Últims articles:

23/7/14

La balança tributària de Catalunya amb l'Estat: situació a maig de 2014Balança tributària Catalunya-Estat. Comparatiu gener-maig 2013-2014. Milions € Evolució de la balança tributària Catalunya-Estat. 2007-2013 (acumulat a fi de cada any). Milions €

Font de les dades: Execució pressupostària de la Generalitat de Catalunya. Informes mensuals de recaptació tributària per CCAA, Ministerio de Hacienda.

19/5/14

L'evolució residencial de Vilamajor en els darrers 30 anys: 1981-2011Nombre total d'habitatges dels municipis de Vilamajor. 1981-2011
Nombre d'habitatges secundaris dels municipis de Vilamajor. 1981-2011
Percentatge d'habitatges secundaris sobre el total d'habitatges dels municupis de Vilamajor. 1981-2011Persones empadronades per habitatge principal dels municipis de Vilamajor. 1981-2011Font de les dades: Censos de població i habitatges i Padró Municipal d'Habitants. Instituto Nacional de Estadística.

13/5/14

Deute viu dels Ajuntaments de Vilamajor 2008-2013


Dades a 31 de desembre de cada any, en milers d'Euros.

29/4/14

Saldo de la Seguretat Social a Catalunya 2007-2013


Ingressos, despeses i saldo de la Seguretat Social. Catalunya 2007-2013Evolució dels ingressos i despeses de la Seguretat Social. Catalunya 2007-2013Evolució del saldo de la Seguretat Social. Catalunya 2007-2013Dades en milions d'Euros.
Font de les dades: Informes Economico-Financieros de la Seguridad Social. Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Nota: Inclou les despeses i ingressos de tot el sistema de la Seguretat Social, incloent les Mútues de Treball i organismes autònoms. No s'inclouen les despeses per prestacions per desocupació, que es financien amb aportacions dels Pressupostos de l'Estat.
Inclou tant les pensions contributives com els ajuts i els subsidis.
Inclou totes les despeses de gestió de les oficines de la Seguretat Social al territori.

15/4/14

Signes de recuperació de la població a Vilamajor


La població dels dos municipis de Vilamajor va arribar als 10.000 habitants a mitjans de 2012, fins i tot va fregar els 10.050 cap a finals del mateix any, però des de llavors, al llarg de 2013, el descens de la població resident a Sant Pere de Vilamajor va ser una constant, amb una pèrdua relativa de 50 habitants.

Evolució de la població empadronada a Sant Pere de Vilamajor. 2011-març 2014
 

No així a Sant Antoni, doncs el creixement, limitat això si al mer creixement vegetatiu, no ha defallit fins al tercer trimestre de 2013.


Evolució de la població empadronada a Sant Antoni de Vilamajor. 2011-març 2014

 

No obstant, al llarg d'aquest primer trimestre de 2014, s'ha tornat a agafar una onada de creixement de la població en els dos municipis: a Sant Antoni, recuperant els habitants de la segona meitat de 2013, i a Sant Pere de Vilamajor els que hi havia a mitjans de l'any passat.

A Sant Antoni de Vilamajor, la població empadronada frega actualment els màxims històrics, per be que a Sant Pere el nivells són els de principis de 2011. En conjunt la població de Vilamajor torna a fregar el màxim històric de 1.050 habitants de finals de 2012.

Evolució de la població empadronada a Vilamajor. 2011-març 2014


Font: el.laboració pròpia amb dades trimestrals dels padrons provisionals d'habitants (desembre 2011 i desembre 2012 dades oficials definitives). Les dades intermèdies han estat estimades amb dades indirectes.
Nota: les dades mensuals s'han estabilitzat utilitzant les mitjanes mòbils trimestrals.

Agraeixo una vegada més als Ajuntaments de Sant Pere i Sant Antoni de Vilamajor l'aportació periòdica de dades per poder confeccionar puntualment aquestes anàlisis.

27/1/14

La destrucció d'ocupació ja ha tocat fons a Vilamajor


L'any passat es va tancar l'any amb 1.114 persones ocupades (*) a Sant Pere de Vilamajor, i 1.215 pel que fa a Sant Antoni de Vilamajor.

A Sant Antoni la dada és la millor en un mes de desembre des del 2009, i a Sant Pere, més modesta, aconsegueix però superar la xifra d'ocupats que hi havia al desembre de 2012, situant-se no obstant a nivells del desembre de 2005.

Evolució de l'ocupació als municipis de Vilamajor. 2003-2013, mes de desembre

Aquesta dada puntual ja anticipa que la destrucció d'ocupació sembla estar tocant fons a Vilamajor, però cal observar-ho amb perspectiva:

Evolució mensual de l'ocupació als municipis de Vilamajor. 2003-2013

A la série mensual d'ocupació de la gràfica anterior ja s'observa que a Sant Antoni l'ocupació s'ha mantingut dins dels límits de l'estabilitat (forquilla de +-50 treballadors) en els darrers quatre anys, però l'estacionalitat de l'ocupació, sobre tot a Sant Pere de Vilamajor, aconsella fer l'anàlisi de tendències desestacionalitzant les séries mensuals, passant-les a mitjes anuals, obtenint-se així una imatge més clara de cóm està evolucionant l'ocupació:

Evolució mensual de l'ocupació als municipis de Vilamajor. Série desestacionalitzada 2005-2013 

Amb aquest tractament estadístic, que representa la mitjana de treballadors ocupats en els darrers dotze messos, es confirma que, a Sant Antoni de Vilamajor, l'ocupació mitjana anual està separant-se dels mínimis del setembre de 2013 i ja iguala a la mitjana anual de l'abril del mateix any.

A Sant Pere de Vilamajor, l'intensa davallada iniciada al 2010, que ha deixat de banda uns 200 llocs de treball, va iniciar la seva recuperació després de tocar fons també al setembre de 2013, i, des de llavors, comença a remuntar molt tímidament.

En conjunt, doncs, ara per ara, es pot afirmar que la destrucció d'ocupació va tocar fons a Vilamajor al setembre de 2013, tot i que encara és massa feble com per afirmar que no hi haurà noves davallades.

Cal observar que l'ocupació mitjana al desembre de 2013 equival, a Sant Antoni, a la què existia al maig de 2006, i pel que fa a Sant Pere de Vilamajor, a la existent a l'octubre d'aquell mateix any.

Al conjunt de Catalunya la dada encara és més abismal: hi ha la mateixa ocupació que la que hi havia al 2002, 11 anys enrera, aquesta és la seqüela de la crisi (la mateixa ocupació que hi havia al 1999 si considerem només els treballadors de nacionalitat espanyola).

Tornant a Vilamajor, l'evolució de l'ocupació ha estat distinta entre els treballadosr autònoms i els assalariats, com palessen les gràfiques següents:

Evolució mensual de l'ocupació de treballadors autònoms als municipis de Vilamajor. Série desestacionalitzada 2005-2013 

Evolució mensual de l'ocupació de treballadors assalariats als municipis de Vilamajor. Série desestacionalitzada 2005-2013
El creixement de l'ocupació en els anys de l'expansió va ser també en treballadors autònoms als dos municipis, especialment a Sant Antoni. En aquest darrer municipi, l'ocupació autònoma ha vingut resistint força la crisi, mantenint-se a nivells de 2007 i de 2010, amb una tendència al desgast, però indicativa d'estabilització en els tres darrers anys. A Sant Pere l'evolució dels treballadors autònoms ha compensat en bona part la davallada d'assalariats, de manera que continua a nivells aproximats de màxims històrics (dades similars a les de 2009), tot i malgrat la crisi.

Pel que fa als assalariats, l'aterratge de la crisi ha estat prou suau a Sant Antoni i des de la primavera del 2012 pràcticament s'ha mantingut estable l'ocupació assalariada del municipi, en termes desestacionalitzats, amb un petit repunt en el darrer trimestre de 2013. Malgrat aixó hi ha els mateixos assalariats que hi havia al municipi a mitjans de 2005.

A Sant Pere, tot i retardada fins al final de 2010, la destrucció d'ocupació assalariada ha estat molt intensa, per be que, com ja ho vèrem comentar en el seu dia, al mes de setembre de 2013 també es produeix una inflexió a la caiguda en barrena de l'ocupació assalariada, i al desembre es comptabilitza ja un trimestre d'aturada d'aquesta destrucció, tot i què encara sigui prematur per veure-la consolidada.

Sia com sia, amb les dades més recents, del desembre de 2013, es pot anticipar que la destrucció d'ocupació sembla haver tocat fons als municipis de Vilamajor, deixant però els nivells a vuit anys enrera.

De confirmar-se en els propers messos aquesta encoratjadora tendència, 375 llocs de treballs hauran quedat pel camí de la crisi, (200 a sant Pere i 175 a Sant Antoni) amb tot el què la xifra significa en el context social i familiar. Aquests llocs de treball, però no sembla que es puguin recuperar a mig termini, doncs la creació d'ocupació serà molt feble en els propers anys.

(*) Les dades base es refereixen als treballadors en alta laboral als diferents régims de la Seguretat Social el darrer dia de cada mes. Font: Tressoreria General de la Seguretat Social.

4/1/14

L'expol.li tributari de l'Estat: el 40% dels impostos que paguem no tornen


Balança tributària de Catalunya amb Espanya. Anual a Novembre: 2012-2013


Gener-Novembre 2012: l'Estat es queda el 41% dels impostos recaptats a Catalunya.
Gener-Novembre 2013: l'Estat es queda el 43% dels impostos recaptats a Catalunya.


 Evolució de la balança tributària de l'Estat amb la Generalitat de Catalunya. 2007-2012


Expol.li tributari de l'Estat a Catalunya: acumulat 2006 a 2012


Font de les dades: elaboració pròpia amb dades de les següents fonts:
- Execució Pressupostària de la Generalitat de Catalunya, Dept. d'Economia i Coneixement.
- Execució Pressupostària de la Generalitat de Catalunya, Ministerio de Hacienda y AAPP.
- Informes Mensuales de Recaudación Tributaria, Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
- Banco de España: Deuda de las AAPP (series estadístiques).

Imports en Milions d'Euro.

28/11/13

Creixement vegetatiu i migratori de la població a Vilamajor


Creixement poblacional vegetatiu i creixement migratori dels municipis de Vilamajor. 2001-2012Notes:
Creixement vegetatiu: naixements menys defuncions en cada any.
Creixement migratori: migracions netes de cada any.
Dades en nombre de persones de creixement de la població en cada any.

21/11/13

Primeres vendes d'habitatges nous a Sant Pere de Vilamajor des de finals de 2010


A Sant Pere de Vilamajor s'han venut al tercer trimestre d'enguany dos pisos nous.

Aquesta notícia no tindria cap significació si no fes quasi tres anys que no es venia un habitatge nou al municipi. De fet en els darrers 3 anys només se n'han venut 3.


Evolució trimestral de transaccions d'habitatges a Sant Pere de Vilamajor

A Sant Antoni de Vilamajor no s'ha venut en el tercer trimestre d'enguany cap habitatge nou, però al llarg de l'any ja se n'han venut 7.

 Evolució trimestral de transaccions d'habitatges a Sant Antoni de Vilamajor


Evolució anual de les transaccions d'habitatges a Sant Antoni de Vilamajor. 2004-setembre 2013

 Evolució anual de les transaccions d'habitatges a Sant Pere de Vilamajor. 2004-setembre 2013


Nota: Les transaccions d'habitatges es refereixen a tot tipus de transaccions, i no només la compra-venda (per exemple, també per herència, donació o permuta).
Les transaccions d'habitatges usats inclouen també les dacions en pagament a entitats bancàries.

Font: Ministerio de Fomento amb dades dels registres notarials.

14/11/13

L'ocupació resisteix de valent a Vilamajor


El mes d'octubre s'ha saldat amb un important canvi de tendència en l'ocupació registrada a Sant Pere de Vilamajor. Després d'una dolenta campanya d'estiu, quan l'ocupació d'assalariats va crèixer menys que anys anteriors, la rescisió de contractes a partir del juliol ha estat molt inferior a anys anteriors, amb el millor resultat des del 2007 (p. exemple, l'any passat de juliol a octubre es va prescindir de 202 llocs de treball assalariats, i enguany només 77).

Aquesta important retenció de llocs de treball ha propiciat que en termes interanuals s'hagi mantingut l'ocupació total absoluta a Sant Pere de Vilamajor, fins i tot una mica per sobre de l'any passat, amb 1.168 treballadors totals.

A Sant Antoni l'ocupació ja frega decididament els nivells de 2010, superant a l'octubre lleugerament els treballadors en alta laboral dels tres anys anteriors.

Així doncs, en els dos municipis es manté l'ocupació respecte l'octubre de l'any passat.

Evolució comparativa dels treballadors en alta laboral al mes d'octubre: 2006-2013

En termes desestacionalitzats (mitja mòbil anual), on s'observa millor la tendència, a Sant Antoni ja portem 15 mesos amb un total manteniment de l'ocupació assalariada mitja, repuntant a l'octubre en termes mitjos anuals.

A Sant Pere, aquest octubre s'ha aturat la sangonera estacional, propiciant amb aquest bon comportament del treball assalariat que, en un sol mes (aquest mes d'octubre) es trenqui la pèrdua d'ocupació asalariada que queia en barrena des de principis de 2011. És ben cert també que la regularització de l'ocupació a les empreses més grans del municipi ja s'ha dut a efecte en els passats mesos.

Evolució de l'ocupació assalariada desestacionalitzada
 
També en termes desestacionalitzats, pel que fa a l'ocupació dels autònoms, a Sant Antoni continua lentament la davallada, situant-se l'ocupació autònoma mitja a nivells de fa tres anys, consumint així la millora experimentada al llarg de 2011 i tornant a situar-se a nivells de 2010.
A Sant Pere, per be que també es va començar a desinflar el rècord assolit a finals de 2011, sembla consolidar-se la recuperació de l'ocupació autònoma que va tocar fons al març d'enguany quan es va situar, en termes mitjos anuals, a nivells de 2009.

Evolució de l'ocupació per compte propi desestacionalitzada
 
Evolució de l'ocupació total, desestacionalitzada

Així doncs, dins d'una tónica de contenció de destrucció de l'ocupació als dos municipis, destacar a l'octubre la paralització de la destrucció d'ocupació assalariada a Sant Pere, que cal esperar no sigui momentània, i la solidesa de l'ocupació mitja de treballadors per compte propi (que representen només el 41% dels llocs de treball totals), donant en conjunt indicatiu de manteniment de l'ocupació en relació al setembre d'enguany. 

A Sant Antoni, la destrucció de llocs de treball assalariats sembla haver-se acabat, però encara continua la destrucció de llocs de treball per compte propi, molt lleugera, que en conjunt dona un balanç, també, d'estabilització, aquesta més ferma sota la base de la fortalesa de l'ocupació assalariada.

Aquesta evolució, i el canvi de tendència relativa d'aquest mes d'octubre s'observa millor si fem un "zoom" en les dades agregades durant el darrer any:

Séries desestacionalitzades d'evolució de l'ocupació a Vilamajor
A la gràfica següent es presenten les séries normals de les dades i la seva comparació amb les séries desestacionalitzades, on es pot observar que l'alta estacionalitat de l'ocupació assalariada a Sant Pere de Vilamajor no permet concusions vàlides de tendències si es fan sobre la série normal:

Séries normals i desestacionalitzades d'evolució de l'ocupació a Vilamajor 
Les línies discontínues representen les respectives séries desestacionalitzades.

En definitiva, tot fa pensar que la destrucció d'ocupació està començant a tocar fons, sobretot, i decididament, pel que fa als treballadors assalariats, a Sant Antoni de Vilamajor (on representen el 53% de l'ocupació total). En aquest municipi l'evolució interanual de la mitja anual d'ocupació, tot i sent encara negativa, està pujant des de març d'enguany, sent d'esperar que passat l'hivern ja assoleixi creixements interanuals positius.

A Sant Pere, en canvi, tot i el trencament de tendències -sota mínims històrics- d'aquest octubre, el creixement interanual positiu de l'ocupació mitjana no s'espera, anant molt be, fins la primavera de 2015.

Evolució interanual de l'ocupació mitjana. 2005-octubre 2013

La relativa resistència de l'ocupació assalariada vaticina que les empreses dels municipis també han tocat fons en la seva negativa evolució, prel.ludi de la molt tímida recuperació que s'espera a curt termini.

En tot cas, l'ocupació a Sant Pere es sitúa als mateixos nivells que a finals de 2006, i a nivells de mitjans de 2006 pel que fa a Sant Antoni (al conjunt de Catalunya l'ocupació es situa a nivells de 2001 -sí, de 2001-).

Nota: Totes les dades es refereixen als treballadors donats d'alta als diferents règims de la Seguretat Social, amb dades del darrer dia de cada mes. Font: Seguretat Social.