Últims articles:

14/7/10

Població i ocupació a Vilamajor: els efectes de la crisi


En els darrers anys, l'evolució de la població empadronada y del mercat de treball dels municipis de Vilamajor ha sofert evolucions molt desiguals, que han coincidit en el desgavell d'aquestes variables provocat per la crisi.

En el present article es presenten les conclusions comparatives, molt interessants (*).

Sant Pere de Vilamajor:

Evolució interanual promig de la població, els llocs de treball i l'atur a Sant Pere de Vilamajor. 2006-2010

A Sant Pere de Vilamajor, al setembre de 2008, quan es portava ja un any d'increments poblacionals rècord, arribant-se a 173 persones de promig anual, comença la desacceleració de fixació de residents provocada per la crisi, que a finals de 2009 es va reduir fins arribar a un increment mig anual de poc més de 100 persones.
Entrats en el 2010, la fixació de residents es torna tímidament a accelerar, arribant a l'abril (darrera dada disponible) a unes 110 persones d'increment mig anual.


Pel que fa als llocs de treball fixats al municipi, Sant Pere aprofita molt bé l'expansió dels anys de bonança, agafant una impressionant empenta que es trunca a la meitat del 2008, quan l'increment mig anual de llocs de treball superava els 100 nous llocs.
A partir d'aquell moment, i fins mitjans de l'any passat, el creixement de llocs de treball rep una molt forta desacceleració, arribant fins i tot a taxes negatives en el segon trimestre de 2009. Afortunadament, ara fa un any es torna a recuperar tímidament la creació de llocs de treball, amb símptomes de debilitat, però positius per sobre d'un increment mig anual de 10 nous llocs de treball.
Tot i que la desacceleració des dels 100 fins als 10 llocs de treball promig creats a l'any pot semblar molt intensa, la realitat és que la crisi agafa Sant Pere de Vilamajor en l'etapa de més intensa creació de llocs de treball de la seva història. És per aixó que la diferència és tant abultada.

En consonància, l'atur de residents comença a crèixer a mitjans de 2008, de forma accelerada fins arribar a un promig anual de 100 persones a finals de 2009. En consonància amb la resta de dades, però, al llarg de 2010 l'atur presenta una tendència a la reducció i actualment és de 60 persones d'increment anual promig.

En suma, des de desembre de 2006, a Sant Pere de Vilamajor:

- La població ha crescut de 427 persones (abril), un 11,4%.
- Els llocs de treball han augmentat de 160 (març), un 13,9%.
- El nombre de persones aturades, ha crescut de 150 (juny), un 109,5%.

La tendència actual al municipi és la següent:

- Pobació resident: 109 persones d'increment anual promig (abril).
- Llocs de treball: 14 llocs de treball més d'increment anual promig (març).
- Atur: 62 aturats d'increment anual promig (juny).


Sant Antoni de Vilamajor:

Evolució interanual promig de la població, els llocs de treball i l'atur a Sant Antoni de Vilamajor. 2006-2010

A Sant Antoni de Vilamajor, la situació de partida i els efectes de la crisi han estat prou diferents.

Des de desembre de 2007 l'increment poblacional presentava un cert esgotament, quan es va arribar al màxim històric de 250 persones de creixement anual promig. Coincidint amb l'inici de la crisi la desacceleració s'accentúa, arribant dos anys més tard, a finals de 2009 a un creixement pràcticamet vegetatiu, de només 60 nous habitants de promig anual, sent inferior al de Sant Pere.
Però, a l'igual que a Sant Pere, la població torna a accelerar-se al llarg de 2010 i actualment (abril) ja remunta fins les 71 persones d'increment mig anual.

Pel que fa als llocs de treball localitzats a Sant Antoni de Vilamajor, en primer lloc val a dir que Sant Pere ja el superava abans de la crisi. de manera que al juliol de 2008 no s'havia creat ni un sol lloc de treball absolut a Sant Antoni en els darrers 12 mesos, mentre que a Sant Pere s'arribava al màxim anual amb més de 100 llocs nous. És a dir, la crisi comença a Sant Antoni amb una situació de nul.la creació d'ocupació, mentre que a Sant Pere s'inicia precisament en l'etapa de més forta expansió de la creació d'ocupació.
A Sant Antoni la crisi ha coincidit amb una intensa desaccelaració del creixement de llocs de treball, partint d'una situació zéro al juliol de 2008, i un any més tard arribava a un promig anual de destrucció de llocs de treball de 64.

A partir de mitjans de 2009, tot i sent encara negativa, la destrucció de llocs de treball es ralentitza, fins arribar a la situació actual (març) amb una destrucció anual promig de 30 llocs de treball.

L'atur a Sant Antoni de Vilamajor, induït per la crisi i per la pròpia destrucció de llocs de treball, s'accelera intensament a partir del tercer trimestre de 2008, quan l'increment anual promig era de només 20 persones més aturades, fins arribar a desembre de 2009 al màxim històric de 124 aturats més en promig anual. L'atur creix més també en termes relatius. Com a Sant Pere, al llarg de 2010 l'increment de l'atur es ralenteix, i acualment (juny) arriba a 100 nous aturats de promig anual.

En suma, des de desembre de 2006, a Sant Antoni de Vilamajor:

- La població ha crescut de 518 persones (abril), un 10,2%.
- Els llocs de treball s'han reduit de 94 (març), un -7,4%.
- El nombre de persones aturades, ha crescut de 228 (juny), un 161,7%.

La tendència actual al municipi és la següent:

- Pobació resident: 71 persones d'increment anual promig (abril).
- Llocs de treball: 33 llocs de treball menys d'increment anual promig (març).
- Atur: 97 aturats d'increment anual promig (juny).

Per tal de facilitar la comparació entre municipis, a continuació es presenten les gràfiques comparatives:

Evolució interanual promig de la població empadronada als municipis de Vilamajor. 2006-abril 2010

Evolució interanual promig dels llocs de treball localitzats als municipis de Vilamajor. 2006-març 2010

Evolució interanual promig de la població en atur als municipis de Vilamajor. 2006-juny 2010
En resum, la situació diferencial resulta més positiva a Sant Pere:

- Increment anual promig de la població de 109 persones contra 71 a Sant Antoni,
- Increment anual promig dels llocs de treball de 14 contra una reducció anual promig de 33 llocs a Sant Antoni,
- Increment anual promig de l'atur de 62 persones contra 97 a Sant Antoni.

En tots dos municipis, la crisi es reflecteix clarament, aprecient-se tres períodes:

- A partir de juny de 2008 l'increment de la població es desaccelera, coincidint amb l'increment de l'atur i la desacceleració del creixement de llocs de treball (que entra en negatiu a Sant Antoni).
- Al desembre de 2009 totes les variables presenten una inflexió positiva, recuperant tímidamet el creixement tant la població com els llocs de treball, i retrocedint el creixement de l'atur.
- En el què portem de 2010, totes les variables presenten, en els dos municipis, tendències positives, encara febles, però. (A Sant Pere no obtsant la recuperació de llocs de treball encara no està prou clara).

La tendència actual, però, es favorable en totes les variables analitzades en ambdós municipis, per bé que s'aprecia un cert esgotament en la recuperació del creixement de llocs de treball a Sant Pere de Vilamajor.

L'impacte de la crisi, apart d'irregular, va sorprendre en una situació diferent els dos municipis:

- A Sant Antoni, amb una situació ja madura, d'evolució simplemenent tendencial i amb poca empenta en la creació de locs de treball: per aixó ha acusat més la crisi, però amb una recuperació potser més sólida que Sant Pere, encara que de menor intensitat. La crisi va agafar Sant Antoni en una etapa de franca decadència, sobre tot en la creació de llocs de treball.
- A Sant Pere, la cris va sorprendre en una etapa de forta expansió, que ha reduït l'impacte sobre les variables analitzades, retardant-lo i situant el municipi, ara que la crisi ja comença a remitir, en una situació relativament millor però acusant molt la intensitat de la crisi, és a dir, amb una certa extenuació de sortida. La crisi va agafar Sant Pere en el moment de creixement més important del present segle.

Sens dubte, a Sant Pere la crisi ha estat molt més inoportuna, doncs ha malograt l'etapa d'expansió més important de la darrera dècada, sobreposada a la pròpia inèrcia de la bonança general, situació que no ha passat a Sant Antoni, doncs la forta expanió ja estava feta abans i només estava aprofitant l'etapa de bonança prèvia a la crisi.

Cal dir que Sant Pere hauria d'aprofitar la sortida de la crisi per recuperar la molt bona situació preexistent abans de la crisi, però no s'està fent res amb aquest objectiu, i el retard en l'aprovació definitiva del POUM és un dels principals obstacles: arribarà tard i seran només plànols de difícil execució a curt termini.

A Sant Antoni, la situació general de crisi amaga un model que ja estava esgotat abans d'aquesta i només ha sobreviscut en els darrers anys de l'aprofitament dels defectes estructurals de Sant Pere de Vilamajor quant a la passivitat de revitalització residencial i del comerç del nucli principal del municipi veí, i a l'hora aprofitant-se del propi increment poblacional dels barris perifèrics de Sant Pere de Vilamajor en l'época d'expansió.

Faran falta ben be però de dos a tres anys per a què les variables es recuperin als nivells preexistents d'abans de la crisi, fent que al 2012 recuperem les dades de 2008: 5 anys perduts a Vilamajor.

(*) Les dades de població corresponen a estimacions interpadronals amb dades mensuals del cens electoral. Les dades d'atur corresponen a atur registrat a les oficines del SOC. Els llocs de treball es refereixen a afiliats als diferents règims de la Seguretat Social censats en el municipi (amb independdèncis de que siguin o no persones residents del mateix municipi) aquestes dades són trimestrals i s'han fet extrapolacions mensuals.
Les darreres dades disponibles són, respectivament abril 2010, juny 2010 i març 2010.
Les dades de les gràfiques són nombre de persones, i presenten l'evolució interanual mitjana de les magnituds dels 12 mesos anteriors al de la dada, sent per tant l'estimador estadístic de tendència anual en cada mes.