Últims articles:

17/1/08

L'atur s'estabilitza a Sant Pere de Vilamajor

Acaben de sortir publicades les dades d'atur registrat corresponents al mes de desembre de 2007.

A Sant Pere de Vilamajor, després del rècord històric sofert al mes d'agost (160 persones aturades), la xifra d'aturats ha sofert una important reducció, en termes estacionals, situant-se durant el darrer trimestre de 2007, a nivells similars al 2006.

Al mes de desembre, la xifra d'aturats s'està mantenint constant en els tres darrers anys, a l'entorn de les 135-137 persones. Tot això tenint en compte l'increment de la població activa. (Sant Pere de Vilamajor té, proporcionalment, un índex d'activitat -població activa sobre població total-, molt superior a Sant Antoni).

Nota. La gràfica tricolor correspon a l'evolució mensual absoluta. La corva en negre correspon a la série desestacionalitzada (mitja mòbil semestral)

Pel que fa a Sant Antoni de Vilamajor, la situació de l'atur és més inestable, i al contrari que a Sant Pere, durant el tercer trimestre de 2007 l'atur ha repuntat trencant l'estacionalitat.
De fet, durant tot l'any 2007, les xifres d'atur han assolit nivells màxims, molt superiors a les del 2006.


Al desembre l'atur s'ha situat en 154 persones.

Nota. La gràfica tricolor correspon a l'evolució mensual absoluta. La corva en negre correspon a la série desestacionalitzada (mitja mòbil semestral)

Les séries desestacionalitzades posen de manifest una estabilització de l'atur a Sant Pere de Vilamajor al llarg de 2007, centrada en unes 140 persones, mentre que a Sant Antoni, la repuntada de l'atur en el primer semestre de 2007 estabilitza la xifra d'aturats al voltant de les 157 persones.

Nota: Séries desestacionalitzades (mitja mòbil semestral).

15/1/08

Com es calcula l'IPC. Dades de 2007

L'Índex de Preus al consum representa l'increment general dels preus dels bens de consum al llarg d'un periode. Per exemple, a Catalunya ha estat del 4,3% el 2007 i del 2,8% al 2006.

L'IPC a Catalunya i Espanya. 2006 i 2007 (% d'increment anual)

Per elaborar l'índex, es parteix d'una Enquesta de Pressupostos Familiars, en la què es troba la ponderació dels diferents articles i serveis de consum en les llars espanyoles. Aquesta enquesta és continua. Té un abast provincial. Les dades base per a l'IPC són les de finals de 2005.

S'estructura la ponderació dels diferents capítols de consum familiar i personal en base a 126 subgrups (nivell de màxim desglossament), que s'agrupen en diverses classificacions i subclassificacions, permetent diverses anàlisis.

Es prenen mostres setmanals i mensuals d'un conjunt de 30.000 articles, en 177 municipis de totes les CCAA espanyoles. En total es prenen observacions d'uns 220.000 preus cada mes.

La extrapolació estadística de les mostres de preus, aplicades sobre la ponderació del consum en cada província treta de l'Enquesta de Pressupostos Familiars, permet inferir l'increment dels preus de cada classificació de bens i serveis corresponent a cada província, i el total per CCAA i l'Estat.

A continuació exposo les principals dades de l'IPC de 2007, a nivell de subgrups (37 categories), tot recordant que es pot arribar a tenir dades d'un màxim de 126 categories d'articles i serveis:

Ponderacions per subgrups de l'IPC i índexs 2007 de Catalunya i Espanya
Nota: les columnes respresenten la ponderació de cada ítem, i l'increment percentual de preus al consum de 2007 a Catalunya i a Espanya

Es pot apreciar, per exemple, com un 20% de l'índex es forma amb els preus dels aliments, que han incrementat d'un 6,2% a Catalunya i del 6,8% a Espanya. Una lectura atenta és força interessant.

Si portessim un control de la nostra despesa familiar per capítols equivalents als de l'IPC, podriem calcular la nostra pròpia ponderació dels bens i serveis que consumim, i podriem averiguar el nostre IPC familiar o personal que ben segur seria diferent del general.

Cal tenir en compte que els articles de l'IPC són bens de consum, i no es consideren així, per exemple la compra d'un automòbil o d'un pis.

2/1/08

Sant Antoni de Vilamajor supera els 5.000 habitants

Les dades oficials dels padrons municipals a 1 de gener de 2007 publicades fa uns dies situen la població de Sant Antoni de Vilamajor en 5.091 habitants. Per a Sant Pere, el padró arriba en la mateixa data a 3.728 persones.

Evolució dels padrons municipals de Vilamajor 1998-2007
Nota: a l'any 1999 no hi ha dades oficials del padró de Sant Antoni

Com es pot observar de la gràfica anterior, el creixement relatiu de Sant Antoni de Vilamajor (55% acumulat des de 2000) continua essent lleugerament superior al de Sant Pere (46% acumulat des de 2000).

Actualment la població total de Vilamajor es pot situar al voltant de 9.500 habitants, de manera que la xifra dels 10.000 habitants s'assolirà en 2009-2010.

Pel que fa als increments absoluts de població empadronada, al 2006 semblen estabilitzar-se, situant-se a nivells promig dels darrers anys.

Increment absolut de població empadronada 2002-2007

Quan es publiquin dades més detallades d'aquest padró de 2007 (per edats i per barris), n'informaré puntualment.

Veieu també: