Últims articles:

30/10/12

Evolució dels deutes dels municipis de Vilamajor


Deute total dels municipis de Vilamajor: 2008-2011
Dades en milers d'Euros

 Proporció dels deutes totals respecte els ingressos tributaris
Dades: Deute total/ Ingressos per impostos, en %.

Estructura del deute de Sant Antoni de Vilamajor. 2008-2011
Dades en milers d'Euros


 Estructura del deute de Sant Pere de Vilamajor. 2008-2011

Dades en milers d'Euros

Font de les dades: Liquidacions pressupostàries 2008-2011 i Ministerio de Hacienda.

25/10/12

El dèficit tributari de Catalunya amb l'Estat arriba aquest any als 8.000 milions al mes d'agost


L'AEAT publica mensualment la recaptació d'impostos estatals per CCAA, amb la qual cosa tenim informació puntual del què l'Estat recapta a Catalunya.

D'altra banda, el Departament d'Economia de la Generlitat publica mensualment els estractes d'execució presupostària.

Dels ingressos de la Generalitat hi ha dus fonts bàsiques que porvenen de l'Estat:
- Les bestretes a compte de l'IRPF (50%) i de l'IVA (50%), així com el 58% dels impostos especials, calculats en base a unes previsions de recaptació.
- Les transferències pels diferents conceptes de repartiment de la "solidaritat" entre les CCAA que fa l'Estat, també en base unes estimacions.

La liquidació real de tot plegat no es farà fins el 2014.

Comparant els impostos recaptats per la AEAT a Catalunya i el què retorna l'Estat a la Generalitat, en resulta la diferència o dèficit tributari, és a dir recaptació d'impostos que l'Estat no torna a Catalunya.

Les dades al mes d'agost de 2012 són les següents:

Evolució mensual 2012
 Dades en milions d'Euros

Comparació de la recaptació d'impostos amb les aportacions de l'Estat a la Generalitat. dades mensuals 2012 (milions d'Euros)

 Comparació de la recaptació d'impostos amb les aportacions de l'Estat a la Generalitat. dades mensuals acumulades 2012 (milions d'Euros)

Evolució del Dèficit tributari acumulat 2012 (milions d'Euros)


1.000 milions cada mes...

Un 40% dels impostos que es paguen a Catalunya que no tornen ...

És evident que la Generalitat té greus dificultats de tressoreria, degut sobre tot a què ha de refinançar, amb diners que proporciona l'Estat, el deute que fins ara li han deixat els bancs (crèdits) i els particulars (bons), doncs a diferència de l'Estat Espanyol, Catalunya no pot acudir ja als mercats financers a negociar deute (com si pot encara l'Estat, que haurà de refinançar més de 200.000 milions l'any vinent).

Val a dir però que els diners del Fons de Liquiditat Autonòmica, que paga l'Estat a les CCAA que ho han demanat (amb comptagotes, en el cas de Catalunya, com avui mateix es fa palés amb el cas de les Farmàcies) és un prèstec de l'Estat que aquest ha obtingut d'un crèdit que ha de demanar "Loterias del Estado", la única empresa pública sanejada, i prestar un consorci de bancs. És a dir, no són diners del pressupostos de l'Estat, sinò de deute de tercers, doncs ja s'han exhaurit els fons de l'ICO que van servir també per pagar les factures pendents del 2011d'Ajuntaments i CCAA.

Comptant des del 2009 fins avui, el dèficit tributari de Catalunya equival pràcticament a tot el deute que té actualment la Generalitat (de quasi 45.000 milions a finals d'enguany).

Que no torni el 40% del què es recapta té un nom, i no es diu precisament "solidaritat"...

Agafant les mateixes dades corresponents a Andalusia, a finals del mes d'agost s'havien recaptat 6.629 milions d'Euros, i l'Estat hi ha aportat 11.111, és a dir un excedent tributari de 4.483 milions d'euros de més del que tributa, equivalent al 67,6% de la seva recaptació tributària.

A Extremadura, per posar un altre exemple, s'han recaptat fins l'agost 544 milions, i l'Estat hi ha aportat en total 1.936 milions, és a dir, se li ha aportat 3,56 vegades la seva recaptació tributària.

Font: elaboració pròpia amb dades de:
- Informes mensuals de recaptació de la AEAT. Ministerio de Hacienda.
- Informes mensuals d'execució pressupostària de la Generalitat. Dpt. d'Economia i Coneixement.
- Estadística mensual de ejecución presupuestaria de las CCAA. Ministerio de Hacienda.


Per acabar: cóm quedarien els comptes de la Generalitat de Catalunya si tots els impostos recaptats per l'Estat s'haguessin quedat a casa nostra?

Veiem la situació real a finals del mes d'agost d'enguany:


Comparació hipotètica de l'execució pressupostària de la Generalitat de Catalunya al mes d'agost de 2012 (*)  
(*) Situació actual: ingressos, despeses i saldo real segons l'estat d'execució pressupostària de la Generalitat al mes d'agost de 2012 (partides no financeres).
Situació real: considerant que tota la recaptació real d'impostos estatals (AEAT) s'haguessin quedat a Catalunya.
Dades en milions d'euros.

Resultaria que en comptes d'haver tingut un dèficit provisional de 963 milions d'Euros (equivalent al pagament d'interessos), el saldo hagués estat positiu de prop de 6.900 milions d'Euros (i sense comptar altres impostos estatals que no s'ingressen a la AEAT de Catalunya). Això fins el mes d'agost.

Les meves previsions d'ingressos de recaptació d'impostos estatals a Catalunya per a finals d'any, tenint en compte que la campanya de renda ja s'ha acabat i comptant amb la pujada d'un 16% de la recaptació d'IVA en el darrer quadrimestre (tot comptant amb la caiguda de recaptació d'IVA d'un 14% per menors ingressos que s'acumula a l'agost), es sitúen en uns 30.951 milions d'Euros (32.068 milions reals al 2011).

Sumant-li els ingressos propis pressupostats de la Generalitat per tot el 2012 i comparant-lo amb el pressupost d'ingressos procedents de fons de l'Estat, es tindria una estimació per a finals de 2012 com es veu en, en termes comparatius estimats, en la gràfica següent:

Comparació hipotètica de l'execució pressupostària de la Generalitat de Catalunya al 2012 (*)
(*) Situació actual: ingressos, despeses i saldo segons els pressupostos revisats de la Generalitat per al 2012 (partides no financeres).
Situació real: considerant que tota la recaptació estimada d'impostos estatals (AEAT) es quedessin a Catalunya.
Dades en milions d'euros.

O sia que no és descabellat pensar que es podria acabar l'any amb una xifra positiva lleugerament superior als 9.000 milions d'Euros.

Si ara agafem les estimacions de les despeses addicionals calculades en les balances fiscals 2006-2009, les "estructures d'Estat" que ens falten s'estimaven al 2009 en uns 11.274 milions. Bé actualitzem la xifra -sense retallades- per al 2012 i la situem en uns 12.500 milions de 2012. El dèficit seria al 2012 de poc més del 1,5% del PIB català (comptant amb què aquest PIB, amb un territori propi, pujaria perquè el saldo comercial amb Espanya es comptaria dins del PIB, i no com ara.

El dèficit seria al 2012 superior al pressupostat, però estem en els pitjors temps d'ingressos fiscals d'aquesta crisi i en poc temps, esperant la recuperació de l'economia, el finançament de l'Estat català seria, amb les dades més reals a la mà, possible.

12/10/12

La solidaritat de Catalunya financia la meitat del pressupost d'Andalusia

Continuant amb la série d'anàlisi que estic efectuant, he comparat el que aporta i rep Catalunya a l'Estat en els pressupostos de la Generalitat, i ho he comparat amb les xifres d'Andalusia.

les dades corresponen a l'any 2010, que és l'ultim de què es disposen dades definitives de la liquidació del sistema de finançament. Els resultats es sintetitzen a continuació:


 Resum per fonts del finançament de Catalunya i Andalusia. 2010 (milions €). Liquidacions pressupostàries

Un resum de les dades anteriors de manera gràfica:
 


Cóm llegir les dades: La Hisenda espanyola va recaptar a Andalusia 10.084 M€ d'impostos, dels quals, pel sistema de finançament de les CCAA, se li van liquidar a aquesta Comunitat 10.849 M€, amb la qual cosa se li aporta d'impostos més que el que recapta. A Catalunya en canvi es recaptaren 31.169 M€ i se li distribuïren només 14.673 M€.

Ara bé, el sistema de finançament de les CCAA es complerta amb la participació de les CCAA als fons de compensació (solidaritat), dels quals Andalusia va rebre 8.496 Me i Catalunya només 3.412 M€.

Finalment, l'Estat transfereix per diversos capítols, un seguit de fons a les CCAA, en funció d'altres aspectes més "polítics" o negociats. Andalucia rebé 1.276 M€ d'aquest concepte i Catalunya 850 M€.
(1): S'han deduït,, per fer els imports homogenis, les transferències degudes a serveis i competències transferides per l'Estat a cada CCAA (Mossos, Justícis, Treball, ...

Andalusia va rebre al 2010, en total, 20.621 M€ de l'Estat, amb una recaptació d'impostos estatals de només 10.084 M€, donant un saldo negatiu de més de la meitat: 10.537 M€,
Catalunya va rebre al 2010, en total, 18.938 M€ de l'Estat, havent-se recaptat a Catalunya un total de 31.169 M€ d'impostos estatals. El saldo de Catalunya és doncs molt deficitari, i supera de molt el que rep Andalusia,

Noti's també l'important pes que tenen les subvencions de la UE per als pressupostos d'Andalusia: un 10% dels seus ingressos, i el pes relatiu i absolut dels ingressos propis de cada CCAA.

CONCLUSIÓ: Andalusia rep de la "solidaritat" de la resta de CCAA més de 10.500 M€ (any 2010), mentre que Catalunya "reparteix" a la resta de CCAA espanyoles, una solidaritat de més de 12.200 M€.

Si analitzessim les dades d'Extremadura, tot i que en termes absoluts són menors, en termes relatius són escandaloses.

Certament, a banda, l'Estat proporciona serveis i inversions per compte propi a les CCAA: Ja sabem el que rebem de les inversions de l'Estat i el què reben les nostres institucions culturals. Ja sabem de què va el PER i qui el paga,....

Per acabar cal dir que la CCAA d'Andalusia es va gastar l'any 2010 10.268 M€ en nòmines de treballadors públics, i la Generalitat de Catalunya només 7.932 M€.
Andalusia té una població de 8,6 M de persones, i Catalunya de 7,6 M. El PIB d'Andalusia és de 145,5 milers de milions d'Euros i el de Catalunya de 200,3 milers de milions d'Euros.

Fonts de les dades:
- Liquidació del sistema de finançament de les CCAA en règim comú. 2010. Ministeri d'Hisenda i AAPP.
- Liquidació dels pressupostos de les CCAA. 2010 (dades consolidades). Ministeri d'Hisenda i AAPP.
- Liquidació del sistema de finançament de les CCAA. 2010. Departament d'Economia i Coneixement. Generalitat de Catalunya.
- Distribució de la recaptació de l'AEAT per delegacions, províncies i CCAA. Ministeri d'Hisenda i AAPP. 2010 (recaptació líquida).

Nota final: com preveu el sistema de finançament de les CCAA, la liquidació dels fons transferits al 2010 (que es van fer en base a previsions), s'ha liquidat fa uns mesos. 
A Catalunya li ha correspós un escreix de 916 milions respecte el què ja se li va adelantar, i a Andalusia 290 milions. 
La liquidació del 2009 va ser un desastre, perquè les previsions eren com si la crisi no ens hagués d'enfonsar aquell any: Catalunya ha de tornar 2.478 milions dels avenços que se li van fer i Andalusia 4.637 M€. El Govern Rajoy ha ofert facilitats de 10 anys per tornar aquests imports. 

(Enteneu ara la disbauxa del govern Tripartit? va gastar uns diners que ara hem de tornar, apart els 2.837 M€ de més deute i 5.872 M€ de factures que va deixar pendents de pagar aquell any. En total, per una cosa i altra, aquell fatídic any de 2009, el govern Tripartit va generar un deute per pagar de la friolera de 11.187 M€. Al 2010 la cosa ja s'estava arrossegant, doncs va haver d'endeutar-se (net) de 6.556 M€ i va deixar de pagar a finals d'any 4.050 M€. En només aquests dos anys els del Tripartit es van carregar a les esquenes dels catalans 15.819 milions d'Euros de deute, més de 2.000 € per barba. Gairebé totes les retallades del 2011 i 2012 han anat a pagar els interessos d'aquesta motxilla de deute que ens impideix respirar i què ens deixa a l'arbitri del finançament de l'Estat).

11/10/12

D'on surten els diners de les CCAA: alguns exemples comparatius


Les CCAA de l'Estat espanyol (les de règim comú), es financien, resumidament, de quatre grans fonts (deixant de banda l'endeutament):

- De la participació en els impostos de l'Estat (IVA, IRPF i Impostos especials), distribuïts en base a la capacitat fiscal. És un repartiment ajustat a la realitat de cada CCAA. En direm "capacitat fiscal distribuïda".
- Dels impostos i tributs tant propis com cedits per l'Estat (que signifiquen de l'ordre del 20% dels anteriors).
- Del repartiment dels "fons de compensació" que fa l'Estat, en base a una série de paràmetres de "solidaritat". En algunes CCAA aquests fons superen la capacitat fiscal.
- Dels fons europeus que reben algunes CCAA més que altres.

Quan, en base a les dades oficials, agafem la liquidació dels pressupostos d'algunes CCAA en el darrer any disponible, 2010, ens trobem que Catalunya té els següents ingressos:

- Capacitat fiscal distribuïda: 10.066 M€.
- Impostos i tributs propis i cedits: 2.756 M€.
- Fons de compensació que aporta l'Estat: 10.852 M€
- Fons Europeus: 514 M€.

En el cas d'Extremadura, per exemple, les xifres són:

- Capacitat fiscal distribuïda: 871 M€.
- Impostos i tributs propis i cedits: 494 M€.
- Fons de compensació que aporta l'Estat: 2.276 M€
- Fons Europeus: 951 M€.

Ja us n'adoneu de les diferències substancials en els dos exemples reals que he plantejat.

Si comparem Catalunya amb algunes altres CCAA "emblemàtiques", tot ajustant els ingressos percebuts corresponents a competències transferides, per ta de fer les xifres homogènies, resulta el següent:


Estructura comparativa de les fonts d'ingressos d'algunes CCAA. 2010
Com llegim el gràfic? 
Hem igualat a la base 100 els ingressos de la capacitat fiscal distribuïda (que representa un 45% de la capacitat fiscal real de cada CCAA), Esforç fiscal propi, i comparem aquesta magnitud amb la resta de fonts d'ingressos: de l'Estat pels fons de "solidaritat" i dels fons europeus.

Els resultats són incontrovertibles.

Cal tenir en compte que l'Estat es queda un 50% de l'IRPF i de l'IVA, apart del 10% de l'Impost de Societat i d'altres impostos i taxes (com ara el de matriculació de vehicles o la taxa d'expedició del DNI) així com el 42% dels impostos especials. Equival a un 55% de la capacitat fiscal real de les CCAA (expol-li). Amb aquests ingressos es financien els pressupostos de l'Estat central i és d'on surten els diners dels repartiment del fons de "solidaritat" entre les CCAA. La resta (45%) ho transfereix a les CCAA (capacitat fiscal). 

Dit d'altre manera, Catalunya genera més dels ingressos que el sistema de finançament li transfereix en el capítol d'esforç o capacitat fiscal, i en canvi només en rep pel repartimet dels fons de "solidaritat" gairebé la meitat del que se li detreu. En canvi, Extremadura rép un 150% del què li correspondria, i Andalusia un 125%.

Dels 24.000 milions que va generar en impostos Catalunya al 2010, l'Estat li va tornar 10.000 per la participació en els impostsos de l'Estat (capacitat fiscal distribuïda), més uns altres 10.600 M€ que va assignar en els fons de "solidaritat". La resta, uns 3.400 M€ se'ls va quedar l'Estat  i els va repartir a la "solidaritat" de la resta de les CCAA.
Apart, els fons europeus aporten recursos addicinals a les CCAA "pobres", que en el cas d'Extremadura signifiquen un 21% dels seus ingressos totals (18% en el cas de Castella-La Manxa). Catalunya també rep fons europeus, però al 2010 només van significar un 2% dels seus ingressos totals. Andalusia és la més benefiada d'aquest fons, doncs aporten 2.650 M€ (en el 2010).

Més mal parades inclús que Catalunya resulten la Comunitat Valenciana i les Illes Balears.