Últims articles:

29/12/08

Vilamajor: arribant als 10.000 habitants

Publicades per l'INE les dades dels padrons municipals a 1 de gener de 2008, la població total a Vilamajor és ja de 9.223 persones empadronades, 5.332 a Sant Antoni i 3.891 a Sant Pere de Vilamajor. En total, un creixement interanual del 4,6% (4,7% a Sant Antoni i 4,4% a Sant Pere).

Evolució dels padrons municipals d'habitants als municipis de Vilamajor
Font: Padrons municipals d'habitants. INE. Dades a 1 de gener de cada any.

El creixement absolut ha estat una mica superior al de l'any 2006 en ambdós municipis.


Variació anual dels padrons d'habitants als municipis de Vilamajor
Font: Padrons municipals d'habitants. INE. Les dades corresponen a anys sencers.

Les distàncies entre Sant Antoni i Sant Pere van progressivament augmentant amb el pas dels anys, sent a 1 de gener de 2008 de 1.441 persones, quan al 2001 era de poc més de 1.000 habitants:

Evolució de les diferències en els padrons d'habitants de Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor
Font: Padrons municipals d'habitants. INE. Les dades corresponen a la diferència entre Sant Antoni i Sant Pere a 1 de gener de cada any.


A aquest ritme, a finals de l'any vinent arribarem a Vilamajor a les 10.000 persones.

19/12/08

Infraccions i accidents amb víctimes

El 51,5% dels accidents amb víctimes que hi va haver a Espanya en el 2007 no van tenir a veure amb cap infracció de les normes de trànsit.

Incidència de les infraccions en els accidents amb víctimes. Espanya 2007
En vies interurbanes. Font DGT

Les distraccions en la conducció són, amb 1 de cada 5 accidents amb víctimes, la primera causa d'aquests accidents.

El 81,3% dels accidents amb víctimes en vies interurbanes no guarden relació amb infraccions conegudes relatives a la velocitat. En vies urbanes, només el 7,7% dels accidents amb víctimes tenen alguna relació amb la velocitat dels vehicles.

Sobrepassar la velocitat establerta
només és causa coneguda del 3,0% dels accidents amb víctimes en vies interurbanes, i del 1,1% en les vies urbanes.

Infraccions sobre velocitat en els accidents amb víctimes. Espanya 2007
En vies interurbanes. Font DGT

A la província de Barcelona, només el 0,29% dels accidents amb víctimes es va produïr en autopistes o autovies.

En aquestes vies es van ocasionar el
0,87% dels morts en accident i el 1,63% dels ferits greus que hi va haver a la província.

Pel que fa a Catalunya, les dades més rellevants del 2007 són les següents:
  • Només en el 3,07% dels accidents amb víctimes hi està relacionada d'alguna manera la velocitat, en els quals el 0,75% (129 accidents) s'havien infringit els límits de velocitat permesos.
  • El mal estat de la via, en canvi, és un factor present en el 3,7% dels accidents amb víctimes: es produeixen més accidents amb víctimes per vies en mal estat (i no es compten les insegures, que en són més) que per excessos comprovats de velocitat.
  • Just el 47,2% dels factors incidents a Catalunya en els accidents amb víctimes en vies interurbanes són distraccions o errades dels conductors. En el conjunt de vies, aquest factor és present en un 36% dels casos.
  • El 13% dels accidents interurbans s'ha produït en interseccions (56% en les vies urbanes).
  • Només una tercera part (33,7%) dels accidents amb víctimes es produeixen en vies interurbanes.
  • L'alcohol o les drogues han estat presents com a factor d'accident amb víctimes en el 1,9% dels casos. Ho supera el mal estat del vehicle (2,8% dels casos).
  • En el 48% dels accidents amb víctimes, no s'ha infringit cap norma de la circulació. En vies interurbanes no s'han infringit les normes en el 74,4% dels factors d'accidents amb víctimes.
Sabeu quina proporció de radars hi ha instal.lats sobre el total de les vies que registren accidents? Quants radars serveixen de debó per reduïr accidents? No són massa llaminers els 93 milions que es recaptaran l'any vinent amb les màquines escurabutxaques? L'any que ve s'invertiran 5,3 milions d'euros per a 35 nous radars fixos, de la marca CIRSA.

Ja tenim els responsables del 3,07% dels accidents amb víctimes, que són els què han excedit imprudentment la velocitat. Qui té la responsabilitat del 3,7% dels accidents amb víctimes deguts al mal estat de les carreteres?

Perquè a mida que es redueixen els accidents on hi ha implicada d'alguna manera la velocitat estan augmentant els accidents amb víctimes degut a distraccions? Serà pel mòbil o serà per tant anar mirant el comptaquilòmetres?

La velocitat i les distraccions en els accidents amb víctimes
Recurrència com factors implicats en accidents amb víctimes sobre el total de factors.
Font: Elaboració pròpia a partir dels Anuaris d'Accidents de Trànsit 2005, 2006 i 2007, Servei Català de Trànsit.

Seguretat? Repressió? ... Tot plegat te més pinta d'experiment sociològic a gran escala per veure fins quin punt sóm capaços de què l'arbitrarietat ens governi.

Parlem dels 40 km/h per entrar a Barcelona?

18/12/08

El mercat immobiliari a Vilamajor

En el tercer trimestre d'enguany, les transaccións d'habitatges a Vilamajor han arribat als seus mínims històrics: 5 compra-vendes (1 de nou i 4 usats) a Sant Antoni i només 3 (1 de nou i 2 d'usats) a Sant Pere de Vilamajor.

En el mateix trimestre de 2007 es van vendre 13 habitatges a Sant Antoni (2 nous i 11 usats) i 21 a Sant Pere de Vilamajor (6 nous i 15 usats).

Fins al setembre s'han venut a Sant Antoni 32 habitatges (16 nous), és a dir només un 42% dels venuts en el mateix periode de l'any passat.
A Sant Pere de Vilamajor, l'acumulat en els 9 primers mesos d'enguany és de 21 habitatges (9 nous), fet que representa només un 31% dels venuts en el mateix periode de l'any passat.

En una proporció equivalent hauran disminuït els ingressos per Plusvàlua, que a Sant Pere estan pressupostats per enguany en 100.000 euros.

Evolució de la compra-venda d'habitatges a Vilamajor
Evolució de la compra-venda d'habitatges a Sant Pere de Vilamajor
Evolució de la compra-venda d'habitatges a Sant Antoni de Vilamajor

Evolució de la compra-venda d'habitatges acumulada fins al tercer trimestre de cada any a Sant Pere de Vilamajor
Evolució de la compra-venda d'habitatges acumulada fins al tercer trimestre de cada any a Sant Antoni de Vilamajor

5/12/08

Fa 30 anys...

Consums d'aigua a Catalunya 2007

Distribució del consum per usos. Catalunya 2007. Conques internes


Distribució del consum per usos. Catalunya 2007. Conques intracomunitàries (Ebre)

Distribució del consum per usos. Catalunya 2007. Totals


Distribució del consum per usos i capacitat dels embassaments. Catalunya 2007
Dades en hm3

3/12/08

L'atur al novembre: ja són 453 persones

Les gràfiques següents no requereixen comentaris.

Evolució mensual de l'atur a Sant Pere de Vilamajor
La gràfica negra representa la sèrie desestacionalitzada (mitja mòbil semestral)

Evolució interanual de l'atur a Sant Pere de Vilamajor

Evolució mensual de l'atur per sexes a Sant Pere de Vilamajor
Evolució mensual de l'atur per sectors econòmics a Sant Pere de Vilamajor
Evolució mensual de l'atur a Sant Antoni de Vilamajor
La gràfica negra representa la sèrie desestacionalitzada (mitja mòbil semestral)

Evolució interanual de l'atur a Sant Antoni de Vilamajor

Evolució mensual de l'atur per sexes a Sant Antoni de Vilamajor
Evolució mensual de l'atur per sectors econòmics a Sant Antoni de Vilamajor
Evolució comparada de l'atur als municipis de Vilamajor

Evolució comparada de l'atur als municipis de Vilamajor. Sèries desestacionalitzades

1/12/08

Descens de la natalitat a Vilamajor

Durant el 2007, el nombre de naixements que hi ha hagut a Vilamajor ha baixat d'un 10% respecte l'any anterior, molt més acusat a Sant Antoni de Vilamajor on s'ha passat del rècord de 2006 amb 73 nadons, a 64 en el 2007.

Naixements a Vilamajor 2000-2007

Sant Pere de Vilamajor, no obstant reduïr també lleugerament el nombre de naixements a partir del seu rècord del 2005, es manté en xifres similars que a principis d'aquest segle (47 nadons).

El nombre de naixements estava molt igualat als municipis de Vilamajor fins 2005, repuntant de forma molt notable Sant Antoni al 2006.

Es dóna la circumstància de que el nombre de naixements de mares no casades s'ha duplicat en un any a Sant Pere de Vilamajor, arribant al 40% al 2007. A Sant Antoni, en canvi aquesta situació s'ha reduït, passant del 34% de noves mares no casades al 2006 fins el 28% del 2007.

L'edat mitjana de les mares ha baixat en ambdós municipis el 2007 respecte l'any anterior, mig any pel que fa a Sant Antoni (on queda en 31,7 anys) i un any pel que fa a Sant Pere, sent al 2007 de 31,3 anys.

Naixements a Vilamajor 1975-2007

24/11/08

LLocs de treball a Vilamajor: les diferències entre municipis

La gràfica següent mostra la diferència dels llocs de treball existents entre Sant Pere i Sant Antoni de Vilamajor a partir de 2000 fins l'actualitat.

A finals de 2004 Sant Antoni s'allunya de Sant Pere, superant-lo de quasi 140 llocs de treball.

A començaments d'enguany, Sant Antoni, en canvi, comença a destruïr ocupació, i Sant Pere al contrari, fins arribar al tercer trimestre d'enguany amb una diferència neta de 82 llocs de treball a favor de Sant Pere de Vilamajor.

A finals d'aquest tercer trimestre, Sant Pere tenia 1.341 llocs de treball, i Sant Antoni de Vilamajor 1.269.

Diferències entre els llocs de treball de Sant Pere respecte Sant Antoni de Vilamajor

Curiós posar en context els diferents governs municipals en aquesta evolució.

Evolució dels llocs de treball als municipis de Vilamajor

20/11/08

Inversions, Desinversions i Passius financers en els pressupostos municipals


Dades dels pressupostos municipals en Euros. Les etiquetes indiquen els noms dels Alcaldes que van signar els corresponents pressupostos.
Passius Financers Nets = diferència entre nous crèdits demanats i cancel.lació dels existents en cada exercici. Significa l'increment d'endeutament net en cada any (no representa el deute acumulat).

Tributs i Despeses en els pressupostos municipals

Dades dels pressupostos municipals en Euros. Les etiquetes indiquen els noms dels Alcaldes que van signar els corresponents pressupostos.

Despeses corrents per càpita en els pressupostos municipals


Despeses corrents (Personal, Béns, Serveis, Interessos i Transferències corrents) per càpita.
Les dades de població corresponen al padró municipal a l'inici de cada exercici pressupostari.
Els noms corresponen a l'Alcalde que va signar els corresponents pressupostos.

12/11/08

Recollida selectiva de residus a VilamajorDades en tones

Resum estadístic de l'habitatge a Vilamajor 2007

He preparat, en especial per als lectors d'quest bloc un compendi estadístic amb totes les dades sobre el mercat de l'habitatge de Vilamajor corresponents al 2007.

Les estadístiques comprenen les següents dades:

- Transaccións d'habitatges (nous i usats) per trimestres.
- Habitatges iniciats, projectes visats, habitatges acabats i cédules d'habitabilitat per trimestres.
- Superfície dels habitatges dels projectes visats per trimestres.
- Superfície de locals comercials dels projectes visats per trimestres.
- Nombre de parcel.les urbanes lliures i edificades. Superfície de les parcel.les per dimensió. Anual.
- Nombre i valor cadastral dels habitatges urbans i locals per a altres usos. Anual.
- Valor cadastral total de les finques urbanes (terreny i immobles). Anual.

El compendi inclou les dades detallades i gràfics.

Podeu demanar també si voleu les dades actualitzades a juny de 2008 o l'evolució dels anys anteriors.

Només heu d'escriure un correu demanant-ho (es garantitza total confidencialitat dels remitents).

11/11/08

Consums d'aigua 2007Dades en metres cúbics. Font ATLL

8/11/08

Paralització de la construcció a Vilamajor!Projectes de nous habitatges visats a Vilamajor. Darrers semestres


Com es pot observar l'aturada ha estat majúscula, especialment a Sant Antoni.

Des de que hi ha aquesta estadística no es recorda un episodi com el dels darrers 12 mesos, amb només 4 projectes visats en un any a Sant Antoni i 14 a Sant Pere de Vilamajor.


En aquest mateix darrer any (juny 2007 a juny 2008) s'han acabat però 48 habitatges a Sant Pere i 133 a Sant Antoni de Vilamajor.

7/11/08

L'Atur a l'octubre: pinten bastos


Evolució de l'atur a Sant Pere de Vilamajor


Nota: la gràfica negre representa la sèrie desestacionalitzada (mitja mòbil semestral)

Evolució de l'atur a Sant Antoni de de Vilamajor

Nota: la gràfica negre representa la sèrie desestacionalitzada (mitja mòbil semestral)

Evolució comparada de l'atur als municipis de Vilamajor

Sèries desestacionatiltzades (*) d'evolució de l'atur
(*) Mitja mòbil semestral

Sant Pere de Vilamajor: un trist rànquing

Repassant la darrera edició de l'Anuari Econòmic Municipal d'Espanya de La Caixa, torno a comprovar el rànquing dels municipis per superfície comercial en el 2007.

El llistat dels 10 municipis d'Espanya que van a la cua en aquest índex és el següent:


L'Anuari analitza enguany dades estadístiques dels 3.234 municipis de tota Espanya amb més de 1.000 habitants.

És a dir, per si no ha quedat clar: Sant Pere de Vilamajor ocupa la penúltima posició en superfície comercial minorista dels 3.234 municipis espanyols de més de 1.000 habitants, amb un total de 106 m2.

El municipi veí, Sant Antoni de Vilamajor, ocupa la posició 2.371, amb 2.655 m2 de superfície comercial minorista, per sota d'altres municipis espanyols de la seva dimensió.

Estimació de la necessitat de comerç a Vilamajor en relació al promig del Vallés Oriental. 2006
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Conselleria de Comerç.
Nota: No s'inclouen establiments minoristes d'automoció i carburants.

Continuarà aquesta vergonya? Quants metres quadrats de superfície comercial minorista (no de "locals" a seques) té planejats el POUM? Quina expectativa dóna per al 80% de la població del municipi que no viu al nucli principal?


Sèrie d'articles sobre el comerç a Vilamajor publicats al bloc de "Reflexions":


Introducció: Reconstrucció i competitivitat del comerç a Sant Pere de Vilamajor
Primera part: El reequilibri quantitatiu
Segona Part: El comerç de proximitat
Tercera part (final): La proposta

Altres articles sobre desenvolupament urbà:

Consideracions generals respecte dels equipaments
Nous reptes per al model residencial dels municipis
I ara en volen dir "barris"
Lectures per a la reflexió

5/11/08

Les enquestes del CIS


Em
continua sorprenent, després de tota la tinta vesada en relació amb la darrera enquesta del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), la importància que se li dóna a una enquesta -no dubto que ben feta des del punt de vista estadístic- en la què només s'entrevisten 2.500 persones de 236 municipis (dels 1.808 que hi ha a tota Espanya), de 47 províncies (de les 52+2 que hi ha).

Com a curiositat, el 23% dels entrevistats han estat jubilats i el 10% mestresses de casa.

Cost de l'IBI a Vilamajor


Quota líquida d'IBI per rebut d'urbana a Vilamajor: 2002-2007

Dades en Euros per rebut d'urbana. Mitja de cada any.

Al 2007 el promig de quota anual per rebut d'IBI de Rústega va ser de 32,14 Euros a Sant Antoni i de 19,2 Euros a l'any per rebut a Sant Pere.

El valor cadastral mig per cada bé immoble residencial va ser de 40.144 Euros (6,7 milions de Ptes) a Sant Pere i de 43.701 Euros a Sant Antoni de Vilamajor.

En els dos municipis els valors cadastrals no es revisen des de fa... 21 anys!


Les xifres parlen. Sobren les paraules.

Esgotament del sòl urbà a Vilamajor

En els darrers 4 anys (de 2003 a 2007), Sant Pere de Vilamajor ha edificat el 14,2% del seu sòl urbà lliure, essent el 26,6% pel que fa a Sant Antoni.

D'aquesta manera Sant Pere de Vilamajor ja ha edificat el 53% del sòl total de parcel.les urbanes, i Sant Antoni en el 76% del seu sòl urbà disponible actualment.

Ocupació acumulada del sòl urbà lliure als municipis de Vilamajor 2003-2007
Dades en percentatges acumulats de sòl edificat respecte el sòl urbà lliure en cada any, des de 2003

Seguint a aquest ritme promig, sense noves ampliacions de sòl edificable, el sòl urbà sense edificar dóna per 15 anys a Sant Antoni i per 28 anys a Sant Pere de Vilamajor.

Sant Pere de Vilamajor disposa actualment (setembre de 2008) de 165,72 ha de sòl urbà no edificat, en 1.030 parcel.les (un 47% de la superfície urbana total). Sant Antoni de Vilamajor té disponibles 457 parcel.les de sòl urbà que ocupen en total 58,04 ha, equivalents al 24% de la seva superfície urbana total.
Les parcel.les urbanes actualment edificades a Sant Pere són 2.146 i les edificades a Sant Antoni 2.029.

El nombre d'immobles residencials en sòl urbà és actualment (setembre de 2008) de 2.162 habitatges a Sant Pere, amb una estimació del 27% de segones residències, i de 2.572 habitatges totals a Sant Antoni de Vilamajor, amb una ocupació estimada de segones residències del 19%.

26/10/08

L'ocupació en el sector de la construcció a Vilamajor

El tercer trimestre de 2008 s'ha produït una excepcional coincidència: el nombre de llocs de treball localitzats a Vilamajor dedicats a la construcció són exactament els mateixos que els existents a principis de 2005:

Evolució dels llocs de treball dedicats a la construcció a Vilamajor

I la coincidència es dóna tant a Sant Pere com a Sant Antoni de Vilamajor.

A principis de 2005 els llocs del sector de la construcció representaven el 17% dels llocs totals a Vilamajor, i actualment representen només el 14,5%.

Des del segon semestre de 2007, en què es va assolir el màxim de llocs de treball de la construcció a Vilamajor (440 llocs), se n'han perdut 63 (un 14,3%).

Observi's a la gràfica la inestabilitat dels llocs de treball a Sant Pere en comparació amb la de Sant Antoni de Vilamajor.