Últims articles:

26/10/08

L'ocupació en el sector de la construcció a Vilamajor

El tercer trimestre de 2008 s'ha produït una excepcional coincidència: el nombre de llocs de treball localitzats a Vilamajor dedicats a la construcció són exactament els mateixos que els existents a principis de 2005:

Evolució dels llocs de treball dedicats a la construcció a Vilamajor

I la coincidència es dóna tant a Sant Pere com a Sant Antoni de Vilamajor.

A principis de 2005 els llocs del sector de la construcció representaven el 17% dels llocs totals a Vilamajor, i actualment representen només el 14,5%.

Des del segon semestre de 2007, en què es va assolir el màxim de llocs de treball de la construcció a Vilamajor (440 llocs), se n'han perdut 63 (un 14,3%).

Observi's a la gràfica la inestabilitat dels llocs de treball a Sant Pere en comparació amb la de Sant Antoni de Vilamajor.

24/10/08

Llocs de treball de les grans empreses de Sant Pere de Vilamajor

Al 2004, la meitat dels llocs de treball assalariats existents a Sant Pere de Vilamajor estaven contractats en empreses de més de 50 treballadors de plantilla (ja sabeu quines). Aixó era equivalent a una tercer part del total de llocs de treball del municipi (incloent els autònoms).

A finals del tercer trimestre de 2008, aquestes grans empreses només signifiquen el 36% dels llocs de treball assalariats residents al municipi. (El 23,5% dels llocs de treball totals, incloent els autònoms).

De fet, les empreses de més de 50 treballadors no han creat nous llocs de treball en el conjunt dels darrers cinc anys.

Evolució dels llocs de treball a Sant Pere de Vilamajor per mida de les empreses
Evolució del pes relatiu de les empreses de més de 50 treballadors sobre el total de llocs de treball de Sant Pere de Vilamajor

És interessant destacar que a principis de 2005, els llocs de treball de Sant Pere de Vilamajor es distribuíen per terceres parts entre assalariats en empreses de menys de 50 treballadors, assalariats en empreses de més de 50 treballadors, i autònoms:

En canvi, a finals del tercer trimestre d'enguany, la situació és força diferent:

15/10/08

El preu del sòl als municipis de menys de 5.000 habitants

Segons les estadístques del Ministerio de la Vivienda, el preu del sòl en els municipis de Barcelona amb menys de 5.000 habitants ha baixat d'un 16,5% en el darrers dotze mesos, situant-se a finals del segon trimestre d'enguany en 125 €/m2. Aquest és el mateix preu que hi havia al segon trimestre de 2005.

Preu mig del sòl en €/m2 dels municipis de Barcelona amb menys de 5.000 habitants

El màxim dels darrers anys es va produïr en el tercer trimestre de 2006, quan els preus del sòl estaven un 30% per sobre dels actuals.

Ja se sap que les estadístiques de preus recullen unes valoracions "maquillades" pel condicionant fiscal, però l'evolució marca la tendència.

14/10/08

Evolució de l'IBEX-35

Darrer any

Darrers 5 anys

9/10/08

Saldos migratoris a Vilamajor, 2007

Durant 2007, 343 persones, la meitat del Vallès Oriental i 20 estangeres, han vingut a viure a Sant Pere de Vilamajor, metre 210, 9 estrangeres, han marxat de Sant Pere per viure a altres indrets, un 52% al mateix Vallès Oriental. El 6% de l'increment de població en un any ha estat de població estrangera.

Saldos migratoris a Sant Pere de Vilamajor per procedència. 2007

A Sant Antoni de Vilamajor, 488 persones, 63 estrangeres i la meitat del Vallès Oriental, hi han vingut a viure durant 2007, i 265, de les quals 12 estrangeres, han marxat a viure a altres municipis, un 60% al Vallès Oriental. El 13% de l'increment de població en el darrer any s'ha fet amb estrangers.

Saldos migratoris a Sant Antoni de Vilamajor per procedència. 2007


Al 2007, els saldos migratoris comencen a afluixar a Vilamajor.


Després de 6 anys per sota, el creixement vegetatiu (naixements menys defuncions) de Sant Antoni supera al de Sant Pere (33 contra 32 persones).

Moviment natural (*) de la població de Vilamajor
(*) Naixements menys defuncions

8/10/08

Sabieu que...

Al 2006, Girona i Lleida encapçalen a Espanya els naixements de mare estrangera, amb un 30,4% i un 27% sobre el total de naixements. El 24% dels naixements que hi ha hagut en aquestes províncies tenen pare i mare tots dos estrangers.

A Tarragona el 24,8% dels naixements han estat de mare estrangera, i un 19% amb els dos progenitors estrangers. La província ocupa la sisena posició en el rànquing estatal d'aquest fenòmen.

En conjunt, el 22,6% dels naixements esdevinguts a Catalunya en el 2006 han sigut de mare estrangera, un 17,4% amb els dos progenitors estrangers.

Pel que fa al 2007, el total de naixements ha estat de 83.716 persones, amb el 28,4% amb al menys un progenitor de nacionalitat estrangera, un 23,7% de mare estrangera i el 19% amb els dos progenitors estrangers. El 34,5% dels nascuts d'ambdós pares estrangers han estat de mare marroquina, seguit de lluny per mare equatoriana (7,9%) o boliviana (7,4%). Segueixen les mares romaneses (6,4%) i xineses (6,3%).
Santa Coloma de Gramanet té el récord català de municipis majors de 45.000 habitants pel que fa a nascuts de pares estrangers, amb el 46% del total de naixements.

Actualment, el 14,8% dels residents a Catalunya (1,07 milions de persones) han nascut a l'estranger, i un 63,5% ha nascut a Catalunya.

Al conjunt d'Espanya, el 16,5% dels naixements han estat de mare estrangera, i un 12,1% amb els dos progenitors estrangers.

Durant 2007 s'ha pruduït al conjunt d'Espanya un increment de 2,4 punts percentuals en els naixements de mare estrangera (del 16,5% al 18,9%).

6/10/08

Catalunya al capdavant dels lloguers d'habitatges no declarats


Rànquing espanyol d'habitatges llogats, declarats i no declarats pels seus arrendadors. 2006


Font: Gestha, Sindicat d'Inspectors d'Hisenda

El 73,5% dels d'habitatges llogats a Andalusía no estan declarats pels seus propietaris. Segueixen Extremadura (71,8%), Canàries (66,5%), Múrcia (64,9%) i Catalunya (64,7%). A Madrid el percentatge és del 60%.

A Catalunya, la renda ocultada a Hisenda significa 714 milions d'euros anuals.

4/10/08

L'atur al setembre: Vilamajor resisteix millor que Catalunya

Al mes de setembre, la xifra d'aturats a Catalunya ha superat les 354.000 persones. Un 3,6% més que a l'agost. Aixó representa el 13,5% del total d'aturats d'Espanya (2.625.000).

Comparant les xifres de Catalunya respecte fa un any, l'atur ha crescut d'un 37,2%, equivalent a 96.000 aturats més. Entre els els estrangers, l'atur ha pujat a Catalunya d'un 95% (quasi s'ha doblat) en un any, i un 9,9% en el mes de setembre, sent ja 61.000 persones. Catalunya té el 20,4% de tots els aturats estrangers d'Espanya, i el 17,2% dels aturats de Catalunya són estrangers (sent el 14,3% dels afiliats a la Seguretat Social).
Aquest colectiu de residents ha aportat el 31% dels aturats totals en un any i el 45,4% de l'increment del mes de setembre, representant ja el 34,2% dels aturats de la construcció i el 32,5% dels aturats sense ocupació anterior.

A Espanya l'increment anual ha estat de 608.000 nous aturats (30,1% d'increment) i l'intermensual del 3,8%. Els aturats estrangers arriben ja a tota Espanya als 300.000, amb un increment intermensual del 6,6% i del 75,2% interanual. L'11,4% de tots els aturats a Espanya són estrangers.

L'anàlisi per sectors d'aquest creixement ens permet descubrir on s'està cebant la crisi:

Increment percentual de l'atur a Catalunya per sectors i nacionalitats:
setembre 2008-setembre 2007

Pel que fa a Vilamajor, el mes de setembre s'ha tancat amb una suavització de les dades d'atur, gràcies a l'estacionalitat del mes d'agost que repunta típicament reduïnt-se en acabar la temporada estival.

Evolució de l'atur a Sant Pere de Vilamajor
Evolució de l'atur a Sant Antoni de Vilamajor

1 aturat menys a Sant Antoni i 7 menys a Sant Pere
no és per dormir tranquils, però sí ens dóna un respir.

Les dades de Vilamajor són com es pot veure notablement millors que les del conjunt de Catalunya, doncs si en un mes ha crescut el nombre d'aturats a Catalunya d'un 3,6%, a Vilamajor l'atur no ha crescut, malgrat que el creixement interanual
a Sant Antoni de Vilamajor (del 46,6%) hagi estat molt per sobre de la mitjana de Catalunya (37,2%), per bé que ha estat del 35,3% a Sant Pere de Vilamajor.

Al Vallès Oriental el creixement intermensual ha estat del 1,3% i l'interanual del 39,9%.
A Cànoves, per exemple, l'atur ha crescut d'un 10% en un mes i del 59% en un any, les pitjors dades de la comarca, juntament amb Sant Celoni (7% intermensual i 60% interanual).