Últims articles:

24/9/08

Transaccions d'habitatges a Vilamajor

Des de principis de 2004 fins el segon trimestre d'enguany, a Vilamajor s'han venut 780 habitatges. D'aquests 279 han estat habitatges nous (un 56%) i 501 de segona mà.

Sant Antoni de Vilamajor acumula en aquest interval transaccions de 462 habitatges (un 59% del total) i Sant Pere de Vilamajor 318 habitatges venuts.

Transaccions trimestrals d'habitatges a Sant Pere de Vilamajor
Transaccions trimestrals d'habitatges a Sant Antoni de Vilamajor
És d'assenyalar que a Sant Pere de Vilamajor predominen les transaccions d'habitatges usats (un 72% del total) degut principalment a la manca d'oferta d'habitatge de nova construcció. A Sant Antoni, en canvi, el 42% de les transaccions s'han fet sobre habitatges nous.

L'evolució de les transaccions en aquest periode (2004-segon trimestre 2008) posa de manifest una clara davallada de les transaccions, que han afectat principalment als habitatges de segona mà. Així, en el segon trimestre de 2008 només s'han venut a Vilamajor només 15 habitatges, una quarta part dels que es venien només uns trimestres enrera.

Evolució semestral de la venda d'habitatges a Vilamajor
Evolució acumulada de la venda d'habitatges a Vilamajor
Caldria que els promotors comencessin a pensar en incrementar l'oferta de lloguer per donar sortida l'estoc d'habitatges que actualment estan en venda, itambé pel que fa als de segona mà, respecte dels quals ja no estan els temps per fer "pelotazos", a no ser que puguin esperar-se un parell d'anys a què, amb preus un 20% per sota dels actuals, puguin donar sortida a l'estoc actual d'habitatges oferts actualment en el mercat.

17/9/08

Parc de vehicles a Vilamajor: dades de 2007

El parc de vehicles a Vilamajor al 2007 va ser de quasi 7.000 vehicles (6.977), dels quals 4.449 eren turismes i 912 motocicletes:

El parc de vehicles a Vilamajor. Evolució 2001-2007
L'índex de motorització (vehicles per 1.000 habitants) ha arribat a 837 a Sant Pere i 758 a Sant Antoni, és a dir en promig 8 vehicles per cada 10 habitants Si considerem només els turismes, l'índex conjunt és de 515 cotxes per cada 1.000 habitants.

Les dades comparatives en relació amb la comarca i Catalunya són ben il.lustratives:

Índex de motorització comparatiu
A tot plegat cal afegir els vehicles de segona residència, censats fora de Vilamajor.
Deixo a cadascú la reflexió sobre el tema.

5/9/08

L'estructura sectorial empresarial a Vilamajor

Les dades del Registre d'Empreses de la Seguretat Social ens dóna una imatge actualitzada de les empreses inscrites en els municipis.
L'estat a finals del segon trimestre de 2008 era de 119 empreses censades a Sant Pere de Vilamajor i de 151 a Sant Antoni.

Per sectors la comparació és la següent:

Estructura sectorial de les empreses de Vilamajor. Juny 2008

Tot i tenint en compte que es tracta de nombre d'empreses, i que per tant hi ha empreses de diferents dimensions, s'observa que el nombre d'unitats empresarials dedicades a la indústria és sensiblement superior a Sant Antoni (20 contra 7). També supera Sant Antoni en nombre d'empreses del sector serveis (100 contra 71). En canvi, el nombre d'empreses de la construcció és lleugerament superior a Sant Pere de Vilamajor (32 contra 27).

La situació actual, però, prové d'una evolució contínua en els darrers anys, com es pot observar en la gràfica següent:

Evolució del nombre d'empreses de Vilamajor. Març 2005-Juny 2008
Sant Pere de Vilamajor ha tingut, com es pot veure, un important creixement en el nombre d'empreses instal.lades al municipi (creixement net de 50 empreses en tres anys), que contrasta amb l'estancament de Sant Antoni de Vilamajor (increment net de només 10 empreses en tres anys).

L'anàlisi sectorial de les respectives evolucions ens dóna més pistes d'aquest fenòmen:

Evolució del nombre d'empreses, per sectors, de Vilamajor. Març 2005-Juny 2008
Sant Antoni de Vilamajor
Sant Pere de Vilamajor
Com era d'esperar, el pes del sector serveis és determinant per explicar la variació en el nombre d'empreses de cada municipi, doncs el dinamisme de Sant Pere (s'ha duplicat el nombre d'empreses de serveis en dos anys) ha estat molt important en el passat immediat, mentre que a Sant Antoni el nombre total d'empreses de serveis pràcticament no ha variat en els darrers dos anys.

És interessant constatar com ja s'observa en el segon trimestre una decaiguda, lleugera, del nombre d'empreses dedicades a la construcció.

Una altre dada al respecte de l'activitat empresarial endògena, prové dels treballadors per compte propi (autònoms), que si be en general constitueixen empreses unipersonals o amb poca estructura organitzativa, són tamateix importants per tal d'estudiar l'estructura empresarial d'un territori.
A finals del segon trimestre de 2008, hi havia a Sant Pere de Vilamajor 470 persones ocupades per compte propi, per 603 a Sant Antoni de Vilamajor, una diferència relativa equivalent a la existent en el nombre d'empreses total (27-28% superior a Sant Antoni).

Estructura sectorial dels treballadors per compte propi de Vilamajor. Juny 2008
Les diferències són similars a les existents en el nombre d'empreses, per bé que en el cas dels autònoms, les xifres dels sectors agrari i de la construcció són gairebé idèntiques en els dos municipis.

A diferència d'alló que passava en l'evolució del nombre d'empreses, el d'autònoms ha tingut en els darrers anys una evolució paralel.la, a l'alça continuada, en els dos municipis (per bé que la diferència existènt a principis de 2005 -153 autònoms- s'ha corregit fins 133 en aquests tres anys i mig):

Evolució del nombre de treballadors per compte propi de Vilamajor. Març 2005-Juny 2008

Analitzant els sectors, tanmateix el pes i la evolució dels serveis és determinant per explicar l'evolució dels autònoms en ambdós municipis, amb creixements absoluts molt igualats:

Evolució del nombre de treballadors per compte propi, per sectors, de Vilamajor. Març 2005-Juny 2008
Sant Pere de Vilamajor
Sant Antoni de Vilamajor
És d'apreciar l'estabilitat dels autònoms dedicats a la construcció a Sant Antoni de Vilamajor, observant-se una major implantació a Sant Pere, que darrerament iguala la xifra de Sant Antoni de Vilamajor en aquest segment.

Com es pot apreciar en les gràfiques següents, l'estructura sectorial dels treballadors per compte propi és molt similar en ambdós municipis:

Estructura sectorial dels treballadors per compte propi de Vilamajor. Juny 2008
Sant Pere de Vilamajor

Sant Antoni de Vilamajor
En general aquesta estructura està força equilibrada, per bé que la construcció està uns 5 punts sobredimensionada, en perjudici de les activitats industrials. (Les característiques residencials de Vilamajor, fan, no obstant, que aixó no pugui ser considerat alarmant).

Com conclusió global es pot afirmar que, pel moment, Sant Pere de Vilamajor està tenint una major atracció per a la instal.lació d'activitats empresarials que Sant Antoni; ambdós municipis es comporten de manera molt similar pel que fa a la instal.lació de treballadors per compte propi.


Font de les dades: Departament de Treball de la Generalitat amb dades de Institut Nacional de la Seguretat Social.

4/9/08

L'atur a l'agost: mala dada

Al mes d'agost, l'atur a Sant Antoni de Vilamajor ha assolit la xifra de 218 persones. L'increment respecte el mes de juliol ha estat de 17 persones més, (un 8,5% d'increment) i l'interanual del 29,0%, amb 49 aturats més.

A Sant Pere de Vilamajor, l'increment de l'atur ha estat equivalent, amb també 17 aturats més respecte el mes de juliol (un 9,8%), fins arribar a 191 persones. Aquesta xifra representa també un increment respecte l'agost de 2007 de 31 persones (un 19,4% interanual).

Són ja 409 els residents a Vilamajor en situació d'atur, 80 més que fa un any.

Al conjunt de Catalunya, l'atur aquest mes d'agost ha crescut d'un 6,2% en termes intermensuals i d'un 27,9% en termes interanuals.

Evolució de l'atur a Vilamajor. Agost 2007-agost 2008
Evolució de l'atur a Sant Antoni de Vilamajor 2005-2008
Nota: La gràfica negra representa la série desestacionalitzada (mitja mòbil semestral)


Evolució de l'atur a Sant Pere de Vilamajor 2005-2008
Nota: La gràfica negra representa la série desestacionalitzada (mitja mòbil semestral)


Evolució de l'atur a Vilamajor (*)
(*) Séries desestacionalitzades, mitja mòbil semestral.

Les gràfiques són eloqüents, i corroboren el trencament dels cicles estacionals.

Cal tenir en compte, no obstant, que la població dels municipis de Vilamajor també creix, a l'hora que ho fan les persones ocupades.
Així per exemple, segons les dades del mes de juny, a Sant Antoni de Vilamajor hi havia 1.302 persones inscrites en algun dels règims de la Seguretat Social (1.344 un any abans), i a Sant Pere de Vilamajor, 1.387 persones inscrites (1.245 un any abans).

L'anàlisi per sectors i l'evolució recent permeten una comparació més acurada:

Evolució de l'atur per sectors a Sant Antoni de Vilamajor. Setembre 2007-Agost 2008

Evolució de l'atur per sectors a Sant Pere de Vilamajor. Setembre 2007-Agost 2008
En general, el sector serveis s'endú el gruix de l'increment de l'atur en els municipis de Vilamajor, quina tendència a l'alça s'aprecia ja a partir del primer trimestre d'enguany. La major acceleració de l'atur en aquest sector a Sant Antoni explica les diferències entre les dades globals d'ambdós municipis.

És de notar la major intensitat absoluta de l'atur en el sector industrial de Sant Antoni respecte Sant Pere de Vilamajor, per més que les xifres pràcticament no variïn al llarg d'aquest darrer any (un promig de 28 contra 38 aturats). Aquesta dada contrasta amb el molt major pes dels assalariats del sector industrial a Sant Pere de Vilamajor en relació amb els de Sant Antoni de Vilamajor (401 contra 163 al mes de juny).

La construcció, de la seva banda, malgrat duplicar en el darrers 12 mesos les xifres d'atur en els residents d'ambdós municipis i ser més baix a Sant Pere,
(passa en els darrers dotze mesos de 8 a 15 aturats a Sant Pere i de 10 a 24 a Sant Antoni) no té rellevància en termes absoluts. Els ocupats totals en aquest sector superen els 400 en el conjunt dels dos municipis. Haurem d'observar el l'evolució en el futur d'aquest sector tant amenaçat.

Per últim és interessant destacar que, com ve sent tradicional, no sembla existir -pel moment- cap problema en l'accés a una primera feina, doncs les dades d'aturats sense ocupació anterior són pràcticament nul.les (o potser emigrin a un altre municipi).

Aquestes dades permeten inferir que
l'atur a Sant Pere de Vilamajor, en termes relatius, és sensiblement inferior que a Sant Antoni de Vilamajor. (Així, molt probablement a Sant Pere es mantinguin les dades relatives d'atur respecte un any abans, a l'entorn del 11-12% de la població en disposició de treballar regularment, mentre que a Sant Antoni l'atur pot estar a l'entorn del 13%, uns 3 punts per sobre de fa un any).

En tot plegat cal tenir en compte que totes les dades es refereixen a residents en els municipis, per la qual cosa no es pot deduïr res (i no hi ha dades al respecte) en relació amb els llocs de treball existents o destruits en els propis municipis.

Font de les dades: Departament de treball de la Generalitat de Catalunya

Sant Pere de Vilamajor ja supera en població ocupada a Sant Antoni

Si finals del primer trimestre de 2008, Sant Pere de Vilamajor assolia la fita històrica de tenir tanta població resident ocupada com Sant Antoni de Vilamajor, malgrat la diferència de població total, en el segon trimestre aquesta important fita estadística s'ha vist corroborada. En concret, 1.387 persones a Sant Pere per 1.302 a Sant Antoni.

Evolució de la població ocupada resident als municipis de Vilamajor
Des de mitjans de l'any passat, Sant Antoni està perdent posicions en població ocupada respecte Sant Pere, municipi que presenta un excel.lent comportament de la seva població ocupada resident.

De fet, malgrat que la la diferència en la població total d'ambdos municipis és significativa (de més de 1.000 habitants) Sant Antoni té una menor taxa de població activa que Sant Pere de Vilamajor, bàsicament perquè aquest darrer municipi té una població més jove (en edat de treballar).
Probablement la taxa d'activitat -persones que treballen respecte el total de persones en edat de treballar- sigui, segons estimacions per creuament de dades, del 45% a Sant Pere contra un 36% a Sant Antoni.

L'anàlisi per sectors ens dóna també interessants diferències:

Estructura per sectors de la població ocupada resident a Sant Pere de Vilamajor

Estructura per sectors de la població ocupada resident a Sant Antoni de Vilamajor

El sector serveis és doncs l'únic que creix quant a la ocupació de la població resident, transformant a Sant Pere de Vilamajor l'estructura sectorial de la seva ocupació resident, donant-se a mitjans de 2006 la fita històrica de què els ocupats a la indústria varen deixar de ser el principal segment de residents, deixant pas als serveis, que, des de llavors no ha parat de crèixer.

Com es pot apreciar al gràfic següent, el major pes dels residents ocupats a Sant Antoni en els serveis es compensa pel major nombre de residents ocupats a la indústria a Sant Pere de Vilamajor:


Estructura per sectors de la població ocupada resident a Vilamajor
La tradició i magnitud industrial de Sant Pere de Vilamajor explica en bona part l'elevat pes de la ocupació en indústria en la seva població resident, i molt probablement, aquesta activitat empresarial endògena fixa una part significativa de població.

També és interessant observar que depenen del sector de la construcció uns 400 residents de Vilamajor, per meitats entre els dos municipis.

És de fer notar que Sant Antoni guanya en residents treballadors autònoms respecte Sant Pere (603 contra 470) i a l'inrevés, Sant Pere guanya a Sant Antoni en població assalariada resident (917 contra 699).
Contrasta tanmateix el dinamisme en fixar població assalariada de Sant Pere de Vilamajor respecte la decaiguda (atur, canvi de municipi, o passi a inactivitat o a economia submergida) en la població assalariada de Sant Antoni de Vilamajor, fet que sens dubte, associat al dinamisme en la residència de població assalariada que experimenta Sant Pere de Vilamajor, expliquen l'assoliment de la fita històrica de què Sant Pere tingui més residents ocupats regularment que Sant Antoni, per primera vegada en la història moderna:

Evolució de la població ocupada assalariada resident als municipis de Vilamajor
Evolució de la població ocupada per compte propi resident als municipis de Vilamajor
El 66,1% de la població ocupada resident a Sant Pere de Vilamajor és assalariada, contra el 53,7% de la població ocupada resident de Sant Antoni de Vilamajor. La resta en ambdós casos és ocupada per compte propi (autònoms):

Estructura per tipus d'ocupació dels residents a Sant Pere de Vilamajor

Estructura per tipus d'ocupació dels residents a Sant Antoni de Vilamajor


La proporció de treballadors per compte propi és molt elevada a Sant Antoni de Vilamajor, fet quines arrels cal estudiar en l'ordre sociològic i històric però que sens dubte és un indicador de debilitat de l'accés de la població resident als mercats de treball (però a l'hora amb els avantatges d'una major resistència a situacions de crisi com a les què actualment estem entrant). A Sant Pere de Vilamajor la proporció s'ha de considerar normal.

En qualsevol cas, el comportament força dinàmic en l'evolució dels treballadors per compte propi residents, és un indicatiu de la captació d'una determinada capa socio-laboral per part dels municipis de Vilamajor.

L'anàlisi comparativa per sectors ens dóna una millor radiografia d'aquesta situació:

Estructura per sectors i tipus d'ocupació de la població ocupada resident a Sant Antoni de Vilamajor
Estructura per sectors i tipus d'ocupació de la població ocupada resident a Sant Pere de Vilamajor
De les gràfiques anteriors es pot comprovar la importància que té la ocupació per compte d'altri en la indústria en la estructura laboral dels residents a Sant Pere de Vilamajor, propiciada, com ja s'ha comentat, em la tradició i pes industrial del municipi.
Cal destacar a més que la figura de "l'autònom" fixa de fet activitat econòmica en un municipi, doncs no deixa de ser una activitat empresarial. En això, doncs, Sant Antoni de Vilamajor, malgrat la simplicitat d'aquestes activitats empresarials, supera Sant Pere de Vilamajor.

Per últim, es constaten les dades comentades en anteriors anàlisis de què Sant Antoni està perdent força quant a població resident ocupada, i el mateix es ve posant en evidència quant a empreses censades als respectius municipis.


Nota: les dades corresponen a les empreses registrades a la Seguretat Social i als residents afiliats al règim general i d'autònoms de la Seguretat Social, amb domicili als respectius municipis de Vilamajor. Corresponen al mes de juny de 2008.
Font de les dades: Departament de Treball de la Generalitat amb dades de l'INSS.


Cal tenir en compte, a més, que al mes de juny la xifra d'aturats registrats a Sant Antoni va ser de 205 persones, i a Sant Pere de Vilamajor, de 162.