Últims articles:

4/9/08

Sant Pere de Vilamajor ja supera en població ocupada a Sant Antoni

Si finals del primer trimestre de 2008, Sant Pere de Vilamajor assolia la fita històrica de tenir tanta població resident ocupada com Sant Antoni de Vilamajor, malgrat la diferència de població total, en el segon trimestre aquesta important fita estadística s'ha vist corroborada. En concret, 1.387 persones a Sant Pere per 1.302 a Sant Antoni.

Evolució de la població ocupada resident als municipis de Vilamajor
Des de mitjans de l'any passat, Sant Antoni està perdent posicions en població ocupada respecte Sant Pere, municipi que presenta un excel.lent comportament de la seva població ocupada resident.

De fet, malgrat que la la diferència en la població total d'ambdos municipis és significativa (de més de 1.000 habitants) Sant Antoni té una menor taxa de població activa que Sant Pere de Vilamajor, bàsicament perquè aquest darrer municipi té una població més jove (en edat de treballar).
Probablement la taxa d'activitat -persones que treballen respecte el total de persones en edat de treballar- sigui, segons estimacions per creuament de dades, del 45% a Sant Pere contra un 36% a Sant Antoni.

L'anàlisi per sectors ens dóna també interessants diferències:

Estructura per sectors de la població ocupada resident a Sant Pere de Vilamajor

Estructura per sectors de la població ocupada resident a Sant Antoni de Vilamajor

El sector serveis és doncs l'únic que creix quant a la ocupació de la població resident, transformant a Sant Pere de Vilamajor l'estructura sectorial de la seva ocupació resident, donant-se a mitjans de 2006 la fita històrica de què els ocupats a la indústria varen deixar de ser el principal segment de residents, deixant pas als serveis, que, des de llavors no ha parat de crèixer.

Com es pot apreciar al gràfic següent, el major pes dels residents ocupats a Sant Antoni en els serveis es compensa pel major nombre de residents ocupats a la indústria a Sant Pere de Vilamajor:


Estructura per sectors de la població ocupada resident a Vilamajor
La tradició i magnitud industrial de Sant Pere de Vilamajor explica en bona part l'elevat pes de la ocupació en indústria en la seva població resident, i molt probablement, aquesta activitat empresarial endògena fixa una part significativa de població.

També és interessant observar que depenen del sector de la construcció uns 400 residents de Vilamajor, per meitats entre els dos municipis.

És de fer notar que Sant Antoni guanya en residents treballadors autònoms respecte Sant Pere (603 contra 470) i a l'inrevés, Sant Pere guanya a Sant Antoni en població assalariada resident (917 contra 699).
Contrasta tanmateix el dinamisme en fixar població assalariada de Sant Pere de Vilamajor respecte la decaiguda (atur, canvi de municipi, o passi a inactivitat o a economia submergida) en la població assalariada de Sant Antoni de Vilamajor, fet que sens dubte, associat al dinamisme en la residència de població assalariada que experimenta Sant Pere de Vilamajor, expliquen l'assoliment de la fita històrica de què Sant Pere tingui més residents ocupats regularment que Sant Antoni, per primera vegada en la història moderna:

Evolució de la població ocupada assalariada resident als municipis de Vilamajor
Evolució de la població ocupada per compte propi resident als municipis de Vilamajor
El 66,1% de la població ocupada resident a Sant Pere de Vilamajor és assalariada, contra el 53,7% de la població ocupada resident de Sant Antoni de Vilamajor. La resta en ambdós casos és ocupada per compte propi (autònoms):

Estructura per tipus d'ocupació dels residents a Sant Pere de Vilamajor

Estructura per tipus d'ocupació dels residents a Sant Antoni de Vilamajor


La proporció de treballadors per compte propi és molt elevada a Sant Antoni de Vilamajor, fet quines arrels cal estudiar en l'ordre sociològic i històric però que sens dubte és un indicador de debilitat de l'accés de la població resident als mercats de treball (però a l'hora amb els avantatges d'una major resistència a situacions de crisi com a les què actualment estem entrant). A Sant Pere de Vilamajor la proporció s'ha de considerar normal.

En qualsevol cas, el comportament força dinàmic en l'evolució dels treballadors per compte propi residents, és un indicatiu de la captació d'una determinada capa socio-laboral per part dels municipis de Vilamajor.

L'anàlisi comparativa per sectors ens dóna una millor radiografia d'aquesta situació:

Estructura per sectors i tipus d'ocupació de la població ocupada resident a Sant Antoni de Vilamajor
Estructura per sectors i tipus d'ocupació de la població ocupada resident a Sant Pere de Vilamajor
De les gràfiques anteriors es pot comprovar la importància que té la ocupació per compte d'altri en la indústria en la estructura laboral dels residents a Sant Pere de Vilamajor, propiciada, com ja s'ha comentat, em la tradició i pes industrial del municipi.
Cal destacar a més que la figura de "l'autònom" fixa de fet activitat econòmica en un municipi, doncs no deixa de ser una activitat empresarial. En això, doncs, Sant Antoni de Vilamajor, malgrat la simplicitat d'aquestes activitats empresarials, supera Sant Pere de Vilamajor.

Per últim, es constaten les dades comentades en anteriors anàlisis de què Sant Antoni està perdent força quant a població resident ocupada, i el mateix es ve posant en evidència quant a empreses censades als respectius municipis.


Nota: les dades corresponen a les empreses registrades a la Seguretat Social i als residents afiliats al règim general i d'autònoms de la Seguretat Social, amb domicili als respectius municipis de Vilamajor. Corresponen al mes de juny de 2008.
Font de les dades: Departament de Treball de la Generalitat amb dades de l'INSS.


Cal tenir en compte, a més, que al mes de juny la xifra d'aturats registrats a Sant Antoni va ser de 205 persones, i a Sant Pere de Vilamajor, de 162.