Últims articles:

30/4/13

La Generalitat ha retallat en els darrers tres anys els sous tant com l'Administració de l'Estat


A l'any 2009, les despeses per sous de la Generalitat de Catalunya van arribar a 7.709 milions d'Euros, el màxim històric, havent crescut de 2.018 MEuros respecte el 2006, ni més ni menys que d'un 35,5% en tres anys.

L'Administració General de l'Estat, l'any 2009 gastà en salaris al personal 20.176 milions d'Euros, mentre que al 2006 la despesa va ser de 16.839 MEuros, 3.337 milions més, que equival a un gens despreciable 19,8% en tres anys.

Però a partir del 2009, la tendència a l'alça exagerada dels sous dels servidors públics comença a invertir-se en el cas de Catalunya, reduïnt-se de 1.153 milions del 2009 al 2012, un 15%. L'Administració de l'Estat, encara incrementa una mica la despesa de personal al 2010 i quasi gens es redueix al 2011, no sent fins el 2012 en què es consolida la retallada de la despesa de personal, que es sitúa un 6% per sota de la nómina de 2009.

Evolució comparativa de les despeses de personal: Estat-Generalitat. 2006-2012. dades en milers d'Euros


 Diferència anual de les despeses de personal: Estat-Generalitat. variació anual en milers d'Euros

Si prenem com referència l'any 2009, la generalitat de Catalunya ha retallat la despesa de personal en 1.153 milions d'Euros. 

Pel que fa a l'Administració de l'Estat, la reducció ha estat de 1.163 milions entre 2009 i 2012, és a dir, en els darrers tres anys la retallada de sous a l'Administració de la Generalitat ha estat tant alta com la què ha fet l'Estat pel què respecta als seus treballadors, de manera què, en termes relatius, essent la nómina de la Generalitat un 35% de la de l'Estat, la retallada ha estat gairebé del triple a Catalunya (14,9% a la Generalitat contra només un 5,8% de l'Estat).


Variació acumulada de les despeses de personal Estat-Generalitat. Base 2009. Milers d'Euros
 
Per a què ens fem una idea, la retallada de sous de la Generalitat és pràcticament equivalent a la que han fet totes les Corporacions Locals d'Espanya entre 2009 i 2012 (que ha estat en aquests tres anys de 1.201 milions d'euros).
Actualment, les despeses de personal de la Generalitat de Catalunya només representen el 9,4% del total de les despeses de personal de les CCAA espanyoles, tot i tenint en compte el major pes de competències assumides (Mossos d'Esquadra, Presons, ...).
L'ajustament realitzat a la Generalitat des del 2009 representa el 16,8% del total de la retallada de sous públics de les CCAA espanyoles. En termes relatius, la retallada ha estat per al conjunt de les CCAA del 8,9% en tres anys (pel 14,9% dut a terme a Catalunya).

Nota: les despeses de personal de la Generalitat corresponen a la totalitat del sector públic de la Generalitat (Administració de la Generalitat, ICASS, SCS, ICS i les entitats autónomes administratives depenents de la Generalitat de Catalunya). 
Font de les dades: Execucions pressupostàries de la Generalitat i de l'Administració Central en Comptabilitat Nacional. Dades homogènies.

17/4/13

L'evolució de la població de Vilamajor torna als nivells de fa 25 anys


Amb un creixement de la població de Vilamajor de només 116 persones, el 2012 es va tancar amb el pitjor registre des de 1988.

Evolució de la població de Vilamajor (Sant Pere i Sant Antoni). 1981-2012. Dades a 31 de desembre de cada any
En el cas de Sant Pere de Vilamajor es va, però, aconseguir remuntar el pitjor registre en 30 anys, doncs al 2011 només va crèixer de 20 habitants, menys que el creixement vegetatiu.

Evolució de la població de Sant Pere i Sant Antoni de Vilamajor. 1981-2012. Dades a 31 de desembre de cada any

Un "zoom" de l'evolució actualitzada més detallada ens dóna una imatge depauperada sobre tot a Sant Pere de Vilamajor, on des de juny de 2012 la població està creixent per sota de les 25 persones en còmput interanual mig, és a dir, per sota del creixement vegetatiu (naixements meys defuncions). 

A Sant Antoni de Vilamajor, recuperada la péssima evolució patida del setembre de 2010 al setembre de 2011, la població tendeix a reduïr el seu creixement, ratllant però al març de 2013 encara un increment notable, de 100 persones en cómput interanual de la mitja anual:

Variació mensual interanual de la població mitja anual. Sant Pere i Sant Antoni de Vilamajor desembre 2003-març 2013
En termes corrents, la població de Sant Pere de Vilamajor pràcticament no ha crescut des de principis de 2011, per bé que en termes de mitjana anual encara arrossegui creixements lleugerament positius. A Sant Antoni també s'ha estancat la població, però de forma més tardana, a partir de l'octubre de l'any passat.

Evolució mensual de la població de Sant Pere de Vilamajor. Gener 2009-març 2013 

Evolució mensual de la població de Sant Antoni de Vilamajor. Gener 2009-març 2013 
Al setembre de 2004 es va assolir el màxim creixement interanual, amb 450 habitants més als municipis de Vilamajor, ensorrant-se aquest increment en començar la punyetera crisi.

Variació mensual interanual de la població mitja anual de Vilamajor (Sant Pere i Sant Antoni). Desembre 2003-març 2013
La tendència a curt termini, de no variar les actuals circumstàncies, és de manteniment de la població en el conjunt dels dos municipis, sense descartar una baixada absoluta de la població a Sant Pere de Vilamajor. De confirmar-se aquesta hipótesi ens trobariem davant d'un fenòmen que no vivíem a Vilamajor des de fa décades.

Nota: Les dades es refereixen a població empadronada.

Fonts: Instituto Nacional de Estadística, i Padrons provisionals de població (Ajuntaments). Les dades mensuals corresponen a estimacions indirectes fetes a partir del cens electoral conjuntades amb dades dels padrons provisionals.

Agraeixo als Ajuntaments de Sant Pere i Sant Antoni de Vilamajor la seva col.laboració en la puntual informació de les dades dels padrons provisionals, sense la qual aquestes anàlisis quedarien mancades d'actualitat.