Últims articles:

24/11/08

LLocs de treball a Vilamajor: les diferències entre municipis

La gràfica següent mostra la diferència dels llocs de treball existents entre Sant Pere i Sant Antoni de Vilamajor a partir de 2000 fins l'actualitat.

A finals de 2004 Sant Antoni s'allunya de Sant Pere, superant-lo de quasi 140 llocs de treball.

A començaments d'enguany, Sant Antoni, en canvi, comença a destruïr ocupació, i Sant Pere al contrari, fins arribar al tercer trimestre d'enguany amb una diferència neta de 82 llocs de treball a favor de Sant Pere de Vilamajor.

A finals d'aquest tercer trimestre, Sant Pere tenia 1.341 llocs de treball, i Sant Antoni de Vilamajor 1.269.

Diferències entre els llocs de treball de Sant Pere respecte Sant Antoni de Vilamajor

Curiós posar en context els diferents governs municipals en aquesta evolució.

Evolució dels llocs de treball als municipis de Vilamajor

20/11/08

Inversions, Desinversions i Passius financers en els pressupostos municipals


Dades dels pressupostos municipals en Euros. Les etiquetes indiquen els noms dels Alcaldes que van signar els corresponents pressupostos.
Passius Financers Nets = diferència entre nous crèdits demanats i cancel.lació dels existents en cada exercici. Significa l'increment d'endeutament net en cada any (no representa el deute acumulat).

Tributs i Despeses en els pressupostos municipals

Dades dels pressupostos municipals en Euros. Les etiquetes indiquen els noms dels Alcaldes que van signar els corresponents pressupostos.

Despeses corrents per càpita en els pressupostos municipals


Despeses corrents (Personal, Béns, Serveis, Interessos i Transferències corrents) per càpita.
Les dades de població corresponen al padró municipal a l'inici de cada exercici pressupostari.
Els noms corresponen a l'Alcalde que va signar els corresponents pressupostos.

12/11/08

Recollida selectiva de residus a VilamajorDades en tones

Resum estadístic de l'habitatge a Vilamajor 2007

He preparat, en especial per als lectors d'quest bloc un compendi estadístic amb totes les dades sobre el mercat de l'habitatge de Vilamajor corresponents al 2007.

Les estadístiques comprenen les següents dades:

- Transaccións d'habitatges (nous i usats) per trimestres.
- Habitatges iniciats, projectes visats, habitatges acabats i cédules d'habitabilitat per trimestres.
- Superfície dels habitatges dels projectes visats per trimestres.
- Superfície de locals comercials dels projectes visats per trimestres.
- Nombre de parcel.les urbanes lliures i edificades. Superfície de les parcel.les per dimensió. Anual.
- Nombre i valor cadastral dels habitatges urbans i locals per a altres usos. Anual.
- Valor cadastral total de les finques urbanes (terreny i immobles). Anual.

El compendi inclou les dades detallades i gràfics.

Podeu demanar també si voleu les dades actualitzades a juny de 2008 o l'evolució dels anys anteriors.

Només heu d'escriure un correu demanant-ho (es garantitza total confidencialitat dels remitents).

11/11/08

Consums d'aigua 2007Dades en metres cúbics. Font ATLL

8/11/08

Paralització de la construcció a Vilamajor!Projectes de nous habitatges visats a Vilamajor. Darrers semestres


Com es pot observar l'aturada ha estat majúscula, especialment a Sant Antoni.

Des de que hi ha aquesta estadística no es recorda un episodi com el dels darrers 12 mesos, amb només 4 projectes visats en un any a Sant Antoni i 14 a Sant Pere de Vilamajor.


En aquest mateix darrer any (juny 2007 a juny 2008) s'han acabat però 48 habitatges a Sant Pere i 133 a Sant Antoni de Vilamajor.

7/11/08

L'Atur a l'octubre: pinten bastos


Evolució de l'atur a Sant Pere de Vilamajor


Nota: la gràfica negre representa la sèrie desestacionalitzada (mitja mòbil semestral)

Evolució de l'atur a Sant Antoni de de Vilamajor

Nota: la gràfica negre representa la sèrie desestacionalitzada (mitja mòbil semestral)

Evolució comparada de l'atur als municipis de Vilamajor

Sèries desestacionatiltzades (*) d'evolució de l'atur
(*) Mitja mòbil semestral

Sant Pere de Vilamajor: un trist rànquing

Repassant la darrera edició de l'Anuari Econòmic Municipal d'Espanya de La Caixa, torno a comprovar el rànquing dels municipis per superfície comercial en el 2007.

El llistat dels 10 municipis d'Espanya que van a la cua en aquest índex és el següent:


L'Anuari analitza enguany dades estadístiques dels 3.234 municipis de tota Espanya amb més de 1.000 habitants.

És a dir, per si no ha quedat clar: Sant Pere de Vilamajor ocupa la penúltima posició en superfície comercial minorista dels 3.234 municipis espanyols de més de 1.000 habitants, amb un total de 106 m2.

El municipi veí, Sant Antoni de Vilamajor, ocupa la posició 2.371, amb 2.655 m2 de superfície comercial minorista, per sota d'altres municipis espanyols de la seva dimensió.

Estimació de la necessitat de comerç a Vilamajor en relació al promig del Vallés Oriental. 2006
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Conselleria de Comerç.
Nota: No s'inclouen establiments minoristes d'automoció i carburants.

Continuarà aquesta vergonya? Quants metres quadrats de superfície comercial minorista (no de "locals" a seques) té planejats el POUM? Quina expectativa dóna per al 80% de la població del municipi que no viu al nucli principal?


Sèrie d'articles sobre el comerç a Vilamajor publicats al bloc de "Reflexions":


Introducció: Reconstrucció i competitivitat del comerç a Sant Pere de Vilamajor
Primera part: El reequilibri quantitatiu
Segona Part: El comerç de proximitat
Tercera part (final): La proposta

Altres articles sobre desenvolupament urbà:

Consideracions generals respecte dels equipaments
Nous reptes per al model residencial dels municipis
I ara en volen dir "barris"
Lectures per a la reflexió

5/11/08

Les enquestes del CIS


Em
continua sorprenent, després de tota la tinta vesada en relació amb la darrera enquesta del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), la importància que se li dóna a una enquesta -no dubto que ben feta des del punt de vista estadístic- en la què només s'entrevisten 2.500 persones de 236 municipis (dels 1.808 que hi ha a tota Espanya), de 47 províncies (de les 52+2 que hi ha).

Com a curiositat, el 23% dels entrevistats han estat jubilats i el 10% mestresses de casa.

Cost de l'IBI a Vilamajor


Quota líquida d'IBI per rebut d'urbana a Vilamajor: 2002-2007

Dades en Euros per rebut d'urbana. Mitja de cada any.

Al 2007 el promig de quota anual per rebut d'IBI de Rústega va ser de 32,14 Euros a Sant Antoni i de 19,2 Euros a l'any per rebut a Sant Pere.

El valor cadastral mig per cada bé immoble residencial va ser de 40.144 Euros (6,7 milions de Ptes) a Sant Pere i de 43.701 Euros a Sant Antoni de Vilamajor.

En els dos municipis els valors cadastrals no es revisen des de fa... 21 anys!


Les xifres parlen. Sobren les paraules.

Esgotament del sòl urbà a Vilamajor

En els darrers 4 anys (de 2003 a 2007), Sant Pere de Vilamajor ha edificat el 14,2% del seu sòl urbà lliure, essent el 26,6% pel que fa a Sant Antoni.

D'aquesta manera Sant Pere de Vilamajor ja ha edificat el 53% del sòl total de parcel.les urbanes, i Sant Antoni en el 76% del seu sòl urbà disponible actualment.

Ocupació acumulada del sòl urbà lliure als municipis de Vilamajor 2003-2007
Dades en percentatges acumulats de sòl edificat respecte el sòl urbà lliure en cada any, des de 2003

Seguint a aquest ritme promig, sense noves ampliacions de sòl edificable, el sòl urbà sense edificar dóna per 15 anys a Sant Antoni i per 28 anys a Sant Pere de Vilamajor.

Sant Pere de Vilamajor disposa actualment (setembre de 2008) de 165,72 ha de sòl urbà no edificat, en 1.030 parcel.les (un 47% de la superfície urbana total). Sant Antoni de Vilamajor té disponibles 457 parcel.les de sòl urbà que ocupen en total 58,04 ha, equivalents al 24% de la seva superfície urbana total.
Les parcel.les urbanes actualment edificades a Sant Pere són 2.146 i les edificades a Sant Antoni 2.029.

El nombre d'immobles residencials en sòl urbà és actualment (setembre de 2008) de 2.162 habitatges a Sant Pere, amb una estimació del 27% de segones residències, i de 2.572 habitatges totals a Sant Antoni de Vilamajor, amb una ocupació estimada de segones residències del 19%.