Últims articles:

30/4/10

La clarividència del Sr. Ministre


El dia 2 de novembre de 2009, el Sr. Ministre de Treball, Celestino Corbacho,
en una entrevista al diari Avui, sentenciava:

¿Descarta que l’atur arribi al 20,5%, que és el vaticini més cru de Funcas?

Crec que no arribarem a aquesta xifra. L’última EPA el situa per sota del 18% i raonablement cal pensar que el gruix majoritari s’ha patit entre octubre del 2008 i octubre del 2009. I no descarto que el 2010 comenci a haver-hi creació de llocs de treball.

Cinc mesos després, la dada s'ha confirmat. Amb gurús com aquests estem ben apanyats... Que Déu ens agafi confesats!

28/4/10

Grans diferències en la destrucció de llocs de treball a Vilamajor

A finals del primer trimestre de 2010, a Sant Antoni de Vilamajor hi havia un total de 1.175 llocs de treball en alta a la Seguretat Social, 622 assalariats i 553 autònoms.

Aquesta dada significa un retrocés de 51 llocs de treball en els darrers 12 mesos, que en termes relatius és d'un 4,2%, superior al 3,3% del retrocés interanual sofert a Catalunya.

A finals de juny de 2007, a l'inici de la crisi, Sant Antoni de Vilamajor va arribar al seu màxim històric de treballadors legals, amb 1.344, perdent en el què portem de crisi doncs, un 12,6% dels seus llocs de treball, 169 persones, 136 assalariats i 23 autònoms.

Evolució dels llocs de treball de Sant Antoni de Vilamajor
Nota: Les dades es refereixen a treballadors en alta laboral a la Seguretat Social localitzats al municipi.

Si suprimim el component estacional, la mitjana móbil anual arriba a març de 2010 a uns 1.200 llocs de treball, xifra equivalent a la existent a mitjans de 2006. Al primer trimestre de 2008, ara fa just 2 anys, la mitjana anual va arribar al seu màxim històric, amb 1.325 llocs de treball.

Mitjana anual móbil dels llocs de treball de Sant Antoni de Vilamajor
Aquesta evolució, tot i ser lleugerament més negativa, entra en consonància amb l'evolució general soferta a Catalunya.

En canvi, Sant Pere de Vilamajor ha estabilitzat els seus llocs de treball des de l'inici de la crisi, i en termes desestacionalitzats l'ocupació legal al municipi no ha baixat dels seus màxims històrics del tercer trimestre de 2008, és a dir, sense destruir ocupació.

Mitjana anual móbil dels llocs de treball dels municipis de Vilamajor
La interpretació de les dades és complexa, però clarament es dedueix que a Sant Pere de Vilamajor l'inici de la crisi la va agafar en una etapa de fort dinamisme en la implantació de noves activitats empresarials, i gràcies a aquesta "immigració" d'activitat, la crisi no es va començar a sentir en l'ocupació localitzada al municipi fins un any més tard, a mitjans de 2008. Certament, des de llavors, l'ocupació al municipi ha sofert fortes oscil.lacions, fet que no permet aventurar hipòtesis futures d'evolució, però en termes generals, la inèrcia ha provocat que sigui un dels pocs municipis de Catalunya on pràcticament no s'han perdut llocs de treball.

20/4/10

Deute municipal: Sant Antoni al 20% i Sant Pere al 50% de la mitjana de la província

Segons les dades del Ministeri d'Economia recentment publicades, el deute a 31-12-2009 dels municipis de Vilamajor era el següent (entre parèntesi les dades de l'any 2008):
  • Sant Pere de Vilamajor: 1.010.000 Euros (1.057.000).
  • Sant Antoni de Vilamajor: 585.000 Euros (556.000).
En termes per càpita, el deute a 31-12-2009 era el següent (la població és a 1-1-2009):
  • Sant Pere de Vilamajor: 251 Euros/habitant.
  • Sant Antoni de Vilamajor: 107 Euros per habitant.
La mitjana per càpita dels municipis de la província era a 31-12-2009 de 530 Euros per habitant, amb un increment respecte 2008 del 16,0%.

D'aquesta manera, Sant Antoni tindria un deute per habitant de l'ordre del 20% del promig provincial, i Sant Pere de Vilamajor de menys del 50% d'aquest promig.

Segons aquests resultats, Sant Antoni de Vilamajor ocuparia la 6ª posició entre els municipis majors de 4.000 habitants menys endeutats de la província de Barcelona, mentre que Sant Pere de Vilamajor ocuparia la 20ª posició en aquest rànquing, format pels 138 municipis de Barcelona amb més de 4.000 habitants.

Si agaféssim els municipis de població situada entre 3.000 i 6.000 habitants, que en són 42 a la província de Barcelona, Sant Antoni ocuparia la 4ª posició dels municipis menys endeutats per càpita, i Sant Pere de Vilamajor, la 13ª. El deute per habitant promig d'aquest segment de municipis és de 473 Euros.

En el conjunt de tots els municipis de Catalunya (949 municipis), que tenen un deute per càpita promig de 605 Euros/habitant, Sant Antoni de Vilamajor ocupa la posició 277ª entre els menys endeutats, i Sant Pere la 438.
I si finalment agafem tots els municipis de Catalunya entre 3.000 i 6.000 habitants (96), Sant Antoni ocuparia la posició 9ª entre els menys endeutats, i Sant Pere de Vilamajor la 24ª.
El deute per càpita promig d'aquest tram de municipis catalans és de 579 Euros per càpita, respecte els que Sant Antoni es trobaria tant sols al 18,5% i Sant Pere al 43,4%. Dit d'altra manera, situant-se en el promig dels ajuntaments catalans del seu tram poblacional, Sant Antoni té encara un marge d'endeutament d'uns 2.500.000 Euros i Sant Pere de Vilamajor d'uns 1.300.000 Euros.

Encapçalen el rànquing dels municipis més endeutats de la província de Barcelona a 31-12-2009, Alella, Sitges i Vic amb un deute per habitant d'uns 1.400 Euros, i per sota es destaquen Alella, Centelles, Santa Maria de Palautordera, Montgat i Cornellà de Llobregat, que no arriben als 100 Euros per habitant.

Municipis del voltant tenen deutes per habitant com ara Cardedeu, amb 766 Euros, Llinars, amb 172 Euros o Cànoves i Samalús, amb 46 Euros de deute per habitant.

Per acabar amb el mareig de xifres:
  • Sant Antoni de Vilamajor pertany al selecte grup de municipis on viu el 4% de la població de Catalunya amb menys deute municipal per càpita.
  • Sant Pere de Vilamajor pertany al grup de municipis on viu el 9% de la població de Catalunya amb menys deute municipal per càpita.
Distribució de la població catalana per deute municipal per càpita

15/4/10

La població jove de Sant Pere de Vilamajor retrocedeix a nivells de 1997


Segons les dades del darrer padró municipal a 1-1-2010, la població entre 20 i 29 anys de Sant Pere de Vilamajor ha retrocedit a nivells del 1997, mínims a què ja es va arribar també al 2004, ara fa 5 anys.
En efecte, a 31 de desembre de 2009 hi havia empadronats a Sant Pere de Vilamajor 361 joves de 20 a 29 anys, molt lluny dels 439 que hi havia en els anys 2000 i 2001, quan es va assolir el rècord històric.

Evolució de la població de 20 a 29 anys de Sant Pere de Vilamajor. 1981-2009
Nota: les dades corresponen a 31 de desembre de cada any. L'evolució entre 1981-1986, 1986-1991 i 1991-1996, s'ha fet linialment, en no existir dades intermèdies. Al 1996 es produeix una revisió padronal que fa reajustar les dades.

Pot observar-se com en els anys de recent bonança econòmico-social (2004-2007) la població jove es recupera, mentre que a partir de l'inici de la crisi, l'empadronament de jovent disminueix.

Si desagreguem les dades per trams d'edat, l'evolució és encara més diacrònica:

Evolució de la població de 20 a 29 anys de Sant Pere de Vilamajor. 1981-2009
Nota: desagregació per trams d'edat de 20 a 24 anys i de 25 a 29 anys. Valen les notes sobre les dades del gràfic anterior.

És el jovent de 25 a 29 anys el que més recesió ha patit en termes poblacionals, en davallada constant des del 2006, situant-se a finals de 2009 als nivells de 1997.
En canvi, la població més jove, de 20 a 24 anys, tendeix a la recuperació, tanmateix iniciada al 2006, però tot just es situa als nivells de 2001.

La proporció del jovent entre 20 i 29 anys sobre el total de la població de Sant Pere de Vilamajor s'ha reduit des del 1997 justament a la meitat; del 17,3% fins al 8,7% (per comparar, a Sant Antoni de Vilamajor, a finals del 2008 la proporció era del 12,4%).

Proporció del jovent de 20 a 29 anys sobre el total de la població. Sant Pere de Vilamajor 1997-2009
Al 1981, primer any del què es tenen dades fiables sobre edats de la població, la proporció del jovent entre 20 i 29 anys sobre el total de població era del 10,5%.

Aquest "forat demogràfic" no es començarà a compensar fins d'aquí a 7-8 anys, a mida que s'incorporin al tram d'edat els elevats contingents de joves que ara tenen menys de 13 anys.

Per al present any 2010, la davallada entre el jovent augmentarà encara més, doncs seran 70 els joves actuals que sortiràn del tram d'edat considerat (els que ara tenen 29 anys), mentre que entraran al tram d'edat només 38 joves (els que ara tenen 19 anys), saldo negatiu que no es compensarà amb les noves incorporacions. Per segments, però, els joves de 20 a 24 anys continuaran augmentant i els de 25 a 29 prosseguiran en forta davallada.

Molt probablement, entre enguany i l'any vinent, el nombre de joves de 20 a 24 anys i els de 24 a 29 anys es tornaran a igualar, i curiosament, als mateixos nivells i en idèntica forma que al 1997-98.

Estimo que cap a finals de 2012 s'arribarà en el tram d'edat de 20 a 24 anys al màxim històric que es va assolir al 1997.

Evolució de la població de 20 a 29 anys de Sant Pere de Vilamajor. 1997-2009
Les dades provisionals del padró a 1-1-2010 sitúen la població de Sant Pere de Vilamajor en els 4.148 habitants, 127 més que l'any precedent. De confirmar-se les meves estimacions per a Sant Antoni de Vilamajor (situades en 5.507 persones a 31-12-2009), seria el segon any consecutiu en què la població de Sant Pere de Vilamajor augmenta més que la de Sant Antoni (per bé que en el què portem d'any Sant Antoni està augmentant amb força i supera en creixement interanual a Sant Pere).

La població més jove (de 0 a 16 anys), experimenta però un creixement notable, arribant a finals de 2009 a 908 nois i noies, 42 més que l'any 2008, creixement equivalent als nous naixements.

Com a dada curiosa del padró, per primera vega en la història del municipi es superen les 100 persones nascudes en el mateix any, i passa en les nascudes a tres anys: el 1966, 1971 i 1972 (de 37, 38 i 43 anys).

(Agraeïxo a l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor la seva col.laboració per a l'obtenció de les dades).

8/4/10

L'atur a Vilamajor ja ha passat la barrera dels 700


Amb l'important increment de l'atur a Sant Antoni de Vilamajor, en aquest municipi ja s'ha superat la barrera dels 400 aturats, exactament 406 persones en aquest mes de març, 17 més que al febrer.

A Sant Pere de Vilamajor, l'atur es manté en la ratlla dels 300, en la que va entrar al novembre de 2009, arribant al març a 297 persones aturades, només -malauradament- 4 més que al febrer.

Es dóna la circumstància de que a Sant Antoni de Vilamajor, un 33,3% dels aturats (una tercera part exactament) ja porten més de 12 mesos a l'atur, dada que a Sant Pere de Vilamajor encara no arriba al 29%.

Properament tota l'anàlisi gràfica en aquest mateix espai.