Últims articles:

21/11/14

La població a Vilamajor: un any i mig per sota del creixement natural


A finals de setembre de 2014 la població de Vilamajor arribava a 10.042 persones residents, la mateixa dada de finals de 2012, en quin mes de març es va superar els 10.000 habitants.

L'evolució interanual doncs és pràcticament nul.la des de fa un any i mig:

Evolució interanual de la població de Vilamajor(*). 2004-setembre 2014
(*) La variació interanual s'ha fet sobre les mitjes trimestrals de la població, per tal de desestacionalitzar les séries.

En els darreres 18 mesos, la minsa variació de la població dels municipis de Vilamajor no arriba al creixement natural (naixements menys defuncions), per la qual cosa s'està produïnt una regressió demogràfica basada en l'emigració, encara però no significativa.

Evolució de la població (*) dels municipis de Vilamajor. 2004-setembre 2014
(*) La variació interanual s'ha fet sobre les mitjes trimestrals de la població, per tal des desestacionalitzar les séries.

El fenómen és més intens a Sant Pere de Vilamajor, i es compensa amb la tímida evolucio de la població (ajustada a només el moviment natural) de Sant Antoni de Vilamajor.

En els darrers anys l'evolució de la població dels dos municipis presenta la següent forma:

Evolució de la població dels municipis de Vilamajor: 2002-setembre 2014
Nota: les dades de la gràfica precedent no han estat objecte de desestacionalització; són dades brutes.

On es pot observar que la població de Sant Pere de Vilamajor pràcticament està estancada des del 2010, i la de Sant Antoni des de 2011.

Des de que hi ha registres padronals de població no s'havia produït el fenòmen d'aquest estancament tant perllongat.


Font de les dades: Padrons provisionals d'habitants dels municipis de Sant Pere i Sant Antoni de Vilamajor, i estimació mensual amb fonts indirectes.

Agraeixo una vegada més als Ajuntaments de Sant Pere i Sant Antoni de Vilamajor la seva col.laboració per tal de tenir dades actualitzades de la població empadronada.

11/11/14

Balança tributària de Catalunya amb l'Estat. Setembre 2014Dades en milions d'Euro acumulat a setembre de cada any

Font de les dades: Elaboració pròpia amb dades de l'Execució pressupostària mensual, Dept. d'Economia i Finances, Generalitat de Catalunya.

10/9/14

Lenta recuperació sostinguda de la població de Vilamajor

A principis de 2012, la població de Vilamajor va assolir la fita històrica de 10.000 residents, arribant a 10.050 persones a finals d'aquell any. A partir de llavors, i al llarg de tot l'any passat, Vilamajor experimenta un estancament de la seva població, fregant el límit dels 10.000 habitants.

A finals de l'any passat, però s'atura l'estancament i al llarg de tot aquest any la població s'ha anat recuperant decididament.

A finals de juliol de 2014, la població conjunta de Vilamajor ha assolit un nou rècord: 10.065 habitants i la tendència és de lenta recuperació.

Evolució de la població de Vilamajor. 2011-juliol 2014

Nota: les dades corresponen a la mitjana mòbil trimestral, als efectes de desestacionalitzar la série de dades.

23/7/14

La balança tributària de Catalunya amb l'Estat: situació a maig de 2014Balança tributària Catalunya-Estat. Comparatiu gener-maig 2013-2014. Milions € Evolució de la balança tributària Catalunya-Estat. 2007-2013 (acumulat a fi de cada any). Milions €

Font de les dades: Execució pressupostària de la Generalitat de Catalunya. Informes mensuals de recaptació tributària per CCAA, Ministerio de Hacienda.

19/5/14

L'evolució residencial de Vilamajor en els darrers 30 anys: 1981-2011Nombre total d'habitatges dels municipis de Vilamajor. 1981-2011
Nombre d'habitatges secundaris dels municipis de Vilamajor. 1981-2011
Percentatge d'habitatges secundaris sobre el total d'habitatges dels municupis de Vilamajor. 1981-2011Persones empadronades per habitatge principal dels municipis de Vilamajor. 1981-2011Font de les dades: Censos de població i habitatges i Padró Municipal d'Habitants. Instituto Nacional de Estadística.

13/5/14

Deute viu dels Ajuntaments de Vilamajor 2008-2013


Dades a 31 de desembre de cada any, en milers d'Euros.

29/4/14

Saldo de la Seguretat Social a Catalunya 2007-2013


Ingressos, despeses i saldo de la Seguretat Social. Catalunya 2007-2013Evolució dels ingressos i despeses de la Seguretat Social. Catalunya 2007-2013Evolució del saldo de la Seguretat Social. Catalunya 2007-2013Dades en milions d'Euros.
Font de les dades: Informes Economico-Financieros de la Seguridad Social. Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Nota: Inclou les despeses i ingressos de tot el sistema de la Seguretat Social, incloent les Mútues de Treball i organismes autònoms. No s'inclouen les despeses per prestacions per desocupació, que es financien amb aportacions dels Pressupostos de l'Estat.
Inclou tant les pensions contributives com els ajuts i els subsidis.
Inclou totes les despeses de gestió de les oficines de la Seguretat Social al territori.

15/4/14

Signes de recuperació de la població a Vilamajor


La població dels dos municipis de Vilamajor va arribar als 10.000 habitants a mitjans de 2012, fins i tot va fregar els 10.050 cap a finals del mateix any, però des de llavors, al llarg de 2013, el descens de la població resident a Sant Pere de Vilamajor va ser una constant, amb una pèrdua relativa de 50 habitants.

Evolució de la població empadronada a Sant Pere de Vilamajor. 2011-març 2014
 

No així a Sant Antoni, doncs el creixement, limitat això si al mer creixement vegetatiu, no ha defallit fins al tercer trimestre de 2013.


Evolució de la població empadronada a Sant Antoni de Vilamajor. 2011-març 2014

 

No obstant, al llarg d'aquest primer trimestre de 2014, s'ha tornat a agafar una onada de creixement de la població en els dos municipis: a Sant Antoni, recuperant els habitants de la segona meitat de 2013, i a Sant Pere de Vilamajor els que hi havia a mitjans de l'any passat.

A Sant Antoni de Vilamajor, la població empadronada frega actualment els màxims històrics, per be que a Sant Pere el nivells són els de principis de 2011. En conjunt la població de Vilamajor torna a fregar el màxim històric de 1.050 habitants de finals de 2012.

Evolució de la població empadronada a Vilamajor. 2011-març 2014


Font: el.laboració pròpia amb dades trimestrals dels padrons provisionals d'habitants (desembre 2011 i desembre 2012 dades oficials definitives). Les dades intermèdies han estat estimades amb dades indirectes.
Nota: les dades mensuals s'han estabilitzat utilitzant les mitjanes mòbils trimestrals.

Agraeixo una vegada més als Ajuntaments de Sant Pere i Sant Antoni de Vilamajor l'aportació periòdica de dades per poder confeccionar puntualment aquestes anàlisis.

27/1/14

La destrucció d'ocupació ja ha tocat fons a Vilamajor


L'any passat es va tancar l'any amb 1.114 persones ocupades (*) a Sant Pere de Vilamajor, i 1.215 pel que fa a Sant Antoni de Vilamajor.

A Sant Antoni la dada és la millor en un mes de desembre des del 2009, i a Sant Pere, més modesta, aconsegueix però superar la xifra d'ocupats que hi havia al desembre de 2012, situant-se no obstant a nivells del desembre de 2005.

Evolució de l'ocupació als municipis de Vilamajor. 2003-2013, mes de desembre

Aquesta dada puntual ja anticipa que la destrucció d'ocupació sembla estar tocant fons a Vilamajor, però cal observar-ho amb perspectiva:

Evolució mensual de l'ocupació als municipis de Vilamajor. 2003-2013

A la série mensual d'ocupació de la gràfica anterior ja s'observa que a Sant Antoni l'ocupació s'ha mantingut dins dels límits de l'estabilitat (forquilla de +-50 treballadors) en els darrers quatre anys, però l'estacionalitat de l'ocupació, sobre tot a Sant Pere de Vilamajor, aconsella fer l'anàlisi de tendències desestacionalitzant les séries mensuals, passant-les a mitjes anuals, obtenint-se així una imatge més clara de cóm està evolucionant l'ocupació:

Evolució mensual de l'ocupació als municipis de Vilamajor. Série desestacionalitzada 2005-2013 

Amb aquest tractament estadístic, que representa la mitjana de treballadors ocupats en els darrers dotze messos, es confirma que, a Sant Antoni de Vilamajor, l'ocupació mitjana anual està separant-se dels mínimis del setembre de 2013 i ja iguala a la mitjana anual de l'abril del mateix any.

A Sant Pere de Vilamajor, l'intensa davallada iniciada al 2010, que ha deixat de banda uns 200 llocs de treball, va iniciar la seva recuperació després de tocar fons també al setembre de 2013, i, des de llavors, comença a remuntar molt tímidament.

En conjunt, doncs, ara per ara, es pot afirmar que la destrucció d'ocupació va tocar fons a Vilamajor al setembre de 2013, tot i que encara és massa feble com per afirmar que no hi haurà noves davallades.

Cal observar que l'ocupació mitjana al desembre de 2013 equival, a Sant Antoni, a la què existia al maig de 2006, i pel que fa a Sant Pere de Vilamajor, a la existent a l'octubre d'aquell mateix any.

Al conjunt de Catalunya la dada encara és més abismal: hi ha la mateixa ocupació que la que hi havia al 2002, 11 anys enrera, aquesta és la seqüela de la crisi (la mateixa ocupació que hi havia al 1999 si considerem només els treballadors de nacionalitat espanyola).

Tornant a Vilamajor, l'evolució de l'ocupació ha estat distinta entre els treballadosr autònoms i els assalariats, com palessen les gràfiques següents:

Evolució mensual de l'ocupació de treballadors autònoms als municipis de Vilamajor. Série desestacionalitzada 2005-2013 

Evolució mensual de l'ocupació de treballadors assalariats als municipis de Vilamajor. Série desestacionalitzada 2005-2013
El creixement de l'ocupació en els anys de l'expansió va ser també en treballadors autònoms als dos municipis, especialment a Sant Antoni. En aquest darrer municipi, l'ocupació autònoma ha vingut resistint força la crisi, mantenint-se a nivells de 2007 i de 2010, amb una tendència al desgast, però indicativa d'estabilització en els tres darrers anys. A Sant Pere l'evolució dels treballadors autònoms ha compensat en bona part la davallada d'assalariats, de manera que continua a nivells aproximats de màxims històrics (dades similars a les de 2009), tot i malgrat la crisi.

Pel que fa als assalariats, l'aterratge de la crisi ha estat prou suau a Sant Antoni i des de la primavera del 2012 pràcticament s'ha mantingut estable l'ocupació assalariada del municipi, en termes desestacionalitzats, amb un petit repunt en el darrer trimestre de 2013. Malgrat aixó hi ha els mateixos assalariats que hi havia al municipi a mitjans de 2005.

A Sant Pere, tot i retardada fins al final de 2010, la destrucció d'ocupació assalariada ha estat molt intensa, per be que, com ja ho vèrem comentar en el seu dia, al mes de setembre de 2013 també es produeix una inflexió a la caiguda en barrena de l'ocupació assalariada, i al desembre es comptabilitza ja un trimestre d'aturada d'aquesta destrucció, tot i què encara sigui prematur per veure-la consolidada.

Sia com sia, amb les dades més recents, del desembre de 2013, es pot anticipar que la destrucció d'ocupació sembla haver tocat fons als municipis de Vilamajor, deixant però els nivells a vuit anys enrera.

De confirmar-se en els propers messos aquesta encoratjadora tendència, 375 llocs de treballs hauran quedat pel camí de la crisi, (200 a sant Pere i 175 a Sant Antoni) amb tot el què la xifra significa en el context social i familiar. Aquests llocs de treball, però no sembla que es puguin recuperar a mig termini, doncs la creació d'ocupació serà molt feble en els propers anys.

(*) Les dades base es refereixen als treballadors en alta laboral als diferents régims de la Seguretat Social el darrer dia de cada mes. Font: Tressoreria General de la Seguretat Social.

4/1/14

L'expol.li tributari de l'Estat: el 40% dels impostos que paguem no tornen


Balança tributària de Catalunya amb Espanya. Anual a Novembre: 2012-2013


Gener-Novembre 2012: l'Estat es queda el 41% dels impostos recaptats a Catalunya.
Gener-Novembre 2013: l'Estat es queda el 43% dels impostos recaptats a Catalunya.


 Evolució de la balança tributària de l'Estat amb la Generalitat de Catalunya. 2007-2012


Expol.li tributari de l'Estat a Catalunya: acumulat 2006 a 2012


Font de les dades: elaboració pròpia amb dades de les següents fonts:
- Execució Pressupostària de la Generalitat de Catalunya, Dept. d'Economia i Coneixement.
- Execució Pressupostària de la Generalitat de Catalunya, Ministerio de Hacienda y AAPP.
- Informes Mensuales de Recaudación Tributaria, Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
- Banco de España: Deuda de las AAPP (series estadístiques).

Imports en Milions d'Euro.