Últims articles:

15/4/14

Signes de recuperació de la població a Vilamajor


La població dels dos municipis de Vilamajor va arribar als 10.000 habitants a mitjans de 2012, fins i tot va fregar els 10.050 cap a finals del mateix any, però des de llavors, al llarg de 2013, el descens de la població resident a Sant Pere de Vilamajor va ser una constant, amb una pèrdua relativa de 50 habitants.

Evolució de la població empadronada a Sant Pere de Vilamajor. 2011-març 2014
 

No així a Sant Antoni, doncs el creixement, limitat això si al mer creixement vegetatiu, no ha defallit fins al tercer trimestre de 2013.


Evolució de la població empadronada a Sant Antoni de Vilamajor. 2011-març 2014

 

No obstant, al llarg d'aquest primer trimestre de 2014, s'ha tornat a agafar una onada de creixement de la població en els dos municipis: a Sant Antoni, recuperant els habitants de la segona meitat de 2013, i a Sant Pere de Vilamajor els que hi havia a mitjans de l'any passat.

A Sant Antoni de Vilamajor, la població empadronada frega actualment els màxims històrics, per be que a Sant Pere el nivells són els de principis de 2011. En conjunt la població de Vilamajor torna a fregar el màxim històric de 1.050 habitants de finals de 2012.

Evolució de la població empadronada a Vilamajor. 2011-març 2014


Font: el.laboració pròpia amb dades trimestrals dels padrons provisionals d'habitants (desembre 2011 i desembre 2012 dades oficials definitives). Les dades intermèdies han estat estimades amb dades indirectes.
Nota: les dades mensuals s'han estabilitzat utilitzant les mitjanes mòbils trimestrals.

Agraeixo una vegada més als Ajuntaments de Sant Pere i Sant Antoni de Vilamajor l'aportació periòdica de dades per poder confeccionar puntualment aquestes anàlisis.