Últims articles:

7/6/08

Sant Pere arriba al 1er trimestre de 2008 a igualar la xifra de població resident ocupada de Sant antoni

A finals del primer trimestre de 2008, Sant Pere de Vilamajor ha assolit tanta població resident ocupada com Sant Antoni de Vilamajor, malgrat la diferència de població total. En concret, 1.319 persones a Sant Pere i 1.321 a Sant Antoni.

Evolució de la població ocupada resident als municipis de Vilamajor
De fet es ve contrastant que Sant Antoni té una menor taxa de població activa que Sant Pere de Vilamajor, bàsicament perquè aquest darrer municipi té una població més jove (en edat de treballar).

Des de mitjans de l'any passat, Sant Antoni està perdent posicions en població ocupada respecte Sant Pere, municipi que presenta un excel.lent comportament de la seva població ocupada resident.

L'anàlisi per sectors ens dóna també interessants diferències:

Estructura per sectors de la població ocupada resident a Sant Pere de Vilamajor

Estructura per sectors de la població ocupada resident a Sant Antoni de Vilamajor


Com es pot apreciar al gràfic següent, el major pes dels residents ocupats a Sant Antoni en els serveis es compensa exactament pel major nombre de residents ocupats a la indústria a Sant Pere de Vilamajor:

La activitat empresarial endògena fixa població.

Pel que fa a les empreses censades als dos municipis, també Sant Pere està guanyant posicions respecte Sant Antoni:

Empreses censades als municipis de Vilamajor

L'activitat de les empreses censades als respectius municipis també és diferencial:

Estructura per sectors de les empreses censades a Sant Pere de Vilamajor
Estructura per sectors de les empreses censades a Sant Antoni de Vilamajor

Dels gràfics anteriors es posa de manifest l'atonia en fixació d'empreses a Sant Antoni en relació amb el dinamisme a Sant Pere de Vilamajor.
Interessant també notar que a Sant Pere resideixen a finals del 1er. trimestre de 2008 112 autònoms dedicats a la construcció contra 110 a Sant Antoni, i a l'hora les empreses de la construcció censades a Sant Pere són 37 contra 30 a Sant Antoni.

És de fer notar que, com ja hem vingut tractant, Sant Antoni guanya en residents autònoms respecte Sant Pere (601 contra 452) i a l'inrevés, Sant Pere guanya a Sant Antoni en població assalariada resident (867 contra 620):

Evolució de la població ocupada assalariada resident als municipis de Vilamajor
Evolució de la població ocupada per compte propi resident als municipis de Vilamajor

El 65,7% de la població ocupada resident a Sant Pere de Vilamajor és assalariada, contra el 54,5% de la població ocupada resident de Sant Antoni de Vilamajor. La resta en ambdós casos és ocupada per compte propi (autònoms):

Estructura per tipus d'ocupació dels residents a Sant Pere de Vilamajor

Estructura per tipus d'ocupació dels residents a Sant Antoni de Vilamajor

En definitiva, es constata les dades comentades en anteriors anàlisis de què Sant Antoni està perdent força quant a població resident ocupada i empreses censades als respectius municipis.

Nota: les dades corresponen a les empreses registrades a la Seguretat Social i als residents afiliats al règim general i d'autònoms de la Seguretat Social, amb domicili als respectius municipis de Vilamajor. Es refereixen al mes de juny de 2008.
Font de les dades: Departament de Treball de la Generalitat.


Cal tenir en compte, a més, que al mes de març la xifra d'aturats a Sant Antoni va ser de 160 persones, i a Sant Pere de Vilamajor, de 148.

Veur també: les dades de l'atur a Vilamajor del mes de maig.

6/6/08

La població infantil s'estabilitza

A Sant Pere de Vilamajor hi havia, a principis de 2006, 279 infants de entre 0 i 4 anys. Un any després, a principis de 2007, n'hi havia 284. Total, en un any només 5 infants més. La tendència sembla estabilitzar-se:

Evolució de la població entre 0 i 4 anys a Sant Pere de Vilamajor: 2000-2007
La comparació amb Sant Antoni de Vilamajor posa de manifest un dinamisme continuat, amb un major increment de la població infantil en els darrers anys:

Evolució de la població entre 0 i 4 anys a Vilamajor: 2000-2007
Un altre segment de població sensible, el jovent de entre 20 i 29 anys, sembla haver canviat el signe de variació després de la brutal caiguda soferta a Sant Pere de 2002 a 2005.
A principis de 2007 hi havia a Sant Pere de Vilamajor tants joves de entre 20 i 29 anys com al 1998. No obstant, aquest lleuger increment de la població juvenil no es recupera en termes relatius, i representa ja només el 10% de la població total, quan al 2001 arribava al 15%:


Evolució de la població entre 20 i 29 anys a Sant Pere de Vilamajor: 1998-2007
El jovent a Sant Antoni, en canvi, després de 7 anys de creixement continuat, al 2007 hi ha exactament els mateixos joves de 20 a 29 anys que al 2006:

Evolució de la població entre 20 i 29 anys a Vilamajor: 2000-2007

Consums d'electricitat a Vilamajor

El consum elèctric a Vilamajor ha arribat l'any passat a 50,1 MWh (24,6 a Sant Pere i 26,5 a Sant Antoni de Vilamajor) dada que significa un 7% més en relació amb el 2006.

El consum per abonat s'ha incrementat respecte 2006 un 5% a Sant Pere de Vilamajor (fins els 10.198 kWh/any), mentres que només un 0,7% a Sant Antoni de Vilamajor (fins els 9.086 kWh/any).

Cada abonat de Sant Pere de Vilamajor ha gastat un 12% més energia elèctrica en el 2007 que a Sant Antoni de Vilamajor (al 2006 la diferència era només del 8%). El major pes de la indústria a Sant Pere de Vilamajor explica en part aquesta diferència.

(Veieu també: Consums d'aigua a Vilamajor).

5/6/08

L'atur al maig a Vilamajor

Al mes de maig, l'atur a Sant Antoni de Vilamajor ha assolit un nou rècord fins 188 persones. L'increment interanual ha estat del 24,5%.

A Sant Pere l'atur s'ha estabilitzat aquest mes de maig, però l'increment interanual encara es situa al 17,9%:

Evolució de l'atur a Vilamajor
No obstant, a Sant Pere no s'ha asolit encara el rècord estacional de l'agost de 2007, amb 160 aturats (maig=158).

A Sant Antoni l'atur femení ha assolit el trist rècord de 100 dones aturades.

Evolució de l'atur a Sant Antoni de Vilamajor

Evolució de l'atur a Sant Pere de Vilamajor
Les gràfiques són eloqüents.

Pel que fa als sectors, els gràfics següents reflecteixen les dades d'atur del mes de maig, comparatives respecte el mes d'abril de 2008 i el mes de maig de 2007:

Atur per sectors. Sant Pere de Vilamajor abril-maig 2007-2008

Atur per sectors. Sant Antoni de Vilamajor abril-maig 2007-2008
Font: Departament de treball de la Generalitat de Catalunya

1/6/08

La bombolla immobiliària es desinfla a Vilamajor

L'any passat, a Vilamajor es van acabar 175 habitatges de nova construcció (que permeten augmentar els residents en unes de 450 persones).

Aquest nombre d'habitatges és un 21% inferior al de l'any 2006, que va marcar un rècord històric.


Però la febre de la totxana i el peixalcoba típica del nostre territori no s'acaba pel moment, doncs el 2007 es van presentar 149 projectes de nous habitatges. Aquesta dada és gairebé la meitat que la de 2006, quan es van presentar 290.

Les dades, no obstant, diferencien el comportament dels dos municipis vilamajorencs:

A Sant Pere, "l'eurototxo" es posa poruc davant l'inici del nou POUM -no sigui que ara sí que es prohibeixi construir en els barrancs que queden- i, "fitxa a terra no fa guerra" es presenten 140 noves llicències al 2005, just el doble de l'any precedent. Al 2006 aquesta situació es resitua, baixant espectacularment a només 54 nous projectes. Finalment, l'any passat es redueixen les noves llicències al mínim històric del darrer decenni, amb nomès 36 projectes iniciats.

De fet la frenada és important, doncs ja portem dos anys consecutius en què els habitatges començats són molt inferiors al nombre d'habitatges acabats.

Habitatges acabats i projectes visats. Sant Pere de Vilamajor

A Sant Antoni, al 2007 la bombolla d'argila i ciment es desinfla fins 113 nous projectes d'habitatges, també la xifra més baixa dels darrers anys, quan l'any anterior, propiciat també pel seu POUM, se'n van projectar més del doble (236), i acabant-se un bon grapat, exactament 142 nous habitatges.
Al 2007 es dóna la circumstància de què a Sant Antoni s'han finalitzat tants habitatges com habitatges s'han projectat.

Habitatges acabats i projectes visats. Sant Antoni de Vilamajor

De fet, degut a les expectatives especulatives dels respectius POUM's, Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor es porten un decalatge d'un any. (Vègi's la diferència entre habitatges començats i habitatges finalitzats en cada municipi).

La caiguda en els edificis posats al mercat (cèdules d'habitabilitat concedides), acusa a Sant Antoni de Vilamajor l'orgia del 2006 (29% menys respecte l'any anterior), situació més normalitzada a Sant Pere de Vilamajor (creixement pràcticament nul).

Cèdules d'habitabilitat concedides. Sant Pere i Sant Antoni de Vilamajor

De tots aquests habitatges acabats: quants estan buits?

Es pot estimar que a finals de 2007 hi havia a Vilamajor uns 500 habitatges en curs de construcció (120 a Sant Pere i 380 a Sant Antoni de Vilamajor). Aquest estoc porta baixant dos anys consecutius a Sant Pere i s'ha congelat a Sant Antoni de Vilamajor, en aquest municipi després de l'escalada imparable dels darrers anys.

Habitatges en curs de construcció. Vilamajor 1998-2007
Les gràfiques representen la diferència acumulada, a partir de 1998 fins 2007, entre els habitatges iniciats i els acabats en cada municipi. És equivalent als habitatges en procés de construcció al final de cada any.

Dels habitatges en curs de construcció: que en faran?