Últims articles:

7/6/08

Sant Pere arriba al 1er trimestre de 2008 a igualar la xifra de població resident ocupada de Sant antoni

A finals del primer trimestre de 2008, Sant Pere de Vilamajor ha assolit tanta població resident ocupada com Sant Antoni de Vilamajor, malgrat la diferència de població total. En concret, 1.319 persones a Sant Pere i 1.321 a Sant Antoni.

Evolució de la població ocupada resident als municipis de Vilamajor
De fet es ve contrastant que Sant Antoni té una menor taxa de població activa que Sant Pere de Vilamajor, bàsicament perquè aquest darrer municipi té una població més jove (en edat de treballar).

Des de mitjans de l'any passat, Sant Antoni està perdent posicions en població ocupada respecte Sant Pere, municipi que presenta un excel.lent comportament de la seva població ocupada resident.

L'anàlisi per sectors ens dóna també interessants diferències:

Estructura per sectors de la població ocupada resident a Sant Pere de Vilamajor

Estructura per sectors de la població ocupada resident a Sant Antoni de Vilamajor


Com es pot apreciar al gràfic següent, el major pes dels residents ocupats a Sant Antoni en els serveis es compensa exactament pel major nombre de residents ocupats a la indústria a Sant Pere de Vilamajor:

La activitat empresarial endògena fixa població.

Pel que fa a les empreses censades als dos municipis, també Sant Pere està guanyant posicions respecte Sant Antoni:

Empreses censades als municipis de Vilamajor

L'activitat de les empreses censades als respectius municipis també és diferencial:

Estructura per sectors de les empreses censades a Sant Pere de Vilamajor
Estructura per sectors de les empreses censades a Sant Antoni de Vilamajor

Dels gràfics anteriors es posa de manifest l'atonia en fixació d'empreses a Sant Antoni en relació amb el dinamisme a Sant Pere de Vilamajor.
Interessant també notar que a Sant Pere resideixen a finals del 1er. trimestre de 2008 112 autònoms dedicats a la construcció contra 110 a Sant Antoni, i a l'hora les empreses de la construcció censades a Sant Pere són 37 contra 30 a Sant Antoni.

És de fer notar que, com ja hem vingut tractant, Sant Antoni guanya en residents autònoms respecte Sant Pere (601 contra 452) i a l'inrevés, Sant Pere guanya a Sant Antoni en població assalariada resident (867 contra 620):

Evolució de la població ocupada assalariada resident als municipis de Vilamajor
Evolució de la població ocupada per compte propi resident als municipis de Vilamajor

El 65,7% de la població ocupada resident a Sant Pere de Vilamajor és assalariada, contra el 54,5% de la població ocupada resident de Sant Antoni de Vilamajor. La resta en ambdós casos és ocupada per compte propi (autònoms):

Estructura per tipus d'ocupació dels residents a Sant Pere de Vilamajor

Estructura per tipus d'ocupació dels residents a Sant Antoni de Vilamajor

En definitiva, es constata les dades comentades en anteriors anàlisis de què Sant Antoni està perdent força quant a població resident ocupada i empreses censades als respectius municipis.

Nota: les dades corresponen a les empreses registrades a la Seguretat Social i als residents afiliats al règim general i d'autònoms de la Seguretat Social, amb domicili als respectius municipis de Vilamajor. Es refereixen al mes de juny de 2008.
Font de les dades: Departament de Treball de la Generalitat.


Cal tenir en compte, a més, que al mes de març la xifra d'aturats a Sant Antoni va ser de 160 persones, i a Sant Pere de Vilamajor, de 148.

Veur també: les dades de l'atur a Vilamajor del mes de maig.