Últims articles:

20/12/12

S'estanca la població de P-3 a Vilamajor (actualitzat a 31-12-2012)


Arran de la notícia de què el Departament d'Ensenyament no obrirà la tercera línia de P-3 a l'Escola Vilamagore de Sant Pere de Vilamajor, i què a mig termini la deixarà només com a Institut, resulta oportú veure fins quin punt hi ha raons per aquesta decisió:

Evolució de la població de 3 anys als municipis de Vilamajor. 2000-2012
Dades a finals de cada any

Es posa en evidència que des de l'any 2006 el nombre d'infants de 3 anys pràcticament està estancat, a l'entorn dels 125 nens i nenes. Notar que, malgrat que Sant Antoni de Vilamajor té una població total molt superior, el nombre d'infants de 3 anys es manté pràcticament igual en els dos municipis.

Tenint en compte que el grau de 0 a 3 anys no és d'ensenyament obligatori i l'ampliació de l'Escola Joan Casas de Sant Antoni de Vilamajor que permetrà acollir la demanda del primer cicle d'educació infantil, no es justifica l'ampliació a tres línies de P-3 a l'Escola Vilamagore.

La tendència de futur vindria a confirmar aquesta decissió, doncs, d'una banda, l'evolució dels naixements als dos municipis es troba en una etapa d'estancament en els darrers set anys:

Evolució dels naixements als municipis de Vilamajor. 2000-2011

Fet que propicia que el nombre de nadons (població menor d'1 any) es trobi estancanda entre els 100 i els 125 nadons, amb tendència a la baixa en els darrers dos anys.

Evolució de la població menor d'1 any als municipis de Vilamajor. 2000-2012
Dades a finals de cada any

Tot plegat, els fluxos migratoris dels infants de 0 a 3 anys, que han proporcionat nous efectius a la població en arribar a l'edat de tres anys, han experimentant fortes davallades a Sant Antoni de Vilamajor a partir de l'inici de la crisi, per be que al 2012 han retornat a valors més estabilitzats. A Sant Pere es continua mantenint a l'entorn del saldo positiu dels 10-15 infants, gràcies a l'immigració neta de parelles joves amb nadons. 

Tampoc el balanç migratori justifica doncs l'ampliació de les dotacions de P-3:

Saldo migratori de la població de fins a 3 anys als municipis de Vilamajor. 2003-2012
Nota: la gràfica presenta la diferència entre els infants de 3 anys en l'any de referència, respecte els infants de 0 anys existents tres anys abans. Equival al saldo migratori que hi ha hagut en els infants de fins 3 anys.

Sia com sia, la tendència és d'una certa estabilitat de la població de P-3 a Sant Pere de Vilamajor, i de lleugera davallada a Sant Antoni de Vilamajor.

En el conjunt dels dos municipis, la població en edat escolar tendeix a disminuïr en el tram dels 0 a 6 anys i pel que fa a la ESO, a mig termini pot considerar-se estancada, després dels importants creixements de la darrera meitat dels anys 10's, sent suficients fins a 5 línies per cobrir la totalitat de la demanda potencial dels dos municipis:

Evolució de la població escolar de Vilamajor per edats: 2006-2012

Sembla coherent que els nostres governants estudiïn les dades abans de prendre decissions que costen molts diners, ja que després passen coses com la de l'aeroport de Castelló.


Font de les dades: Padrons municipals d'habitants i Moviment natural de la  població, IDESCAT.

Nota: Totes les dades es refereixen a la població a finals de cada any de referència. Reitero el meu agraïment als Ajuntaments de Sant Pere i de Sant Antoni que hagin facilitat les dades provisionals a 1-1-2013, sense les quals els estudis demogràfics estarien desactualitzats.

17/12/12

L'ocupació s'enfonsa a Sant Pere de Vilamajor i resisteix a Sant Antoni


En els darrers dotze mesos (novembre 2011-novembre 2012), Sant Pere de Vilamajor ha perdut 107 llocs de treball legals, un 9,1% dels què hi havien, per situar-se a només 1.087 llocs de treball.

La situació a Sant Antoni de Vilamajor, però, ha estat més estable, doncs en els darrers dotze mesos només ha perdut 14 llocs de treball, un 1,2% dels llocs de treball que hi havia al novembre de 2011.

Així, Sant Antoni torna a superar Sant Pere de Vilamajor en llocs de treball, fet que no passava des de finals de 2007:


Comparatiu de l'evolució dels llocs de treball existents als municipis de Vilamajor al mes de novembre

Certament, els cicles estacionals, molt pronunciats a Sant Pere de Vilamajor, fan que en els darrers mesos de cada any l'ocupació arribi als seus mínims anuals en aquest municipi, i què a finals d'any pràcticament s'igualin els llocs de treball en els dos municipis, però enguany la disminució hivernal a sant Pere de Vilamajor ha estat més acusada, com ja es va vaticinar amb les dades força negatives de la campanya d'estiu:

 Evolució mensual dels llocs de treball dels municipis de Vilamajor: 2008-2012
  
Evolució mensual comparada de l'ocupació a Sant Pere de Vilamajor: 2008-2012

Evolució mensual comparada de l'ocupació a Sant Antoni de Vilamajor: 2008-2012

Tant en el cas de Sant Pere com en el Sant Antoni els registres d'ocupació comparables amb els actuals es situen a finals de 2005 en termes corrents i a nivells de 2007 en termes de mitjanes anuals.

En termes desestacionalitzats (mitjana anual mòbil) Sant Pere de Vilamajor encara manté més llocs de treball mitjos que Sant Antoni, per be que les diferències s'estan escurçant donada la resistència de l'ocupació a Sant Antoni i la degradació de l'ocupació a Sant Pere de Vilamajor:

Evolució dels llocs de treball dels municipis de Vilamajor. Mitjana anual mòbil. 2009-2012

Tant Sant Pere com Sant Antoni de Vilamajor tenen dèficit de llocs de treball, doncs els llocs de treball localitzats en els municipis són de l'ordre del 40% de la seva població activa estimada en el cas de Sant Antoni i del 54% en el cas de Sant Pere de Vilamajor.
  

Nota: les dades es refereixen a treballadors afiliats a la Seguretat Social, amb dades del darrer dia de cada mes.