Últims articles:

30/9/09

1.000 parcel.les unifamiliars sense edificar a Sant Pere de Vilamajor


Aquesta és la dada que resulta de les darreres estadístiques del Cadastre. A finals de 2008 hi havien a Sant Pere 1.005 parcel.les per a cases unifamiliars, pendents d'edificar, que es poden afegir a les més de 2.000 que actualment ja estan edificades.


Tot plegat, la capacitat màxima per a cases unifamiliars és doncs d'unes 3.000, aptes per a una població de prop de 8.000 persones.

En aquesta disbauxa dels 70's només i ha un futur per a l'a Hisenda municipal: canviar el nom per el de "Mata de Pere de Vilamajor", i obrar en conseqüència.

Sort que encara hi ha estiuejants que paguen sense gastar, i que hi ha prous xalets que ocupen més d'una parcel.la...

Ben aviat, totes les estadístiques cadastrals de Sant Pere i Sant Antoni de Vilamajor en aquest blog.

24/9/09

Els comptes de les Administracions Públiques

Mirant els gràfics, sobren els comentaris: la crisi ens ha fet més pobres i la sortida de la crisi ens empobrirà encara més: L'Estat no pot "subvencionar" indefinidament amb més endeutament la depressió econòmica en la que ens hem ficat.

Comptes de les Administracions Públiques espanyoles
Dades en milions d'Euros


Recursos i aplicacions no financeres de les AAPP

Dèficit no financer de les AAPP

Font de les dades: Banc d'Espanya.
Nota: El PIB espanyol és de l'ordre de 1.100.000 milions d'Euros.

Només per a l'Administració Central de l'Estat les previsions de dèficit per a 2009 són de 85.640 milions d'euros (8,1% del PIB), i de 63.622 milions (5,7 del PIB) el 2010.

Veieu també aquest article, on es comprova que fins juliol el dèficit de l'Estat ha sigut de 50.000.000.000 d'euros (8,3 BIL.LIONS de les antigues pessetes), el doble que els pressupostos de la Generalitat per tot l'any 2009; afegiu-hi ara el dèficit de la resta d'Administracions Públiques, quina dada encara no se sap.

22/9/09

El creixement de la població es debilita més a Sant Antoni que a Sant Pere de Vilamajor


L'evolució de la població als municipis de Vilamajor ha experimentat en els darrers anys intervals de creixement i decreixement, trobant-nos actualment en una davallada molt acusada, doncs hem arribat a un creixement de només 250 persones en cómput mitjà interanual.


Al setembre de 2004 la població de Vilamajor va arribar al seu cènit dels darrers anys, amb un creixement mitjà interanual que va superar les 450 persones (200 a Sant Pere i 250 a Sant Antoni).
A partir d'aquell moment, i just durant els 12 mesos següents, el creixement va anar minvant fins situar-se en 330 persones anuals promig (150 a Sant Pere i 180 a Sant Antoni) al setembre de 2005.

Evolució de la variació interanual mitjana de la població a Vilamajor

L'evolució va prosseguir positiva, un any més -curiosament- arribant-se al setembre de 2006 a les 385 persones de creixement mitjà anual (150 a Sant Pere i 235 a Sant Antoni).

Al maig de 2007, després d'un periode de lleugera inclinació a la baixa, la població de Vilamajor comença novament a despuntar, amb menor força però que en els periodes anteriors. Un any més tard, al juny de 2008, s'havia arribat ja a un creixement interanual mitjà de 400 habitants (170 a Sant Pere i 230 a Sant Antoni).

No obstant, al juliol de 2008, coincidint precisament amb l'inici de la crisi, comença una autèntica davadalla del creixement de la població de Vilamajor, -sobretot a Sant Antoni) arribant al juliol de 2009 a ser només de 255 persones de creixement mitjà anual (125 a Sant Pere i només 130 a Sant Antoni). Portem ja un any d'intensa davallada en el creixement de la població, el més baix dels darrers cinc anys.

La comparació de l'aportació de cada municipi de Vilamajor a l'evolució del creixement total ha estat no obstant dispar entre Sant Pere i Sant Antoni de Vilamajor, com es pot veure observant la gràfica següent:

Evolució de la variació interanual mitjana de la població a Vilamajor: distribució per municipis

En el periode de juny 2006 a desembre de 2007, l'increment mitjà anual de població de Sant Antoni de Vilamajor es va situar en uns 230 habitants anuals, mentre que a Sant Pere va ser molt constant, d'uns 150 habitants més interanual de mitjana.

A finals de 2007, però, canvia la tendència, començant un important creixement a Sant Pere, i una davallada relativa de Sant Antoni.
Aquesta tendència es trunca a Sant Pere de Vilamajor al setembre de 2008, quan va arribar a 175 persones d'increment mitjà interanual, però a Sant Antoni la davallada era ja persistent, baixant dels 250 habitants de creixement anual al gener de 2008 fins els 210 del setembre d'aquell mateix any.

És precisament a partir del setembre de 2008, coincidint amb l'agudització de la crisi econòmica, que Sant Pere comença a alinear-se amb la desinflada de Sant Antoni quant als seus respectius creixements mitjans interanuals.
Probablement, com deiem, aquest mes d'agost no s'arribarà a les 250 persones d'increment interanual a Vilamajor.

Cal fer notar que la davallada a Sant Antoni respecte Sant Pere de Vilamajor ha estat molt més pronunciada (passant de 250 a 125 persones de creixement anual mig, respecte la davallada de 175 a 125 a Sant Pere) i està durant més (des de gener de 2008 a Sant Antoni i a partir de setembre de 2008 a Sant Pere), fins el punt de què probablement a l'actualitat el creixement interanual mig de la població de Sant Antoni estigui equiparant al de Sant Pere de Vilamajor, ambdós en el nivell de 125 persones/any, el més baix dels darrers anys.

Actualment la població total de Sant Antoni és un 35% superior a la de Sant Pere de Vilamajor.
Les estimacions del padró donen actualment una població total lleugerament superior a les 9.600 persones. Segons estimacions, la població total de Vilamajor podria arribar a les 11.000 persones d'aqui a 5 anys.

Com a dada curiosa, val a dir que l'evolució desestacionalitzada de la població als municipis de Vilamajor té clarament un decalatge temporal entre Sant Antoni i Sant Pere, de manera que tant els periodes més alts com els més baixos de creixement interanual mitjà, s'anticipen uns 6 mesos a Sant Antoni respecte la mateixa evolució a Sant Pere de Vilamajor. Així es veu en el gràfic:


Decalatge temporal en l'evolució de la variació interanual mitjana de la població dels municipis de Vilamajor
Nota: Les anteriors anàlisis han estat efectuades a partir de les sèries estimades d'evolució mensual dels respectius padrons de població, elaborades a partir de les dades oficials i de l'evolució economètrica de les dades mensuals oficials dels respectius censos electorals (INE).

18/9/09

Construcció a Vilamajor: només s'acaben les obres començades abans de la crisi

La construcció d'habitatges a Vilamajor continua la seva atonia començada tot just fa 2 anys.

En els darrers dos anys (segon semestre de 2007-segon semestre de 2009) s'han iniciat a Sant Antoni de Vilamajor 18 habitatges, i 24 a Sant Pere de Vilamajor, quan només en l'any anterior a aquest interval es vàren començar 222 habitatges a Sant Antoni i 58 a Sant Pere de Vilamajor.

Evolució trimestral dels habitatges iniciats als municipis de Vilamajor

En canvi, si que s'han anat acabant els pisos iniciats en el periode del "boom" immobiliari, doncs en els darrers 2 semestres s'han acabat 87 habitatges a Sant Antoni i 25 a Sant Pere de Vilamajor.

Evolució trimestral dels habitatges acabats als municipis de Vilamajor

Veurem que passa amb aquests habitatges acabats, però en qualsevol cas la molt superior oferta creada a Sant Antoni de Vilamajor permetrà que, sigui com sigui, aquesta població surti a la llarga guanyant Sant Pere de Vilamajor, doncs, com un altre dia analitzarem amb més detall, des de 1992 fins 2000, no hi havia pràcticament diferències en les cèdules d'habitabilitat tramitades d'habitatges entre Sant Pere i Sant Antoni, i, de cop, a partir de 2000 Sant Antoni es comença a distanciar agafant fins avui una diferència de 450 habitatges més respecte Sant Pere de Vilamajor, equivalent a un 85% més (quan la població és només un 34% superior).

(Veure també Compra-venda d'habitatges a Vilamajor).

15/9/09

Sant Pere de Vilamajor atrapa Sant Antoni en llocs de treball del sector serveis

A finals del segon trimestre d'aquest any, Sant Pere de Vilamajor ha arribat a la fita històrica d'igualar amb Sant Antoni els llocs de treball localitzats en el municipi del sector serveis (769 llocs de treball a Sant Pere respecte 774 a Sant Antoni).

Evolució dels llocs de treball dedicats al sector serveis als municipis de Vilamajor

Al primer trimestre de 2008 ja s'havia aconseguit una altra fita històrica, quan Sant Pere de Vilamajor va igualar els llocs de treball localitzats amb els de Sant Antoni de Vilamajor (per be que a finals del 2004 ja havia fregat puntualment aquesta equiparació).

Actualment (juny 2009) hi ha a Sant Pere de Vilamajor 1.423 llocs de treball localitzats, per 1.207 de Sant Antoni, tot malgrat la diferència de població (4.000 respecte 5.500).

Evolució dels llocs de treball totals als municipis de Vilamajor

Val a dir que l'estructura de l'ocupació en el sector serveis, malgrat l'equiparació, difereix prou entre ambdós municipis, doncs Sant antoni té uns 280 llocs de treball dedicats al comerç i uns altres 80 a l'hostaleria, subsectors pràcticament insignificants a Sant Pere de Vilamajor.

L'estructura de l'ocupació en els dos municipis ve determinada però amb dues grans diferències:

- L'elevat pes dels autònoms a Sant Antoni de Vilamajor (47% dels llocs de treball total, i 33% a Sant Pere), indicador d'una activitat econòmica més precària.
- La incidència de la indústria, molt elevada a Sant Pere de Vilamajor, que duplica el nombre de treballadors respecte Sant Antoni, arribant al 29% dels llocs de treball totals del municipi (contra el 16% de Sant Antoni).

Estructura de l'ocupació per sectors i règim a Sant Pere de Vilamajor. Juny 2009

Estructura de l'ocupació per sectors i règim a Sant Antoni de Vilamajor. Juny 2009

Comparació dels llocs de treball per sectors entre els municipis de Vilamajor. Juny 2009

Estructura de l'ocupació per sectors a Sant Pere de Vilamajor. Juny 2009

Estructura de l'ocupació per sectors a Sant Antoni de Vilamajor. Juny 2009

És d'assenyalar, però, que en el segon trimestre de 2009 Sant Pere de Vilamjor ha tingut un increment espectacular d'altes d'afiliació en el sectors serveis, probablement derivada de les intenses inspeccions que va fer el Departament de Treball de la Generalitat en aquells mesos.

Nota: Totes les dades corresponen a afiliats a la Seguretat Social. Font: Departament de Treball de la Generalitat.

10/9/09

Compra-venda d'habitatges a Vilamajor

Les transaccons d'habitatges a Vilamajor continuen sota mínims. A Sant Pere de Vilamajor en el primer semestre d'enguany s'han venut només 6 habitatges (2 de nous i 4 d'usats), mentre que a Sant Antoni sembla que la situació es va recuperant, superant fins i tot els habitatges venuts al 2008, doncs en el primer semestre s'han venut 22 habitatges (9 de nous i 13 d'usats).

Evolució trimestral de les compra-vendes d'habitatges a Sant Pere de Vilamajor

Evolució trimestral de les compra-vendes d'habitatges a Sant Antoni de Vilamajor

Evolució comparada de les compra-vendes d'habitatges als municipis de Vilamajor

És de destacar la exagerada desproporció d'habitatges usats respecte els totals venuts a Sant Pere de Vilamajor (un 72% contra un 58%). De fet, si es consideren els habitatges usats, la diferència entre Sant Pere i Sant Antoni no és tant alta (un 25% més a Sant Antoni, en consonància amb la diferència de població), però si es consideren els habitatges nous, la desproporció arriba al 233% a favor de Sant Antoni.
La paupérrima oferta d'habitatge nou a Sant Pere ha ocasionat que el seu creixement poblacional hagi estat molt per sota del de Sant Antoni.

Evolució acumulada de les transaccions d'habitatges als municipis de Vilamajor: gener 2004-juny 2009

En el punt àlgid de l'expansió immobiliària (2006) es van arribar a vendre a Vilamajor més de 210 habitatges anuals, mentre que actualment no s'arriba a 70: tot just una tercera part.

En els darrers 12 mesos, a Sant Pere s'han venut només 10 habitatges (4 nous i 6 usats), que constrasta amb els 49 (dels quals 21 de nous) que es van vendre en els 12 mesos anteriors.
A Sant Antoni de Vilamajor en els darrers 12 mesos s'han venut 46 habitatges (20 de nous i 26 d'usats), amb una caiguda menys intensa respecte els dotze mesos anteriors, en què es van vendre 57 habitatges (dels quals 28 de nous).

7/9/09

100 litres menys de pluja a Vilamajor

En els darrers 12 mesos ha plogut 563 litres per metre quadrat a Sant Pere de Vilamajor (La Força), i en el què portem d'any un total de 263 litres.

Respecte la mateixa data de 2008, quan la pluja acumulada va ser de 368 litres, portem una diferència d'uns 100 litres:

Pluja acumulada a La Força, 2008-2009
Font de les dades: Meteovilamagore.

La diferència es deu a l'escassetat de les plujes del mes de juny-juliol d'enguany, juntament amb les importants plujes que hi va haver precisament en la primera quinzena de junt de 2008, gàcies, indubtablement, a la intervenció de Sant Elies.

Diferències acumulades de precipitació 2009-2008
Font de les dades: Meteovilamagore.

En el conjunt de Catalunya aquests 12 mesos s'han assolit les precipitacions acumulades que indica el mapa següent:


Que són lleugerament inferiors a les mitjanes:

4/9/09

Certament més calurós...


Com una d'aquelles sondes que es perden a l'espai, Meteovilamagore, abans de plegar ens ha deixat interessants dades dels 600 dies que ha estat retransmitint fidelment les dades del temps a La Força.
Aixó ens ha permè, però recollir les seves dades.

Es diu que la memòria de la climatologia no arriba tant lluny com ens pensem. Ara bé ningú posa en dubte que aquest estiu ha semblat més calurós que el de l'any passat. Molt o poc?

Les dades són concloents: fins el dia 13 d'agost, en general la temperatura ha estat més baixa que l'any passat, però, la segona meitat del mes, Déu n'hi dó!
En efecte a partir del 14 d'agost, la temperatura màxima ha estat d'uns 4-5 graus superior, mentre que les mínimes ha estat 2-3 graus per sobre de les de l'any passat.

Observeu les gràfiques següents per a comprovar-ho:

Diferències de les temperatures màximes diàries entre el mes d'agost 2009 i el mateix mes de 2008

Diferències de les temperatures mínimes diàries entre el mes d'agost 2009 i el mateix mes de 2008

Gràcies, Xavier per la teva tasca. Tant de bó puguis tornar ben aviat amb el teu Meteovilamagore.

3/9/09

Consums d'aigua a Vilamajor


Al llarg de 2008 s'han consumit a Vilamajor
670.000 metres cúbics d'aigua potable de la xarxa (1,86 milions de litres d'aigua diaris).

A Sant Antoni de Vilamajor el consum ha estat de 300.000 metres cúbics (reducció del 4,7% respecte el 2007) mentre que a Sant Pere de Vilamajor ha arribat als 370.000 m3 (amb un augment anual del 3,2%).
Cal fer notar que el 2008 va ser especialment afectat per la situació d'excepcionalitat per sequera.

Consum d'aigua (metres cúbics per any)
Font de les dades: ATLL.

No obstant, en termes per càpita, a Sant Antoni de Vilamajor el consum ha disminuït a l'any 2008 d'un 8,2%, i s'ha situat en 55,4 metres cúbics per habitant empadronat, mentre que a Sant Pere la reducció del consum per habitant (empadronat) ha estat gairebé nul.la, només d'un 0,7%, arribant als 93,4 metres cúbics anuals per habitant empadronat.

Consum d'aigua per càpita (metres cúbics per habitant i any)*
* La població correspon al promig dels habitants empadronats al llarg de cada any. Font de les dades: ATLL i padrons municipals d'habitants.

La diferència entre els consums per habitant entre Sant Pere i Sant Antoni de Vilamajor (un 68% més de consum per càpita anual) s'explica per dos factors diferencials de Sant Pere de Vilamajor:

a) El model residencial de vivendes unifamiliars aïllades (dels més alts de Catalunya, amb més del 85% del total) catastròfic per a la sostenibilitat mediambiental,
b) La població estacional de segona residència (de l'ordre del 34% per sobre de l'empadronada) que principalment es concentra en els mesos estivals, de màxim consum d'aigua.

2/9/09

Atur: Vilamajor no s'escapa de la desfeta


Perspectiva catalana


Al mes d'agost l'atur a Catalunya s'ha incrementat de més de 23.000 persones, marcant un nou rècord històric fins els 520.000 aturats registrats. Aixó significa un increment mensual del 4,7% i del 51,8% en relació amb el mateix mes de l'any anterior.

Evolució de l'atur a Catalunya gener 2006-agost 2009
Val a dir que l'agost és un mes especialment negatiu, en finalitzar els contractes de temporada turística, com també ho ve sent tradicionalment el mes de juliol per la finalització de contractes en altres activitats de serveis.

La única dada positiva -per trobar-ne alguna- és que la taxa de creixement interanual de l'atur continua remitint des del seu màxim del 70,9 al mes de març fins el 51,8% de creixement interanual aquest agost.

Al conjunt d'Espanya les coses tampoc han anat bé, amb la mateixa tònica que a casa nostra, sent ja 3.629.000 persones les que estàn en les llistes de l'atur (per be que el rècord històric es va produïr l'abril d'enguany amb 3.645.000 aturats).

És interessant al respecte reflectir l'evolució interanual comparada de l'atur entre Catalunya i Espanya:

Evolució de la taxa interanual de creixement de l'atur: comparativa Catalunya-Espanya
Es pot observar en el gràfic precedent que durant tot l'any 2007 (i des d'abans) les taxes de creixement interanuals de l'atur a Catalunya es mantenien per sota de les del conjunt d'Espanya. Però a partir de gener de 2008, les taxes interanuals de creixement de l'atur a Catalunya es comencen a distanciar de les del conjunt de l'Estat, per negatives, creixent a partir de llavors a un ritme superior: Catalunya començava a perdre pistonada, i des de llavors no s'ha recuperat. (Arribant a una màxima distància en el punt més àlgid de la crisi al març d'enguany; 71% de creixement interanual contra 57% en el conjunt d'Espanya).

La situació a Vilamajor

Pel que fa a Vilamajor, aquest mes d'agost s'ha trencat la bona tendència que s'apuntava abans de l'estiu, i l'atur ha batut un nou rècord històric, en situar-se en 605 persones (el trist rècord anterior es va situar al mes d'abril, amb 602 aturats) incrementant de 24 persones, un 4,1% intermensual i un 47,9% interanual.

Evolució de l'atur als municipis de Vilamajor
Evolució de l'atur a Sant Antoni de Vilamajor
Evolució de l'atur a Sant Pere de Vilamajor
És de destacar que el mal començament de l'estiu ha trencat la bona ratxa de recuperació que es feia palés a Sant Antoni, que partia d'un increment interanual al mes de març d'un extraordinari 104% respecte el mateix mes de l'any anterior, i que va arribar a ser només del 50,7% de creixement interanual al mes del juny, situant-se a l'agost al 53,2%, lleugerament per sobre de la mitjana catalana.

A Sant pere de Vilamajor la retenció del creixement de l'atur es mostra -per ara- amb una tendència més sòlida, davallant mes a mes la taxa interanual a partir del màxim del mes de febrer (amb un 84,2% de creixement interanual) fins arribar a l'actual taxa interanual del 41,9% (10 punts per sota del conjunt de Catalunya).

L'evolució de l'atur sembla més volàtil a Sant Antoni de Vilamajor.

Variació interanual de l'atur als municipis de Vilamajor