Últims articles:

22/9/09

El creixement de la població es debilita més a Sant Antoni que a Sant Pere de Vilamajor


L'evolució de la població als municipis de Vilamajor ha experimentat en els darrers anys intervals de creixement i decreixement, trobant-nos actualment en una davallada molt acusada, doncs hem arribat a un creixement de només 250 persones en cómput mitjà interanual.


Al setembre de 2004 la població de Vilamajor va arribar al seu cènit dels darrers anys, amb un creixement mitjà interanual que va superar les 450 persones (200 a Sant Pere i 250 a Sant Antoni).
A partir d'aquell moment, i just durant els 12 mesos següents, el creixement va anar minvant fins situar-se en 330 persones anuals promig (150 a Sant Pere i 180 a Sant Antoni) al setembre de 2005.

Evolució de la variació interanual mitjana de la població a Vilamajor

L'evolució va prosseguir positiva, un any més -curiosament- arribant-se al setembre de 2006 a les 385 persones de creixement mitjà anual (150 a Sant Pere i 235 a Sant Antoni).

Al maig de 2007, després d'un periode de lleugera inclinació a la baixa, la població de Vilamajor comença novament a despuntar, amb menor força però que en els periodes anteriors. Un any més tard, al juny de 2008, s'havia arribat ja a un creixement interanual mitjà de 400 habitants (170 a Sant Pere i 230 a Sant Antoni).

No obstant, al juliol de 2008, coincidint precisament amb l'inici de la crisi, comença una autèntica davadalla del creixement de la població de Vilamajor, -sobretot a Sant Antoni) arribant al juliol de 2009 a ser només de 255 persones de creixement mitjà anual (125 a Sant Pere i només 130 a Sant Antoni). Portem ja un any d'intensa davallada en el creixement de la població, el més baix dels darrers cinc anys.

La comparació de l'aportació de cada municipi de Vilamajor a l'evolució del creixement total ha estat no obstant dispar entre Sant Pere i Sant Antoni de Vilamajor, com es pot veure observant la gràfica següent:

Evolució de la variació interanual mitjana de la població a Vilamajor: distribució per municipis

En el periode de juny 2006 a desembre de 2007, l'increment mitjà anual de població de Sant Antoni de Vilamajor es va situar en uns 230 habitants anuals, mentre que a Sant Pere va ser molt constant, d'uns 150 habitants més interanual de mitjana.

A finals de 2007, però, canvia la tendència, començant un important creixement a Sant Pere, i una davallada relativa de Sant Antoni.
Aquesta tendència es trunca a Sant Pere de Vilamajor al setembre de 2008, quan va arribar a 175 persones d'increment mitjà interanual, però a Sant Antoni la davallada era ja persistent, baixant dels 250 habitants de creixement anual al gener de 2008 fins els 210 del setembre d'aquell mateix any.

És precisament a partir del setembre de 2008, coincidint amb l'agudització de la crisi econòmica, que Sant Pere comença a alinear-se amb la desinflada de Sant Antoni quant als seus respectius creixements mitjans interanuals.
Probablement, com deiem, aquest mes d'agost no s'arribarà a les 250 persones d'increment interanual a Vilamajor.

Cal fer notar que la davallada a Sant Antoni respecte Sant Pere de Vilamajor ha estat molt més pronunciada (passant de 250 a 125 persones de creixement anual mig, respecte la davallada de 175 a 125 a Sant Pere) i està durant més (des de gener de 2008 a Sant Antoni i a partir de setembre de 2008 a Sant Pere), fins el punt de què probablement a l'actualitat el creixement interanual mig de la població de Sant Antoni estigui equiparant al de Sant Pere de Vilamajor, ambdós en el nivell de 125 persones/any, el més baix dels darrers anys.

Actualment la població total de Sant Antoni és un 35% superior a la de Sant Pere de Vilamajor.
Les estimacions del padró donen actualment una població total lleugerament superior a les 9.600 persones. Segons estimacions, la població total de Vilamajor podria arribar a les 11.000 persones d'aqui a 5 anys.

Com a dada curiosa, val a dir que l'evolució desestacionalitzada de la població als municipis de Vilamajor té clarament un decalatge temporal entre Sant Antoni i Sant Pere, de manera que tant els periodes més alts com els més baixos de creixement interanual mitjà, s'anticipen uns 6 mesos a Sant Antoni respecte la mateixa evolució a Sant Pere de Vilamajor. Així es veu en el gràfic:


Decalatge temporal en l'evolució de la variació interanual mitjana de la població dels municipis de Vilamajor
Nota: Les anteriors anàlisis han estat efectuades a partir de les sèries estimades d'evolució mensual dels respectius padrons de població, elaborades a partir de les dades oficials i de l'evolució economètrica de les dades mensuals oficials dels respectius censos electorals (INE).