Últims articles:

29/10/09

Evolució històrica del creixement vegetatiu en els municipis de Vilamajor

La publicació de les dades de moviments naturals de la població de l'any 2008 ens permet anar enrera en el temps i observar què ha passat a Vilamajor en els últims 30 anys:


Creixement vegetatiu (*) acumulat de la població als municipis de Vilamajor: 1980-2008
(*) Creixement vegetatiu: naixements menys defuncions.

Moviments naturals acumulats de població a Sant Pere de Vilamajor: 1980-2008
Moviments naturals acumulats de població a Sant Antoni de Vilamajor: 1980-2008

Es poden apreciar quatre fases d'aquesta evolució, tant en termes absoluts com comparatius:

Fases del creixement vegetatiu de la població als municipis de Vilamajor: 1980-2008
1ª Fase: 1980-1987:

Venint d'una dècada dels 70 marcada per un repunt conjuntural dels moviments naturals, aquesta primera fase és la d'atonia: tant Sant Antoni com Sant Pere de Vilamajor es mantenen en creixements vegetatius nuls, tirant a negatius a Sant Antoni i positius a Sant Pere:


Creixement vegetatiu acumulat de la població als municipis de Vilamajor: 1980-1987
Resultats acumulats en 8 anys:
- Sant Pere: 3 persones.
- Sant Antoni: -6 persones


2ª Fase: 1988-1994:

Sant Antoni experimenta una recuperació en el seu moviment vegetatiu, mentre que Sant Pere de Vilamajor continua en creixements nuls.


Creixement vegetatiu acumulat de la població als municipis de Vilamajor: 1988-1994

Resultats acumulats en 7 anys:
- Sant Pere: 2 persones.

- Sant Antoni: 26 persones


3ª Fase: 1995-2000:

Tots dos municipis experimenten importants recuperacions del seu saldo natural de població, començant decididament Sant Antoni al 1996, i repuntant Sant Pere al 2000, any en què atrapa a Sant Antoni de Vilamajor.
En aquests 6 anys l'increment vegetatiu de la població als dos municipis s'iguala, en uns 66-68 habitants acumulats.

Creixement vegetatiu acumulat de la població als municipis de Vilamajor: 1995-2000


Resultats acumulats en 6 anys:
- Sant Pere: 68 persones.
- Sant Antoni: 66 persones


4ª Fase: 2001-2008:

És la fase dels increments vegetatius més important de la història de Vilamajor. Sant Pere comença a enfilar decididament, i Sant Antoni, més tímid fins el 2005, es recupera amb molta força a partir d'aquest any i s'equipara amb Sant Pere de Vilamajor en la línia de creixement.

Creixement vegetatiu acumulat de la població als municipis de Vilamajor: 2000-2008

En aquests vuits darrers anys, el creixement acumulat als municipis de Vilamajor supera tot l'increment dels 30 anys anteriors. Però Sant Pere de Vilamajor supera en aquest interval llargament el creixement vegetatiu acumulat de Sant Antoni, d'unes 50 persones acumulades:

Resultats acumulats en 8 anys:
- Sant Pere: 238 persones.
- Sant Antoni: 187 persones


Les dades recents posen de manifest però un canvi de tendència, que s'experimenta al 2006, any en què Sant Antoni comença a posar en marxa el seu boom immobiliari (*):

Creixement vegetatiu anual de la població als municipis de Vilamajor: 2000-2008

Així, si de 2000 a 2005 Sant Pere havia estat molt per sobre de Sant Antoni de Vilamajor quant al creixement vegetatiu acumulat (170 contra 101 persones en total, respectivament), del 2006 al 2008, Sant Antoni igula i supera lleugerament Sant Pere (98 contra 93), tots dos amb espectaculars increments vegetatius nets per sobre de les 30 persones.

L'anàlisi

Indubtablement, l'explicació fonamental d'aquest increment vegetatiu de la població als municipis de Vilamajor es deu a la vinguda de població de mitjana edat, i que per tant de forma més immediata entra en fase reproductiva.

Cal tenir en compte que la població total de Sant Antoni supera d'un 37% la de Sant Pere de Vilamajor, fet pel qual és normal que tant els naixements com les defuncions siguin més altes a Sant Antoni que a Sant Pere de Vilamajor, però hi ha dues diferències importants entre els dos municipis, com es pot apreciar analitzant la gràfica següent:

Proporció entre Sant Antoni i Sant Pere en diversos segments de població
Nota: la gràfica representa el major pes (en tant per 1) de la població de cada segment entre Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor.

a) D'una banda el major increment de població de mitjana edat que ha vingut a viure a Sant Pere, en termes relatius, respecte Sant Antoni, fet que explicaria l'increment de naixements de Sant Pere proporcionalment per sobre dels de Sant Antoni

A la gràfica anterior aquest fenòmen es representa per la menor proporció que representa la població femenina de 25 a 44 anys, en ambdós municipis, respecte la proporció entre la població total dels mateixos; 1,23 respecte 1,37 al 2007.

Naixements anuals als municipis de Vilamajor: 2000-2008

Els naixements però es comencen a recuperar a Sant Antoni a partir del 2006, fet que explica l'empenta del creixement vegetatiu net que ha esdevingut a Sant Antoni en els darrers tres anys.

b) D'altra banda un major component de persones de major edat a Sant Antoni que a Sant Pere, fet que explica en bona part el major nombre de defuncions, absolut i relatiu, a Sant Antoni que a Sant Pere.

A la gràfica inicial d'aquest apartat aquest fenòmen es representa per la major proporció que representa la població de major edat -més de 64 anys- en ambdós municipis, respecte la proporció entre la població total dels mateixos; 1,39 si considerem els més grans de 64 anys, i 1,68 si tenim només en compte els més grans de 74 anys, respecte 1,37 de proporció entre les poblacions totals dels dos municipis al 2007.

Defuncions anuals als municipis de Vilamajor: 2000-2008
Les diferències entre Sant Pere i Sant Antoni quant a població de major edat s'estan reduïnt però, degut a un progressiu increment d'aquest segment de població a Sant Pere en termes relatius.

Les previsions per al futur

A curt termini, Sant Antoni recuperarà els seus increments vegetatius per sobre dels de Sant Pere, però més baixos que els que li correspondrien per la diferència existent en la seva població total.

Conjuntat amb una atonia relativa del creixement poblacional de Sant Antoni respecte el de Sant Pere, també es probable que més enllà dels propers 2 ó 3 anys els creixements vegetatius d'ambdós municipis tendeixin a igualar-se en termes proporcionals.

Més endavant, l'increment de la taxa natural de mortalitat a Sant Pere i l'aturada dels moviments migratoris poden mantenir el reequilibrament del creixement vegetatiu relatiu de Sant Antoni, i probablement, degut a la major capacitat de Sant Antoni per fixar població jove, la superació posterior dels creixements vegetatius relatius, a favor de Sant Antoni de Vilamajor.

(*) Si observeu la gràfica de l'enllaç veureu que al 2005, Sant Pere de Vilamajor experimenta una pujada inusitada dels habitatges iniciats: un 60% d'aquest increment es deu a una variable artificial: la pluja de permisos de construcció demanants (i que trigaran encara uns anys a ser executats) en previsió de dos factors: demanar-los abans de l'aprovació del nou Codi Tècnic de l'Edificació, que imposa criteris més sofisticats per als habitatges de nova construcció, i també en previsió de què el nou POUM, que llavors es posava en marxa, pogués a l'hora endurir o restringir determinades formes edificatòries a Sant Pere de Vilamajor.

27/10/09

S'ensorra el creixement de la població a Vilamajor, i Sant Pere iguala Sant Antoni

El creixement interanual mitjà dels municipis de Vilamajor ha passat des del seu recent màxim històric de 400 persones/any al desembre de 2007 fins només les 240 persones/any del mes d'agost de 2009. Això significa una dismunició del 40% en el creixement de la població.

Evolució interanual mitjana de la població a Vilamajor: gener 2003- agost 2009
Dades en habitants/any

La desigualtat entre municipis és manifesta, doncs la davallada a Sant Antoni ha estat molt més intensa que a Sant Pere de Vilamajor. Precisament, aquest mes d'agost, el creixement anual mitjà de Sant Pere ha igualat per primera vegada a la història al de Sant Antoni de Vilamajor: 119 persones en ambdós municipis.

Evolució interanual mitjana de la població als municipis de Vilamajor: gener 2003- agost 2009
Dades en habitants/any

A la gràfica es pot veure com la davallada comença a Sant Antoni a començaments de 2007, mentre que a Sant Pere es retarda fins el setembre de 2008, curiosament a l'inici de l'actual crisi econòmica.

Sant Antoni porta ja 20 mesos seguits disminuint el creixement anual mitjà de la seva població i ja es porta un any en aquesta situació a Sant Pere de Vilamajor.
Aquesta circumstància ha fet que des del juny de 2008 el creixement interanual mitjà de la població del conjunt de Vilamajor hagi vingut disminuïnt.

Un zoom d'aquest evolució recent ens permet apreciar més les diferències entre Sant Pere i Sant Antoni:

Evolució interanual mitjana de la població als municipis de Vilamajor: gener 2008- agost 2009
Dades en habitants/any

L'anàlisi anterior s'ha efectuat sobre les sèries desestacionalitzades (increment mitjà interanual). Si agafem les sèries originals, que són les de l'increment interanual (població d'un mes respecte a la població del mateix mes de l'any anterior), es pot apreciar l'evolució corrent, que correspon a les gràfiques següents.


Evolució interanual absoluta de la població als municipis de Vilamajor: gener 2005- agost 2009
Dades en habitants/any

Evolució interanual absoluta de la població als municipis de Vilamajor: gener 2008- agost 2009
Dades en habitants/any

En aquestes sèries sense desestacionalitzar s'observa, entre altres coses, que l'increment interanual s'ha estabilitzat a Sant Pere de Vilamajor des de maig d'enguany, en unes 100-110 persones, mentre que a Sant Antoni la davallada és molt més profunda i aquest agost s'ha situat en uns mínims realment baixos: 50 persones de creixement interanual. En ambdós municipis, la regressió va començar en la primera meitat de 2008.

Es constata doncs la paralització dels moviments residencials des de la perifèria vers Vilamajor.

Tant les dades de
construcció d'habitatges, com les de transaccions d'habitatges guarden una correlació molt significativa amb aquestes dades d'evolució de la població als municipis de Vilamajor.


Nota: Les anteriors anàlisis han estat efectuades a partir de les sèries estimades d'evolució mensual dels respectius padrons de població, elaborades a partir de les dades oficials i de l'evolució economètrica de les dades mensuals oficials dels respectius censos electorals (INE). Aquestes sèries s'ajusten a finals de cada any amb les dades reals dels padrons de població.

Dèficit públic: 63.000 milions d'Euros

Al setembre de 2009, els ingresssos no financers de l'Estat han pujat fins els 72.350 milions d'Euros, xifra que representa un 25% menys que el mateix periode de l'any passat i un 37% menys respecte 2007.

De la seva banda, les despeses han estat de 135.130 milions d'Euros, un 23% més respecte 2008 i del 33% més respecte 2007.


El dèficit no financer acumulat durant 2009 ha estat doncs de
62.780 milions d'Euros, xifra que equival al 6% del PIB. Respecte el 2008 aquest dèficit ha incrementat un 466% respecte 2008 i un 512% respecte 2007.

Ingressos, Despeses i Dèficit no financer de l'Estat. 2009

Des del juny de 2008 els comptes de l'Estat s'han saldat amb dèficit, acumulant des de llavors 96.289 milions d'euros de dèficit total.

Evolució del dèficit no financer de l'Estat: 2007-2009

Les previsions del Govern són arribar a final d'any amb un dèficit de 85.000 milions d'Euros, tres vegades més que l'any 2008. Els experts eleven aquesta xifra a més de 100.000 milions.
No obstant aquestes dades, els Pressupostos per al 2010 preveuen un dèfict d'uns 32.000 milions. Veurem.

El finançament d'aquest dèfict es fa acudint a l'endeutament, que enguany significarà uns 22.000 milions d'Euros d'interessos. Per a l'any que ve, els Pressupostos de l'Estat destinen més de 23.000 milions Euros al pagament d'interessos.

24/10/09

Espanya registra més morts per suïcidi que per accident de trànsit


A Espanya mor més gent per suïcidi que en accidents de trànsit, un total de 3.263 persones el 2007 davant les 2.741 que van perdre la vida a la carretera aquell mateix any, segons dades facilitades per la doctora Pilar Sáiz, del departament de Psiquiatria de la Universitat d'Oviedo, en el marc del Congrés Nacional de Psiquiatria.


Curiosament, Astùries és la Comunitat amb una major taxa de suïcidis, i Madrid on la gent viu tant bé, on més volen continuar gaudint de la vida que els donem.

Morts per suïcidis. 2007
Font: Elaboració pròpia amb dades de l'INE

En el conjunt del món s'estima que un milió de persones es treuen la vida, cosa que representa un suïcidi cada 40 segons, una xifra que supera les defuncions registrades en alguns conflictes bèl·lics.

19/10/09

El creixement interanual de la població de Sant Pere duplica el de Sant Antoni


Al mes d'agost,
el creixement interanual de la població empadronada a Sant Pere de Vilamajor s'ha situat en 107 persones, mentre que a Sant Antoni l'increment en els darrers dotze mesos ha estat de només 49 persones. Així, en el darrer any, Sant Pere de Vilamajor ha duplicat en aquest darrer any el seu creixement respecte el de Sant Antoni.

Així, es consolida la tendència iniciada ja al mes de maig de 2008 en què, per primera vegada a la història, Sant Pere va crèixer més en un any que Sant Antoni de Vilamajor.

Variació interanual de la població als municipis de Vilamajor
Font: Elaboració pròpia amb diverses dades del INE.

Val a dir que a l'agost de 2008 el creixement interanual (165 persones) va ser un 54% superior a Sant Pere que en el mateix mes de 2009, mentre que a Sant Antoni va ser de 196 habitants, 4 vegades més que a l'agost d'enguany.

La població de Sant Antoni es situa un 35% per sobre de la de Sant Pere de Vilamajor, just la mateixa proporció que existia al maig de 2005, quan entre mig va arribar a ser un 39% superior.

En el què portem d'any la població de Sant Pere de Vilamajor ha crescut de només 65 persones, però a Sant Antoni ha crescut molt menys, de només 39 persones.

Veure també: El creixement de la població es debilita més a Sant Antoni que a Sant Pere de Vilamajor

16/10/09

Sant Pere de Vilamajor, Matadepera de pobres


Comparació de variables cadastrals Sant Pere de Vilamajor-Matadepera. 2008


Totes les dades s'expressen en €/m2.

10/10/09

Assistència dels regidors als plens de l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor


Assistència dels regidors als plens de l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor en aquesta legislatura

Un truc: Cliqueu sobre la imatge; s'obrirà una altra finestra. Llavors premeu la tecla "Ctrl" i sense deixar-la feu anar endavant i enrera la roda del ratolí (si en teniu). Així poder ajustar la mida del què tingeu en pantalla.

Veieu també: Tots els plens de l'Ajuntament del 2008. Properament els del 2009.

6/10/09

Uns 3.000 vehicles entren i surten cada dia pel creuament de Les Pungoles a la BV-5108


Les dades d'aforament de vehicles que passen diàriament per la BV-5108 (carretera de Cardedeu a Cànoves) proporcionades per la Diputació, tenen dos punt de mesura, un abans de l'entrada de Les Pungoles i l'altre després d'aquest trencall.

Això ens permet deduïr quants vehicles per sentit "es queden" entremig, és a dir, a Les Pungoles.

Les dades per al 2008 signifiquen que la IMD (intensitat mitjana diària) de vehicles que entren o surten de Les Pungoles per la BV-5108 és d'uns 3.000 vehicles, pràcticament per meitats, entre els de direcció Vilamajor/Cànoves-Cardedeu i els de direcció de Cardedeu-Vilamajor. (Estadísticament, però, un 51% venen de Cardedeu).

Veieu també: El trànsit a Vilamajor