Últims articles:

23/2/08

Estructura laboral a Vilamajor

Sant Antoni de Vilamajor té a hores d'ara uns 5.300 habitants, i Sant Pere probablement arribi a 4.100 habitants.

L'envelliment superior de la població de Sant Antoni de Vilamajor respecte Sant Pere, degut que en aquest darrer municipi les fornades migratòries s'estàn concentrant en població activa màxim en població ocupada femenina, fan que malgrat la diferència de població, sorprenentment, Sant Pere no estigui tant lluny de població ocupada regular. Així ens ho posen de manifest les dades dels treballadors inscrits en la Seguretat Social del darrer trimestre de 2007, quan a Sant Antoni hi havia 1.308 treballdors inscrits i a Sant Pere 1.282. Només 26 treballadors més en alta laboral a Sant Antoni que a Sant Pere de Vilamajor.

Una radiografía d'aquestes dades estadístiques ens permet capbussar-nos en les ocupacions dels vostres vilamajorencs.
El gràfic següent mostra l'evolució dels treballadors registrats a la Seguretat Social a Sant Pere i a Sant Antoni de Vilamajor:

És interessant notar com a finals de 2007 es recupera la mínima diferència que ja existia a principis de 2005 entre el total de la força laboral en els dos pobles; llavors la diferència va ser només de 27 persones (actualment és de 26).

En aquesta recuperació, més enllà dels cicles, dels què encara no tenim perspectiva per analitzar, sí es cert que al llarg de 2007 la població de Sant Pere, i amb ella els treballadors en actiu, ha crescut de manera molt important, mentre que a Sant Antoni aquest factor probablement no s'ha donat. També és curiós resaltar que Sant Antoni no s'ha recuperat del cicle estacional de després de l'estiu, i en canvi Sant Pere ha tingut una empenta molt forta en la seva població ocupada. Caldrà esperar les dades del primer trimestre de 2008 per veure com evoluciona per poder treure'n més conclusions, que ara resultarien aventurades.

Sigui com sigui, una primera dada resulta diferencial: els treballadors per compte propi són una força de treball molt notable a Sant Antoni, en una proporció que es pot considerar fins i tot per sobre d'alló normal (45% del total d'inscrits):

Treballadors inscrits a la Seguretat Social per règims. Sant Antoni de Vilamajor
En canvi, a Sant Pere la proporció d'autònoms està per molt lluny de Sant Antoni (35% del total de treballadors inscrits):

Treballadors inscrits a la Seguretat Social per règims. Sant Pere de Vilamajor

En esser els autònoms una força productiva endògena, la major proporció d'aquests a Sant Antoni reforça l'economia interior d'quest municipi.

La comparació entre els dos tipus de treballadors residents (assalariats i autònoms) per sectors, en permet produnditzar més:

Treballadors inscrits a la Seguretat Social per règims i sectors.
Sant Antoni de Vilamajor. 4rt. Trimestre de 2007

Treballadors inscrits a la Seguretat Social per règims i sectors.
Sant Pere de Vilamajor. 4rt. Trimestre de 2007
Com era d'esperar, la ubicació d'importants empreses industrials ha induït la fixació de població en aquest sector, en el què es pot veure que a Sant Pere hi ha una desproporció molt important respecte Sant Antoni en treballadors assalariats. Podiem dir que gràcies a les indústries de Sant Pere de Vilamajor, s'ha aconseguit fixar la residència d'unes 150 families en el municipi. La indústria és el principal sector de treballadors assalariats a Sant Pere (un 48% hi treballen).
En canvi, a Sant Antoni, més equilibrada en els sectors de la seva força laboral té el 61% de la seva població assalariada treballant en el sector serveis.

Evolució dels treballadors residents per sectors. Sant Antoni de Vilamajor
La evolució dels sectors d'activitat dels treballadors residents a Vilamajor, no obstant està patint una transformació progressiva, doncs només fa tres anys, el 44% de la població resident a Sant Pere de Vilamajor es dedicava al sector industrial (61% dels assalariats) i actualment només el 34%.

Evolució dels treballadors residents per sectors. Sant Pere de Vilamajor


A Sant Antoni el 64% del treballadors totals es dediquen al sector serveis, mentre que a Sant Pere només ho fa en aquest sector el 45% dels seus residents.

Sant Pere de Vilamajor té l'oportunitat de poder fixar activitat econòmica en el sector serveis equivalent a unes 150 persones (comerç i serveis). Tot depén de l'interès i les polítiques adients per tal d'aconseguir-ho. Si no es fa així, Sant Pere anirà equilibrant els seus residents en aquest sector, però només hi aniràn a dormir.

Diferències en l'estructura productiva de Vilamajor

Malgrat que la població ocupada s'està igualant entre Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor, Sant Antoni presenta una major consolidació de la seva estructura productiva autòctona: més nombrosa i diversa.

San Pere, afortunadament disposa d'unes importants empreses industrials que sempre han destacat el municipi, però té una estructura empresarial en general més recent i per tant encara en procés de consolidació.

La comparació entre les dues gràfiques següents ens il.lustra aquesta situació i les tendències:

Evolució de les empreses registrades a Sant Antoni de Vilamajor per sectors
Evolució de les empreses registrades a Sant Pere de Vilamajor per sectors
Sense dubte, l'increment de població està generant a Sant Pere un increment en les empreses instal.lades, de manera que aquest municipi presenta un major dinamisme que Sant Antoni. No obstant, aquest dinamisme aparent és més la recuperació de l'activitat econòmica endògena, el dèfict respecte a l'increment de la població, que no pas altre cosa.

Evolució del total d'empreses registrades a Vilamajor

És en el sector serveis que la diferència, el retràs, és més important.

A aquest respecte el millor exemple és l'extraordinari retràs que porta Sant Pere en reconstruïr el seu comerç, que ha quedat relegat en la seva totalitat a engrossir l'activitat productiva de Sant Antoni. També, Sant Antoni es troba sens dubte en una millor posició geogràfica i amb un territori més compacte com per competir molt favorablement amb Sant Pere en fixació d'activitat econòmica.


També, les dades d'autònoms corroboren la solidesa de Sant Antoni respecte Sant Pere en activitat econòmica endògena, com posen de relleu les dues gràfiques següents:

Evolució dels autònoms registrats a Sant Antoni de Vilamajor per sectors
Evolució dels autònoms registrats a Sant Pere de Vilamajor per sectors
Sant Pere de Vilamajor té encara un gran camí per recòrrer en la seva aportació a l'economia productiva: cal dotar al territori d'àrees d'activitat econòmica més enllà dels polígons industrials. La planificació urbanística ha de proveïr de centres d'activitat empresarial de serveis i sobretot de la mínima dotació de comerç distribuït quant a proximitat en els tres eixos residencials, i en general per poder competir amb Sant Antoni.

Si no es fa una aposta decidida en aquest sentit, Sant Pere de Vilamajor serà un immens dormitori.

22/2/08

Els barris dividits de Vilamajor: Evolució 2006

Les dades del padró a 1 de gener de 2007 ens permeten fer una nova radiografia de l'evolució de la població total en els barris dividits de Vilamajor.

El municipi de Sant Antoni ha aportat en total 36 empadronats més a aquests barris, mentre que Sant Pere només ha incrementat de 26 nous residents en els mateixos. La distribució, no obstant ha estat més irregular:

Evolució de la població dels barris dividits. 2005-2006(*).
Repartiment entre Sant Pere i Sant Antoni de Vilamajor

(*) Els padrons es referereixen a 1 de gener dels anys 2007 i 2006.

- Can Miret: +8 de Sant Antoni i -5 de Sant Pere de Vilamajor. Total: +3 persones.
- Can Vila: -2 de Sant Antoni i +33 de Sant Pere de Vilamajor. Total: +31 persones.
- Les Pungoles: +30 de Sant Antoni i -2 de Sant Pere de Vilamajor. Total +28 persones.

La població total d'aquests veïnats i el seu repartiment per mnicipis, es prsenta en el gràfic següent:

Població dels barris dividits a 1-1-2007.
Repartiment entre Sant Pere i Sant Antoni de Vilamajor
Tot plegat:

- Can Miret: 498 veïns. 92% de Sant Antoni de Vilamajor.
- Can Vila: 984 veïns. 84% de Sant Pere de Vilamajor.
- Les Pungoles: 428 veïns. 75% de Sant Antoni de Vilamajor.

Veure també: Els barris dividits de Vilamajor, amb dades del padró de 2006.

Creació neta d'empreses: dinamisme a Sant Pere i atonia a Sant Antoni

El nombre d'empreses registrades a la Seguretat Social ubicades a Sant Pere de Vilamajor (que tenen 1 ó més treballadors no autònoms), ha assolit a finals del quart trimestre de 2007, la xifra total de 113. Aixó representa un increment net de 24 empreses.

A Sant Antoni, en canvi, l'increment ha estat fins i tot negatiu, doncs a finals de 2006 hi havia 163 empreses respecte les 160 actualment inscrites.

En els tres darrers anys, el nombre total d'empreses ha crescut d'un 74% a Sant Pere de Vilamajor i només d'un 29% a Sant Antoni.

Evolució del nombre total d'empreses registrades a la Seguretat Social

És de resaltar l'alternància en les tendències de generació d'empreses entre Sant Antoni i Sant Pere que té el punt d'inflexió a principis de 2006: Sant Pere venia d'un cicle de pràctica estabilització, mentre que Sant Antoni venia acusant un dinamisme important. A partir d'aquest punt, la creació neta d'empreses entra en apatia a Sant Antoni, a l'hora que Sant Pere de Vilamajor comença a experimentar un elevat creixement.

Per sectors, és de destacar l'increment net durant el 2007 de 3 empreses a Sant Pere en el sector de la construcció i de 28 en el sector serveis (que passa de 43 a 61 empreses).

Pel que fa a Sant Antoni, els serveis han perdut 1 empresa i altres 2 més en el sector de la construcció.

A Sant Pere hi ha ja més empreses de construcció (36) que les existents a Sant Antoni (33), on pràcticament no ha crescut el nombre d'empreses dedicades a la construcció en els darrers 3 anys. En canvi en aquest mateix interval, les empreses constructores ubicades a Sant Pere han passat de 18 a 36, justament el doble. Val a dir que els treballadors legalitzats que depenen del sector de la construcció representen, a Vilamajor, poc més de 400 persones, una mica més de la meitat residents a Sant Antoni.
Un 16% dels residents a Vilamajor treballen al sector de la construcció, quasi la meitat com autònoms.
Dura serà la caiguda.

La població ocupada a Sant Antoni es debilita

Segons les últimes dades estadístiques de la Seguretat Social (Servei Català d'Ocupació), a finals del 4rt trimestre de 2007 hi havia 1.308 residents a Sant Antoni inscrits a la Seguretat Social en els Règims General i d'Autònoms.

A Sant Pere de Vilamajor aquest total va ser de 1.282 persones.


La diferència, és mínima: Sant Antoni només té una diferència de 26 treballadors residents inscrits a la Seguretat Social.

Cal tenir en compte que la població total de Sant Antoni supera d'unes 800 persones la de Sant Pere de Vilamajor.


El fet més interessant, però, és que aquesta diferència en treballadors afiliats era de 121 persones a finals de 2006. Tot fa pensar que la diferència s'homogenitza amb la dels primers trimestres de 2005, quan va ser de 25-30 persones.

Tot i els cicles estacionals que signifiquen una lleugera davallada dels afiliats en el 3er trimestre de cada any (tant a Sant Pere com a Sant Antoni), la tendència de Sant Pere de Vilamajor és clarament d'augment sostingut, i més irregular a Sant Antoni.

Evolució dels residents totals afiliats a la Seguretat Social. Sant Pere-Sant Antoni
Analitzant aquests comportaments, la dinàmica poblacional més intensa a Sant Pere, ha generat en el segon semestre de 2007 un increment notable dels residents assalariats, mentre que a Sant Antoni aquest nombre ha disminuit substancialment. (Nota: les dades d'atur no tenen correlació amb aquestes variacions).

El gràfic següent posa de manifest la diferència entre els assalariats residents a Sant Pere respecte els residints a Sant Antoni. S'aprecia la
mínima de diferència (14 assalariats) en el 3er trimestre de 2006, i com aquesta diferència es recupera posteriorment fins els 115 de finals de 2007.

És important la dada de què els assalariats afiliats a la Seguratat Social només han incrementat en total de 23 persones a Sant Antoni durant l'any 2007. En canvi, a Sant Pere, els afiliats assalariats han augmentat de forma molt important, de 106 persones, en la seva pràctica total degut al sector serveis.

Evolució dels residents assalariats afiliats a la Seguretat Social. Sant Pere-Sant Antoni
Aquestes diferents evolucions s'expliquen sobretot per les pròpies diferències en el nombre d'assalariats en el sector serveis, del què depenen el 61% dels assalariats de Sant Antoni i només el 37% dels assalariats residents a Sant Pere.

Evolució dels residents assalariats en el sector serveis afiliats a la Seguretat Social. Sant Pere-Sant Antoni

La pràctica totalitat de l'increment de treballadors residents a Sant Pere s'ha centrat al 2007 en el sector serveis (100 treballadors d'increment en un any del total d'assalariats que ha incrementat de 106), mentre que a Sant Antoni només han crescut
de 15 persones els assalariats en aquest sector en el darrer any, (essent el creixement total dels assalariats afiliats només de 23 persones).

Evolució de les diferències en el nº de residents assalariats totals. Sant Pere-Sant Antoni
En el cas dels assalariats, el canvi de tendència es dóna a efecte precisament en el tercer trimestre de 2006.

Quant als afiliats al règim d'autònoms, tant Sant Antoni com Sant Pere de Vilamajor han mantingut una evolució a l'alça molt similar.

Evolució dels residents autònoms afiliats a la Seguretat Social. Sant Pere-Sant Antoni

Noti's que els autònoms són en nombre superiors a Sant Antoni comparativament, mentre que en assalariats passa a l'inrevés; Sant Pere supera a Sant Antoni.

Sense dubte, el desigual creixement poblacional està tenint una influència decissiva en aquestes diferents evolucions en l'àmbit laboral: de fet, estan canviant acceleradament (i en sentits oposats) els perfils socio-laborals sectorials de les dues poblacions de Vilamajor. Ho anirem seguint.

17/2/08

Alteracions demogràfiques a Vilamajor

En el darrer any (2006, dades del padró a 1/1/2007) la piràmide de població de Sant Pere de Vilamajor s'ha vist novament influída per les migracions. La població empadronada ha crescut de 150 persones consolidant-se el creixement interanual a una taxa similar a la dels anys anteriors, un 4%.

L'evolució per edats entre els padrons de 2006 i de 2007 ens posa de manifest les diferències de l'increment per trams d'edat:

Evolució de la població per trams d'edat: 2007-2006. Sant Pere de Vilamajor
La comparació en els darrers 5 anys ens dóna una radiografia més interessant:

Evolució ácumulada de la població per trams d'edat: 2002-2007. Sant Pere de Vilamajor
Notablement, el segment de joves entre 20 i 29 anys, ha disminuït en els cinc darrers anys d'un total de 62 persones: els joves marxen de Sant Pere. Al 2002 eren 439, actualment només 377 joves.

Comparant les dades dels padrons de 2007 amb les de 2006, es dóna una variació per edats molt interessant, doncs el saldo net de nouvinguts ha estat de 220 persones, i haurien marxat
70 persones (saldo net). Els saldos nets de variació ens donen uns trams clarament diferenciats:

- De 0 anys: +54
- De 1 a 11 anys: +29
- De 12 a 18 anys: -10
- De 19 a 24 anys: -6
- De 25 a 42 anys: +102
- De 43 a 65 anys: -3
- De 66 a 99 anys: -16

A Sant Antoni de Vilamajor, en el mateix intèrval, el jovent de 20 a 29 anys ha augmentat de 114 persones, en passar de 537 al 2002 a 651 al 2007.
El saldo net de nouvinguts ha estat de 274 persones, i haurien marxat 60 persones (saldo net), amb les següents variacions per trams d'edat singulars:

- De 0 anys: +80
- De 1 a 11 anys: +37
- De 12 a 18 anys: +17
- De 19 a 24 anys: +6
- De 25 a 42 anys: +75
- De 43 a 65 anys: +20
- De 66 a 99 anys: -21


Evolució ácumulada de la població per trams d'edat: 2002-2007. Sant Antoni
Amb això, la piràmide d'edats es continua degradant a Sant Pere de Vilamajor, generant el "forat demogràfic":

Evolució de la població per trams d'edat: 2002-2007. Sant Pere
A Sant Antoni, en canvi, aquesta evolució ha estat uniforme i equilibrada:

Evolució de la població per trams d'edat: 2002-2007. Sant Antoni
Població per trams d'edat 2007. Sant Pere-Sant Antoni
La piràmide d'edat a Sant Pere està força descompensada:

Piràmide de població 2007. Sant Pere de Vilamajor
Piràmide de població 2007. Sant Antoni de Vilamajor
Per homogenitzar les piràmides d'edats de Sant Pere amb les de Sant Antoni, mancarien a Sant Pere uns 145 nois i noies d'entre 10 i 29 anys.
El jovent a Sant Pere de Vilamajor és una urgent prioritat.

9/2/08

Població per veïnats a Sant Pere de Vilamajor

Variació de la població empadronada per nuclis. Sant Pere de Vilamajor 2006-2007
Variació de la població empadronada per nuclis a Sant Pere de Vilamajor
Acumulat 5 darrers anys (2003-2007)

Estructura de la població empadronada per nuclis. Sant Pere de Vilamajor 2007
Estructura de la població empadronada per veïnats. Sant Pere de Vilamajor 2007
Nota: les dades i els anys es refereixen als padrons a 1 de gener

La població dels principals veïnats de Sant Pere de Vilamajor ha sofert una evolució molt irregular en comparació amb l'any precedent:
 • Can Ram ha guanyat 2 persones empadronades (0,5% de la població).
 • Can Vila ha guanyat 33 persones empadronades (4% de la població), mentre que la part del municipi de Sant Antoni ha baixat de 2 persones (-1,3%).
 • Vallserena ha crescut un important 18,1%, de 53 persones. És el veïnat amb major creixement.
 • Can Miret ha baixat de 5 habitants (11,9% de la seva població) i ara es sitúa en 37 residents. La part de Sant Antoni ha pujat però de 8 persones i ara en són 464.
 • Les Faldes del Montseny ha baixat de 15 residents empadronats (1,6%) i ara té una població de 926 persones.
 • Les Pungoles baixa de 2 habitants (1,9%) mentre que la part de Sant Antoni creix de 30 persones (9,3%).
 • Refugis del Montseny puja de 4 empadronats, un 8,5% respecte l'any anterior.
 • El Pla augmenta de 34 persones, un important 35,7% de la seva població.
 • Can Derrocada creix de 26 persones, un 19,5% de la seva població, que ara es sitúa en 159 persones.
 • El nucli central supera ja els 500 habitants en crèixer de 42 persones (un 8,2%).
 • Santa Susanna té ja 33 habitants empadronats, i ha crescut de 3 persones (un 10%).
En resum, el creixement sofert en només 4 nuclis explica la totalitat de l'increment sofert durant 2006 en la població empadronada:
 • Vallserena: 35,6% de l'aportació al creixement total del municipi.
 • Nucli Principal: 28,0% de l'augment total.
 • El Pla: 22,7% del creixement total.
 • Can Derrocada: 17,3% del creixement total sofert al municipi.
Així doncs, el 68% del creixement de la població total del municipi s'ha produït a l'entorn del nucli principal, i només el 32% en els veïnats perifèrics. Sant Pere de Vilamajor es comença a reequilibrar.

És de fer notar que els veïnats de Ponent (Les Faldes, Can Miret i Les Pungoles) han baixat la seva població, d'un total de 22 persones. Són els únics nuclis que han perdut població empadronada, i en termes relatius han perdut en total el 2,0% de la població empadronada a 1/1/2006.

Veure també: Radiografia de la població per veïnats, amb dades de 2006.