Últims articles:

29/10/13

Aquí els fot: El Prat arrassa BarajasAENA no sap com enganyar amb les seves notes de premsa fent mal.labarismes amb les dades per dir que Barajas continua sent el primer aeroport d'Espanya. És cert, com també ho és que és l'aeroport europeu que va perdre més passatgers a l'agost.

La dimensió de la tragèdia madrilenya no és per prendre un "relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor". A les gràfiques següents es reflecteix l'evolució del pes de l'Aeroport de Madriz respecte del de Barcelona-El Prat:

Passatgers transportats aeroports de Barajas i El Prat. 2000-octubre 2013

Barajas es situa a nivells de 2004 i El Prat està a màxims històrics.


Percentatge de passatgers transportats sobre el total dels aeroports espanyols. 2000-octubre 2013


Madrid disminuex fins al 21%: 4 punts en 3 anys. El Prat augmenta fins el 19%: 4 punts en 3 anys.

Fins al 2009 Barajas tenia un trànsit de passatgers superior en més d'un 75% a El Prat. A l'octubre, la diferència era de només un 14%. Els fot, els fot que sigui veritat, una veritat que no saben cóm dissimular.

Nota: les dades d'octubre de 2013 són des d'octubre de 2012, per mantenir l'anualitat.

3/10/13

La crisi ha restat 1.400 habitants al creixement de la població de Vilamajor


Des de l'any 2000 al 2007 la població de Vilamajor va crèixer a un ritme linial de 395 habitants més cada any, corresponent-n'hi 229 a Sant Antoni i 166 a Sant Pere.

Aquestes dades s'obtenen de l'anàlisi estadística de les séries de població d'aquests anys (2000 a 2007) que ens dónen un ajust a la funció de tendència estadística (coeficient R2), del 99,57% en el cas de Sant Pere de Vilamajor, del 99,96% per a Sant Antoni i del 99,91% d'ajust per a la població total de Vilamajor. És a dir l'ajust de la funció estadística a la realitat és pràcticament total, del 100%:

Evolució de la població empadronada als municipis de Vilamajor. 2000-2007
Nota: les línies de colors representen l'evolució de la població real dels municipis. La línia negra sobreposada correspon a la funció estadística de tendència estimada a partir de les dades reals (s'observa una quasi total superposició). Sobre el gràfic s'exposa el Coeficient de Correlació estadística entre la série real i la funció de regressió estadística (R2); un valor de R2 = 1 indica una total correlació entre la série real i la estadística. El valor de R2 va entre 0 i 1. També s'exposa la funció matemàtica corresponent a la regressió estadística estimada.

El comportament absolutament linial de les séries de la població de Vilamajor entre els anys 2000 a 2007 ens permet fer una hipòtesi: Quina seria avui la població de Vilamajor si la tendència de creixement de la població dels anys previs a la crisi s'hagués mantingut des del 2007 fins l'actualitat?


Evolució de la població empadronada als municipis de Vilamajor. 1992-2012

Nota: les línies de colors representen l'evolució de la població real dels municipis. La línia blanca discontínua sobreposada correspon a la línia recta que millor s'ajusta als valors reals entre els anys 2000 i 2007, que es prosegueix fins al 2012 per observar les diferències amb les dades reals de població.

Seguint aquesta hipótesi, les diferències entre les poblacions actuals dels municipis de Vilamajor i les que resultarien d'haver-se mantingut la tendència dels anys anteriors a la crisi (que com hem vist, per als anys 2000 a 2007 s'ajusten quasi al 100% a la funció de tendència estadísticament calculada) serien una aproximació a les diferències de creixement imputables al canvi de moviments demogràfics provocats per la crisi.

Partint de les dades reals de població a finals de 2007 i aplicant la funció de tendència anterior (2000-2007) fins al setembre de 2013, resulten les poblacions teòriques següents:

- Sant Antoni de Vilamajor: 6.646 habitants.
- Sant Pere de Vilamajor: 4.846 habitants.

La població real* dels municipis de Vilamajor a 30 de setembre de 2013 són les següents:

- Sant Antoni de Vilamajor: 5.803 habitants.
- Sant Pere de Vilamajor: 4.285 habitants.

En conclusió: si s'hagessin mantingut en cada municipi les tendències de creixement de població dels anys previs a la crisi (2000 a 2007, on hi ha un ajust estadístic de la funció de tendència de gairebé el 100%) la població dels municipis de Vilamajor, seríen, a setembre de 2013:

- Sant Antoni de Vilamajor: 843 habitants més dels que hi ha actualment.
- Sant Pere de Vilamajor: 561 habitants més dels que hi ha actualment.

La pèrdua teòrica de població degut als canvis demogràfics derivats de la crisi ha restat doncs uns 1.400 habitants a la població conjunta dels municipis de Vilamajor entre 2007 i setembre de 2013.

De fet, la tendència actual de creixement de la població dels municipis de Vilamajor presenta un creixement molt petit per a Sant Antoni de Vilamajor a curt termini, i un estancament a la baixa de la població de Sant Pere de Vilamajor: 

Evolució de la població empadronada als municipis de Vilamajor. 2002-setembre 2014
Nota: les línies de colors representen l'evolució de la població real dels municipis. La línia negra sobreposada correspon a la funció estadística de tendència estimada a partir de les dades reals. Sobre el gràfic s'exposa el Coeficient de Correlació estadística entre la série real i la funció de regressió estadística (R2); un valor de R2 = 1 indica una total correlació entre la série real i la estadística. El valor de R2 va entre 0 i 1.
Les dades mensuals han estat estimades de fonts indirectes. Les dades a desembre de cada any són les reals, a l'igual que les dels mesos de març, juny i setembre de 2013.
S'han projectat les dades de regressió estadística fins al mes de setembre de 2014, per tal de poder observar l'evolució a curt termini de les séries estimades de població.

*Dades dels Padrons Provisionals d'Habitants a 30 de setembre de 2013, proporcionats pels respectius Ajuntaments, als que reiterem l'agraïment per proporcionar-nos puntualment les dades.

(Dedicat al meu amic Ferran Sarrià).