Últims articles:

13/12/07

El parc de vehicles no para de crèixer

El nombre de vehicles matriculats a Vilamajor ha arribat l'any 2006 a quasi 6.300 unitats:
 • 4.213 turismes
 • 827 motocicletes
 • 1.239 camions i furgonetes
Respecte l'any anterior, els increments han estat:
 • Turismes: 4,8%
 • Motocicletes 13,8%
 • Camions i furgonetes: 6,8%
Parc de vehicles de Vilamajor 2001-2006
L'índex de motorització (vehicles per 1.000 habitants) ha arribat a Sant Pere de Vilamajor a 820 (11 punts més que al 2005), mentre que a Sant Antoni l'índex és de 740 (8 punts més que al 2005). Per cada 100 habitants hi ha 80 vehicles.

Es dóna la circumstància de què tant a Sant Pere com a Sant Antoni, el parc de turismes s'incrementa en exacte proporció que l'increment de població.

Des de l'Ajuntament de Sant Pere ja s'han posat les piles per fer més permeables les aglomeracions en les comunicacions dels veïnats. A Sant Antoni prefereixen posar multes en comptes de fer quelcom pel tap que va augmentant...


Si posessim tots els vehicles de Vilamajor, un darrera l'altre a la carretera, des de Llinars a Cànoves, i de Sant Antoni a Sant Pere, no hi cabrien, ni ocupant els dos sentits de la via. Fem'ho, així se'n donaran compte!

O s'hi posen tots plegats (amb solucions inteligents) o ben aviat quedarem bloquejats.

Els barris dividits de Vilamajor

A Vilamajor, per mor dels terratinents, han quedat bàsicament tres barris dividits entre els dos municipis:

- Can Miret
- Les Pungoles
- Can Vila

Els que hi viviu creueu ben segur sovint aquestes fronteres administratives, potser sense adonar-vos'en.

Però la realitat és que a cada part de la frontera hi ha un Ajuntament que, teòricament s'en fa responsable de proporcionar els serveis a cada banda. Bé, menys a Les Pungoles, on el seu caràcter encara "privat" deixa part d'aquesta funció a la pròpia organització veïnal. (Veiueu a aquest respecte PungolesOpina).

En aquests veïnats viu el 23% de la població total de Vilamajor; el 19% de la de Sant Antoni i el 27% de la població de Sant Pere.

Per bé que en proporcions molt desiguals:
Són 2.000 ciutadans dividits per meitats, administrativament, entre Sant Pere (51%) i Sant Antoni (49%).

Em faig una pregunta que potser algú de vosaltres podrieu contestar: s'aprecia alguna diferència de viure en aquests veïnats a un o altre municipi? Qui us tracta millor?

7/12/07

Parcel.les urbanes de Vilamajor

Nombre de parcel.les urbanes per mides: solars sense edificar i parcel.les edificades. Vilamajor 2005

Percentatges de parcel.les urbanes per mides: solars sense edificar i parcel.les edificades. Vilamajor 2005
Font de les dades: Dirección General del Catastro. 2005

5/12/07

Consums d'aigua a Vilamajor

Consums anuals d'aigua ATLL (m3)

Font: Memòries Anuals del Consorci d'Aigües del Ter-Llobregat


Consums anuals d'aigua ATLL per habitant (m3/habitant): "l'efecte estiuejant"

Font: Elaboració pròpia amb dades de les Memòries ATLL i padrons municipals


Cost de l'aigua ATLL per m3 (céntims €/m3)

Font: Memòries Anuals del Consorci d'Aigües del Ter-Llobregat. El cost es refereix a la facturació real només de la quota de subministrament

El forat demogràfic

Més de tres quartes parts del creixement demogràfic de Sant Pere de Vilamajor des de 2000, s'ha centrat en dos segments determinants i correlacionats:

a) Nens i nenes de 0 a 10 anys (36% de l'increment total de la població).
b) Joves entre 26 i 50 anys (38% de l'increment total de la població).

En aquest interval, 238 nous nascuts han fixat la seva residència a Sant Pere.
L'arribada de nouvinguts ha estat determinant en l'evolució demogràfica dels darrers anys.Però, com es pot veure en el gràfic anterior, el forat demogràfic que existia al 2000 en la població de 10 a 25 anys d'edat s'ha corregit per sota al 2006, però en coincidir amb el creixement de la població de 30 a 45 anys, encara ha fet més acusat l'important buit (la "
sima demogràfica") actualment existent en la població de 14 a 25 anys, interval en què no hi ha hagut tanta immigració neta.

Aquest forat, en la pràctica de molt improbable solució, s'anirà traslladant amb el pas del temps, de manera que d'aqui a 15-20 anys incidirà en la població d'entre 35 i 45 anys d'edat, que és una capa especialment sensible des del punt de vista socioeconòmic.

En efecte, al gràfic següent es mostra el creixement relatiu de la població de St. Pere de Vilamajor per trams d'edat en els darrers 5 anys, on es pot apreciar la desigualtat del creixement en funció dels intervals d'edat:

Evolució de la població de St. Pere per trams d'edat: 2001-2006 (%)

Nota: l'eix d'ordenades significa el creixement total mig de la població entre 2001 i 2006=31,5%

Des de 2001 a 2006, la població d'edats compreses entre 20 i 28 anys, no només no ha crescut, sinó que disminuit d'un 19%, mentre la població total creixia d'un 32%.

Que passaria si deixessin d'arribar persones d'entre 20 i 45 anys?


Sense dubte, disminuiria el nombre de nens i nenes, però, pel fenómen ans explicat, sobretot es produiria una greu davallada de la població en el tram d'edat considerat. Vejem-ho:


La gràfica següent mostra, a partir de les dades de 2006, quina seria la població de Sant Pere de Vilamajor d'entre 20 i 45 anys d'edat, sota la hipòtesi de que deixessin d'arribar nouvinguts (i de què no es donessin defuncions):


A la gràfica següent es compara la població de 20 a 50 anys en el futur fins el 2020 (dades en base a 2006 sense migracions ni defuncions):


Que hi podem veure d'aquesta simulació?
 • En primer lloc, la total inversió entre la gràfica de 2006 (àrea verda) i la de 2020 (groga), és dir una deflacció total en el tram de població de 23 a 42 anys.
 • En un extrem, la població d'edats entre 20 i 25 anys augmentaria progressivament, degut a l'important estoc de joves menors existent a l'actualitat.
 • A l'altre extrem, la població de més de 42 anys també augmentaria lleugerament al 2020 respecte les dades actuals.

Però... en els trams d'edat interiors la davallada seria extraordinària:

 • En les edats d'entre 26 i 30 anys, la reducció final al 2020 seria molt lleugera (exactament igual en termes absoluts a l'increment hagut en joves de 20 a 25 anys; els joves de 23 anys serien els mateixos al 2020 que al 2006). S'observa l'evolució en el lliscament de les línies en cada quinqueni, obrint-se el forat paulatinament.
 • La població d'edats entre 31 i 35 anys s'ensorra extraordinàriament, baixant a menys de la meitat (143 persones al 2020 contra 388 al 2006).
 • Per últim, sostinguda fins el 2010, la població entre 36 i 40 anys també es redueix a menys de la meitat respecte les xifres de 2006 (171 persones al 2020 contra 381 al 2006). Al 2020 hi hauria tantes persones de 42 anys com hi ha avui en dia, i la cresta demogràfica actual dels 30 als 40 anys precipitaria un augment molt important dels majors de 50 anys.
En conjunt la població d'entre 20 i 45 anys disminuiria fins 2020 en un 42%, de quasi 500 persones.


Només per a mantenir l'estat actual de la piràmide de població en el tram d'edat central de 20 a 45 anys, es necessiten com mínim en promig 35 nouvinguts d'aquestes edats cada any.

Afortunadament en els darrers anys han vingut immigrant contingents d'aquest tram d'edat: l'any 2005 el saldo migratori net va ser de 66 persones, el 2004 de 80, i el 2003 de 111;al 2002 va ser de 34 persones:


* 2020: Dades obtingudes a partir de la població real a 2006 sense considerar migracions ni defuncions.

En definitiva, la piràmide de població de St. Pere de Vilamajor està actualment molt descompensada, com es pot apreciar en el gràfic següent:


Piràmide de població St. Pere de Vilamajor. 2006

Deixo al lector analitzar les conseqüències d'aquest fenomen sobre la natalitat, sobre l'ocupació i sobre la necessitat d'habitatges dins l'horitzó temporal mínim del nou POUM de Sant Pere de Vilamajor: planificar cases sense comptar amb les persones no és fer urbanisme, és simplement construir.

Població i moviments migratoris a Vilamajor

Ja s'han fet públiques les dades oficials del Padró de Població de Sant Pere de Vilamajor, que, a 1-1-2007 presentaven un total de 3.729 habitants, seguint la tendència d'evolució positiva de fa ja alguns anys.

Evolució del padró de població de Sant Pere de Vilamajor. 2000-2006
En el passat any (les xifres del padró es refereixen a 1 de gener de cada any), la població empadronada ha augmentat de 151 persones, que s'acosta ala mitjana dels darrers anys, estabilitzant la davallada de l'increment de població sofert a partir de 2003.

Variacions anuals en el padró de població de Sant Pere de Vilamajor. 2000-2006
Dades a final de cada any

Si comptem que el saldo vegetatiu és de l'ordre de 35-40 persones, no hi cap dubte que l'increment de població es déu a la vinguda de nous veïns.

Ara bé, no només ve gent a viure al Poble, també se n'hi en va gent
.

Sabeu quins han estat els moviments migratoris a St. Pere els darrers anys?

Per exemple: al 1995 van entrar a viure a St. Pere 251 persones, i en van emigrar 79. En canvi, durant el 2006 en van entrar a viure 348 persones i en van emigrar 216 (migracions interiors). Apart, el saldo net de migracions exteriors, que l'any passat va assolir la xifra de 16 persones (20 immigrants de l'estranger contra 4 persones que emigren a l'estranger).

En total, l'any 2006 un 6% de la població abandona Sant Pere de Vilamajor, mentre que un els que hi venen a viure signifiquen el 9% de la població total: la renovació de la població és un fenòmen molt important.

En els darrers 5 anys, 1.075 persones han deixat de viure a Sant Pere de Vilamajor, pràcticament les mateixes (1.160) que han deixat de viure a Sant Antoni, per bé que aquest municipi supera de 1.300 habitants a Sant Pere.
En el mateix interval, 1.693 persones han vingut d'altres zones d'Espanya a viure a Sant Pere

Fluxos migratoris 2000-2006. Sant Pere de Vilamajor
Saldos migratoris 2000-2006. Sant Pere de Vilamajor
Fluxos migratoris acumulats 2002-2006. Sant Pere de Vilamajor

Fins i tot més que averiguar perquè hi ve a viure la gent a Sant Pere, faltaria analitzar una dada al meu parer molt més interessant, com ara perquè marxa la gent de Sant Pere, i també quan de temps s'està la gent a viure a Sant Pere (rotació)? En els darrers 6 anys, ha abandonat la residència a Sant Pere un nombre de persones equivalent a 1/3 de la població actual, a l'hora que han vingut a viure un nombre de persones equivalent al 53% de la població actual. (A Sant Antoni aquestes variables arriben tot just al 25% i al 47% respectivament).

Els fluxos d'immigració són determinants per a l'increment de població de Vilamajor, però Sant Pere depèn més d'aquest flux que Sant Antoni per a incrementar la població constant d'immigrants, doncs a Sant Pere s'acaba quedant, en termes equivalents, el 50% dels nouvinguts, mentre que a Sant Antoni ho està fent el 70%: perquè Sant Pere té menor capacitat de retenció de la població resident que Sant Antoni?

La comparació de les dues gràfiques següents mostra la qüestió, doncs es pot veure com a Sant Pere per cada 2 immigrants que arriben la població incrementa 1 persona, i en canvi a Sant Antoni aquesta proporció -per bé que creix- és inferior:

Proporció entre immigració i increment de població acumulats. 2000-2006Dades: Immigració acumulada respecte increment de població empadronada a partir de 2000.

Interessant és també que les migracions interiors són cada cop més comarcals, doncs al 2006 el 53% de la població immigrant ha vingut d'altres llocs de la comarca del Vallès Oriental, mentre que el 60% dels que han marxat, ho han fet també a altres indrets de la mateixa comarca.

Immigracions a Sant Pere de Vilamajor procedents d'altres municipis del Vallès Oriental. 2000-2006
Dades en percentatges sobre el total d'immigracions interiors

Una dada molt significativa és que, per primera vegada, els immigrants que venen d'altres punts del Vallès Oriental a viure a Sant Pere de Vilamajor, superen els immigrants que venen d'altres zones de Catalunya i d'Espanya.


Procedència de les immigracions a Sant Pere de Vilamajor. 2006
La mobilitat intercomarcal és determinant per a l'evolució demogràfica de Sant Pere, i explica la important davallada del saldo migratori net sofert al 2002, que es va deure en la seva totalitat a la davallada puntual de la població vinguda d'altres llocs del Vallès Oriental.

En aquesta "comarcalització" de la immigració, Sant Pere es va acostant cada cop més a Sant Antoni de Vilamajor, on tradicionalment la major part de la immigració prové de la mateixa comarca, representant al 2006 el 59% del total de la immigració interior.

Immigracions a Sant Antoni de Vilamajor procedents d'altres municipis del Vallès Oriental . 2000-2006
Dades en percentatges sobre el total d'immigracions interiors

En conjunt, el 40% dels immigrants procedents d'altres llocs del Vallès Oriental que venen a viure Vilamajor, ho fan a Sant Pere. Dels que venen de la resta de zones d'Espanya, el 47% fixen la residència (empadronament) a Sant Pere.

Immigracions procedents del Vallès Oriental a Vilamajor. 2000-2006
Dades en % sobre el total d'immigracions

Fluxos migratoris procedents i amb destinació al Vallès Oriental a Vilamajor. 2000-2006
Sant Pere de VilamajorSant Antoni de Vilamajor
Dades absolutes

És de destacar també el pes relatiu cada cop més important de la immigració exterior, que l'any passat ja ha arribat al 8% del total de la immigració a Vilamajor: un 6% a Sant Pere i el 10% a Sant Antoni.

Afegirem a aquestes dades que, gràcies a la joventut de la població nouvinguda i a l'important rejoveniment de la piràmide de població enregistrat a Sant Pere, el saldo vegetatiu (naixements menys defuncions) ja fa molts anys que supera al de Sant Antoni de Vilamajor.

Saldos vegetatius de Sant Pere i Sant Antoni de Vilamajor. 2000-2005

Per acabar, una dada que em sembla molt relacionada amb el moviment migratori que es produeix a Vilamajor: l'escolaritat dels nouvinguts. En efecte, per la tipologia dels nous residents que venen a viure a Vilamajor, aquest aspecte té una important correlació. Una hipòtesi de treball interessant és el fet de què la oferta de noves places escolars pugui produir un "efecte crida" sobre determinades capes de població vers la residència a Vilamajor.

La gràfica següent il.lustra un del fonaments d'aquesta hipòtesi:

Evolució de les places escolars (Infantil i Primària) i de la immigració procedent del Vallès Oriental a Vilamajor. 2004-2006. Base 2004=1
Dades en variació sobre la base 2004=1
Places escolars: total existents a final de cada any
Immigració: dades anuals absolutes


Faltaria comprovar doncs si l'augment d'empadronament es veu acompanyat d'una residència real, doncs no sembla casual l'increment d'empadronament a Sant Pere de Vilamajor en el que portem d'any (de 168 persones fins el setembre, veure article) relacionant-lo amb l'ampliació de l'Escola Torre Roja.