Últims articles:

5/12/07

El forat demogràfic

Més de tres quartes parts del creixement demogràfic de Sant Pere de Vilamajor des de 2000, s'ha centrat en dos segments determinants i correlacionats:

a) Nens i nenes de 0 a 10 anys (36% de l'increment total de la població).
b) Joves entre 26 i 50 anys (38% de l'increment total de la població).

En aquest interval, 238 nous nascuts han fixat la seva residència a Sant Pere.
L'arribada de nouvinguts ha estat determinant en l'evolució demogràfica dels darrers anys.Però, com es pot veure en el gràfic anterior, el forat demogràfic que existia al 2000 en la població de 10 a 25 anys d'edat s'ha corregit per sota al 2006, però en coincidir amb el creixement de la població de 30 a 45 anys, encara ha fet més acusat l'important buit (la "
sima demogràfica") actualment existent en la població de 14 a 25 anys, interval en què no hi ha hagut tanta immigració neta.

Aquest forat, en la pràctica de molt improbable solució, s'anirà traslladant amb el pas del temps, de manera que d'aqui a 15-20 anys incidirà en la població d'entre 35 i 45 anys d'edat, que és una capa especialment sensible des del punt de vista socioeconòmic.

En efecte, al gràfic següent es mostra el creixement relatiu de la població de St. Pere de Vilamajor per trams d'edat en els darrers 5 anys, on es pot apreciar la desigualtat del creixement en funció dels intervals d'edat:

Evolució de la població de St. Pere per trams d'edat: 2001-2006 (%)

Nota: l'eix d'ordenades significa el creixement total mig de la població entre 2001 i 2006=31,5%

Des de 2001 a 2006, la població d'edats compreses entre 20 i 28 anys, no només no ha crescut, sinó que disminuit d'un 19%, mentre la població total creixia d'un 32%.

Que passaria si deixessin d'arribar persones d'entre 20 i 45 anys?


Sense dubte, disminuiria el nombre de nens i nenes, però, pel fenómen ans explicat, sobretot es produiria una greu davallada de la població en el tram d'edat considerat. Vejem-ho:


La gràfica següent mostra, a partir de les dades de 2006, quina seria la població de Sant Pere de Vilamajor d'entre 20 i 45 anys d'edat, sota la hipòtesi de que deixessin d'arribar nouvinguts (i de què no es donessin defuncions):


A la gràfica següent es compara la població de 20 a 50 anys en el futur fins el 2020 (dades en base a 2006 sense migracions ni defuncions):


Que hi podem veure d'aquesta simulació?
  • En primer lloc, la total inversió entre la gràfica de 2006 (àrea verda) i la de 2020 (groga), és dir una deflacció total en el tram de població de 23 a 42 anys.
  • En un extrem, la població d'edats entre 20 i 25 anys augmentaria progressivament, degut a l'important estoc de joves menors existent a l'actualitat.
  • A l'altre extrem, la població de més de 42 anys també augmentaria lleugerament al 2020 respecte les dades actuals.

Però... en els trams d'edat interiors la davallada seria extraordinària:

  • En les edats d'entre 26 i 30 anys, la reducció final al 2020 seria molt lleugera (exactament igual en termes absoluts a l'increment hagut en joves de 20 a 25 anys; els joves de 23 anys serien els mateixos al 2020 que al 2006). S'observa l'evolució en el lliscament de les línies en cada quinqueni, obrint-se el forat paulatinament.
  • La població d'edats entre 31 i 35 anys s'ensorra extraordinàriament, baixant a menys de la meitat (143 persones al 2020 contra 388 al 2006).
  • Per últim, sostinguda fins el 2010, la població entre 36 i 40 anys també es redueix a menys de la meitat respecte les xifres de 2006 (171 persones al 2020 contra 381 al 2006). Al 2020 hi hauria tantes persones de 42 anys com hi ha avui en dia, i la cresta demogràfica actual dels 30 als 40 anys precipitaria un augment molt important dels majors de 50 anys.
En conjunt la població d'entre 20 i 45 anys disminuiria fins 2020 en un 42%, de quasi 500 persones.


Només per a mantenir l'estat actual de la piràmide de població en el tram d'edat central de 20 a 45 anys, es necessiten com mínim en promig 35 nouvinguts d'aquestes edats cada any.

Afortunadament en els darrers anys han vingut immigrant contingents d'aquest tram d'edat: l'any 2005 el saldo migratori net va ser de 66 persones, el 2004 de 80, i el 2003 de 111;al 2002 va ser de 34 persones:


* 2020: Dades obtingudes a partir de la població real a 2006 sense considerar migracions ni defuncions.

En definitiva, la piràmide de població de St. Pere de Vilamajor està actualment molt descompensada, com es pot apreciar en el gràfic següent:


Piràmide de població St. Pere de Vilamajor. 2006

Deixo al lector analitzar les conseqüències d'aquest fenomen sobre la natalitat, sobre l'ocupació i sobre la necessitat d'habitatges dins l'horitzó temporal mínim del nou POUM de Sant Pere de Vilamajor: planificar cases sense comptar amb les persones no és fer urbanisme, és simplement construir.