Últims articles:

5/12/07

El col.lapse de la mobilitat a Vilamajor

La disponibilitat de terreny edificable en elevades proporcions ha propiciat que els municipis de Vilamajor hagin incrementat els seus residents fins arribar a uns 9.000 actualment, amb uns dels creixements més elevats del Vallès. Això ha comportat un important augment del parc de vehicles fins arribar als 6.500 actuals, amb un dels índexs més elevats per habitant de Catalunya. (Veure article).

A més, la mobilitat per raó de treball i estudis, així com la derivada de les segones residències, és molt notable, obligant a mil.lers de desplaçaments diaris, tant de residents que van i venen, com de no residents que accedeixen als veïnats de Vilamajor.

En els darrers anys, a més, la construcció de la variant de Cardedeu a Sant Celoni, ha ocasionat el desviament natural cap a Llinars, convertit ja en un embut, de bona proporció dels vehicles que abans entraven a Vilamajor pel nucli de Cardedeu.

Per últim, les previsions de nou sòl edificable que han de permetre la construcció de quasi 400 nous habitatges només al nucli principal de Sant Pere de Vilamajor, apart dels prop de 200 que encara queden per construïr en la influència de la carretera BP-5109, fan que ja actualment, la mobilitat per al trànsit rodat sigui, a Vilamajor, insostenible.

A Sant Pere de Vilamajor, a més, una exagerada concentració d'equipaments i centres d'atracció per al municipi, en comptes de crear noves polaritats als veïnats, crearà problemes poc valorats de mobilitat i també d'aparcament en els propers anys.

Els eixos viaris principals d'accés a Vilamajor formen una espècie de quadrilàter quins extrems serien Cardedeu, Llinars, Sant Antoni i Cànoves, amb la punta cul de sac fins Sant Pere de Vilamajor. Per al nostre municipi, la carretera BP-5107, de Sant Antoni a Cànoves, és la única via asfaltada que permet unir els diferents nuclis.
Amb el bon criteri que darrerament està lluïnt, el nostre Ajuntament ha demanat a la Diputació de Barcelona, titular de la via, la pressa de consciència del problema de mobilitat que té Vilamajor, demanant actuacions concretes i un Pla de Mobilitat per a les carreteres BP-5107 (Cànoves-Sant Antoni) i BV-5108 (Cardedeu- Cànoves).

La Diputació de Barcelona, des de fa uns quants anys, du a terme uns mínims aforaments (medició del trànsit rodat) en les carreteres BP-5107, BP-5109 i BV-5108, dels que s'han publicat dades que arriben fins el 2006.
Són mostres poc exhaustives, però que permeten un raonable coneixement de l'evolució del trànsit per les carreteres amb influència sobre Vilamajor.

El resultat de de les dades disponibles amb les estimacions economètriques d'alguns anys interstiicials per als què no existeixen dades, es presenten en el següent gràfic:

Trànsit diari de vehicles per determinats punts de Vilamajor
Regresió lineal economètrica en base a dades reals.
Dades en nombre diari de trànsit de vehicles.


Així doncs, actualment uns 3.750 vehicles transiten diàriament a l'alçada de Can Tomàs, a la BP-5019, 4.200 a l'alçada de Can Sauleda (BP-5107) i quasi 11.000 vehicles diaris per la carretera de Llinars a Vilamajor.

Si fem un "zoom" sobre les dades de trànsit de Vilamajor es pot apreciar molt millor l'evolució:
La dada més rellevant és l'increment del trànsit per Can Tomàs (BP-5109), que seria molt acusat en els darrers anys, arribant a fregar ja al trànsit que passa per la BP-5107 a l'alçada de Can Sauleda.

Caldrà reflexionar les conseqüències de centralitzar encara més el nucli principal de Sant Pere de Vilamajor, doncs 4.000 vehicles diaris no és poca cosa.

Segons les dades de la Diputació de 2006 a la carretera de Cardedeu a Cànoves (BV-5108), el trànsit diari supera els 8.500 vehicles, amb un creixement més equilibrat respecte l'extraordinari creixement del trànsit per la carretera de Llinars a Sant Antoni. En efecte, a partir de 2001, quan el trànsit per les dues carreteres d'accés a Vilamajor era similar, la carretera de Llinars creix exponencialment, augmentant un 46% el trànsit en 5 anys, mentre que la carretera de Cardedeu només augmenta el seu trànsit diari d'un 20%. El trànsit conjunt diari de les dues carreteres és actualment de quasi 20.000 vehicles diaris.

La variant de Cardedeu a Llinars ha desplaçat més d'un 11% el trànsit natural de la carretera de Cardedeu (uns 1.000 vehicles diaris).

Acumulant les dades de les dues vies d'accès bàsic a Vilamajor (Cardedeu i Cànoves), l'increment en cinc anys ha estat del 33%, exactament equivalent a l'augment del 32% en la població de Vilamajor en el mateix periode (les dades de Cànoves no fan variar aquest resultat). El gràfic següent posa en comú aquestes dades:
Increment de la població de Vilamajor i del trànsit per les vies d'accés de Cardedeu i Llinars, 2001-2006. Base 2001=100.

Es constata doncs una proporció exacta entre l'increment de població de Vilamajor i l'augment del trànsit per les carreteres de Llinars i Cardedeu, que en 5 anys ha estat exactament d'un 32%.


L'horitzó a uns 10 anys vista, de disposar d'una població resident a Vilamajor que pot superar les 15.000 persones, poden significar en les tendències actuals uns 13.000 vehicles de tot tipus circulant per les carreteres (i carrers) de Vilamajor, en relació amb els 8.000 vehicles que actualment constitueixen el parc, als que cal afegir els quasi 2.000 actuals de Cànoves i Samalús. En aquest horitzó el trànsit per les carreteres que arriben a Vilamajor (Cardedeu i Llinars) arribarà a uns 33.000 vehicles diaris.

On aparcarem, a més, els 13.000 vehicles?

Al nucli de Sant Pere, amb una capacitat encara per uns 500 nous habitatges significarà afegir un miler de vehicles de trànsit residencial, posant la BP-5109 en uns 7.000 desplaçaments diaris a mig termini.

Els colls d'ampolla de Sant Antoni de Vilamajor, Llinars i Cardedeu posaran la situació en un veritable col.lapse. Simplement, hem crescut per sobre de la mobilitat sostenible amb la que tant agrada omplir panflets i documents.

I vet aquí que l'indesitjable Quart Cinturó encara resultarà ser la salvació d'aquest tema ...