Últims articles:

5/12/07

Població i moviments migratoris a Vilamajor

Ja s'han fet públiques les dades oficials del Padró de Població de Sant Pere de Vilamajor, que, a 1-1-2007 presentaven un total de 3.729 habitants, seguint la tendència d'evolució positiva de fa ja alguns anys.

Evolució del padró de població de Sant Pere de Vilamajor. 2000-2006
En el passat any (les xifres del padró es refereixen a 1 de gener de cada any), la població empadronada ha augmentat de 151 persones, que s'acosta ala mitjana dels darrers anys, estabilitzant la davallada de l'increment de població sofert a partir de 2003.

Variacions anuals en el padró de població de Sant Pere de Vilamajor. 2000-2006
Dades a final de cada any

Si comptem que el saldo vegetatiu és de l'ordre de 35-40 persones, no hi cap dubte que l'increment de població es déu a la vinguda de nous veïns.

Ara bé, no només ve gent a viure al Poble, també se n'hi en va gent
.

Sabeu quins han estat els moviments migratoris a St. Pere els darrers anys?

Per exemple: al 1995 van entrar a viure a St. Pere 251 persones, i en van emigrar 79. En canvi, durant el 2006 en van entrar a viure 348 persones i en van emigrar 216 (migracions interiors). Apart, el saldo net de migracions exteriors, que l'any passat va assolir la xifra de 16 persones (20 immigrants de l'estranger contra 4 persones que emigren a l'estranger).

En total, l'any 2006 un 6% de la població abandona Sant Pere de Vilamajor, mentre que un els que hi venen a viure signifiquen el 9% de la població total: la renovació de la població és un fenòmen molt important.

En els darrers 5 anys, 1.075 persones han deixat de viure a Sant Pere de Vilamajor, pràcticament les mateixes (1.160) que han deixat de viure a Sant Antoni, per bé que aquest municipi supera de 1.300 habitants a Sant Pere.
En el mateix interval, 1.693 persones han vingut d'altres zones d'Espanya a viure a Sant Pere

Fluxos migratoris 2000-2006. Sant Pere de Vilamajor
Saldos migratoris 2000-2006. Sant Pere de Vilamajor
Fluxos migratoris acumulats 2002-2006. Sant Pere de Vilamajor

Fins i tot més que averiguar perquè hi ve a viure la gent a Sant Pere, faltaria analitzar una dada al meu parer molt més interessant, com ara perquè marxa la gent de Sant Pere, i també quan de temps s'està la gent a viure a Sant Pere (rotació)? En els darrers 6 anys, ha abandonat la residència a Sant Pere un nombre de persones equivalent a 1/3 de la població actual, a l'hora que han vingut a viure un nombre de persones equivalent al 53% de la població actual. (A Sant Antoni aquestes variables arriben tot just al 25% i al 47% respectivament).

Els fluxos d'immigració són determinants per a l'increment de població de Vilamajor, però Sant Pere depèn més d'aquest flux que Sant Antoni per a incrementar la població constant d'immigrants, doncs a Sant Pere s'acaba quedant, en termes equivalents, el 50% dels nouvinguts, mentre que a Sant Antoni ho està fent el 70%: perquè Sant Pere té menor capacitat de retenció de la població resident que Sant Antoni?

La comparació de les dues gràfiques següents mostra la qüestió, doncs es pot veure com a Sant Pere per cada 2 immigrants que arriben la població incrementa 1 persona, i en canvi a Sant Antoni aquesta proporció -per bé que creix- és inferior:

Proporció entre immigració i increment de població acumulats. 2000-2006Dades: Immigració acumulada respecte increment de població empadronada a partir de 2000.

Interessant és també que les migracions interiors són cada cop més comarcals, doncs al 2006 el 53% de la població immigrant ha vingut d'altres llocs de la comarca del Vallès Oriental, mentre que el 60% dels que han marxat, ho han fet també a altres indrets de la mateixa comarca.

Immigracions a Sant Pere de Vilamajor procedents d'altres municipis del Vallès Oriental. 2000-2006
Dades en percentatges sobre el total d'immigracions interiors

Una dada molt significativa és que, per primera vegada, els immigrants que venen d'altres punts del Vallès Oriental a viure a Sant Pere de Vilamajor, superen els immigrants que venen d'altres zones de Catalunya i d'Espanya.


Procedència de les immigracions a Sant Pere de Vilamajor. 2006
La mobilitat intercomarcal és determinant per a l'evolució demogràfica de Sant Pere, i explica la important davallada del saldo migratori net sofert al 2002, que es va deure en la seva totalitat a la davallada puntual de la població vinguda d'altres llocs del Vallès Oriental.

En aquesta "comarcalització" de la immigració, Sant Pere es va acostant cada cop més a Sant Antoni de Vilamajor, on tradicionalment la major part de la immigració prové de la mateixa comarca, representant al 2006 el 59% del total de la immigració interior.

Immigracions a Sant Antoni de Vilamajor procedents d'altres municipis del Vallès Oriental . 2000-2006
Dades en percentatges sobre el total d'immigracions interiors

En conjunt, el 40% dels immigrants procedents d'altres llocs del Vallès Oriental que venen a viure Vilamajor, ho fan a Sant Pere. Dels que venen de la resta de zones d'Espanya, el 47% fixen la residència (empadronament) a Sant Pere.

Immigracions procedents del Vallès Oriental a Vilamajor. 2000-2006
Dades en % sobre el total d'immigracions

Fluxos migratoris procedents i amb destinació al Vallès Oriental a Vilamajor. 2000-2006
Sant Pere de VilamajorSant Antoni de Vilamajor
Dades absolutes

És de destacar també el pes relatiu cada cop més important de la immigració exterior, que l'any passat ja ha arribat al 8% del total de la immigració a Vilamajor: un 6% a Sant Pere i el 10% a Sant Antoni.

Afegirem a aquestes dades que, gràcies a la joventut de la població nouvinguda i a l'important rejoveniment de la piràmide de població enregistrat a Sant Pere, el saldo vegetatiu (naixements menys defuncions) ja fa molts anys que supera al de Sant Antoni de Vilamajor.

Saldos vegetatius de Sant Pere i Sant Antoni de Vilamajor. 2000-2005

Per acabar, una dada que em sembla molt relacionada amb el moviment migratori que es produeix a Vilamajor: l'escolaritat dels nouvinguts. En efecte, per la tipologia dels nous residents que venen a viure a Vilamajor, aquest aspecte té una important correlació. Una hipòtesi de treball interessant és el fet de què la oferta de noves places escolars pugui produir un "efecte crida" sobre determinades capes de població vers la residència a Vilamajor.

La gràfica següent il.lustra un del fonaments d'aquesta hipòtesi:

Evolució de les places escolars (Infantil i Primària) i de la immigració procedent del Vallès Oriental a Vilamajor. 2004-2006. Base 2004=1
Dades en variació sobre la base 2004=1
Places escolars: total existents a final de cada any
Immigració: dades anuals absolutes


Faltaria comprovar doncs si l'augment d'empadronament es veu acompanyat d'una residència real, doncs no sembla casual l'increment d'empadronament a Sant Pere de Vilamajor en el que portem d'any (de 168 persones fins el setembre, veure article) relacionant-lo amb l'ampliació de l'Escola Torre Roja.