Últims articles:

5/12/07

La població en edat escolar a Vilamajor

Des de fa uns anys, s’ha fet palesa la necessitat d’atendre una demanda creixent de població escolar a Vilamajor (Sant Pere i Sant Antoni). Algunes dades interessen per analitzar el fenómen.

Evolució i situació actual

En efecte, en els darrers cinc anys (de 2000 a 2006), aquest segment de residents ha crescut de forma molt important, d'un 62%, equivalent a 720 nois i noies de 0 a 18 anys.
El total de nois i noies de 0 a 18 anys és actualment a Vilamajor de quasi 1.900, mentre que al 2000 no arribaven a 1.200. Vegem-ho per edats:

Evolució de la població en edat escolar a Vilamajor: 2000-2006

Per trams d'edat les variacions han estat les següents:

- De 0 a 5 anys: ----->380 --> 702 = +322
- De 6 a 11 anys: ---->351 --> 587 = +236
- De 12 a 15 anys: -->252 ---->334 = +82
- De 16 a 18 anys: -->186 ---->266 = +80

Si a l'any 2000, tres línies per curs eren més que suficients per cobrir la demanda potencial interna, al 2006 la necessitat de places s'enforquilla entre 4 i 5 línies:

- Fregant les 5 línies a Parvulari,
- Saturant 4 línies en els cicles inicial i mitjà d'Educació Primària,
- Poc més de 3 línies al cicle superior de Primària i al 1er. cicle d'ESO,
- Fregant les 4 línies al 2on. cicle d'ESO i Batxillerat.

A partir del cicle superior d'Educació Primària, realment les necessitats interiors de Vilamajor només han crescut allò equivalent a una línia més, i en termes escolars, actualment hi ha una necessitat potencial interna que tot just arriba a unes 4 línies.

Nota: Gràfiques sopreposades

L'increment de població entre els 0 i els 18 anys ha estat molt més elevat a St. Pere, (d'un 69% des de 2000), en relació a St. Antoni (56%), de manera que actualment St. Antoni només supera d'un 29% la població en edat escolar de St. Pere (al 2000 la diferència era del 40%).

  • En el tram de 0 a 6 anys, St. Pere ha guanyat molt terreny a St. Antoni, fins el punt de què St. Antoni només supera actualment d'un 11% els nois i noies de 0 a 6 anys de St. Pere.
  • En el tram superior, de 14 a 18 anys, malgrat que St. Pere ha recuperat el seu crònic desequilibri respecte St. Antoni, a l'actualitat el municipi veí supera encara d'un 57% els joves en aquest tram d'edat a St. Pere.

En qualsevol cas, malgrat els retards, les places escolars a Vilamajor s'han duplicat en els darrers 5 anys.

Evolució de les places escolars d'Educació Infantil i Primària a Vilamajor: 2000-2005

Nota: Gràfiques sopreposades

La major intensitat de nouvinguts de 30 a 45 anys (i per tant amb fills menors o propers a néixer) explica la major concentració del creixement de Sant Pere en població menor de 6 anys. Però el fenomen s'està esgotant...

Sia com sia, en total des del 2000 fins avui (*), Sant Antoni de Vilamajor ha crescut més en població (un 48% acumulat) que Sant Pere (un 40%). (*) Dades dels padrons de 2006.

El futur

Deixant al marge les previsions d'ampliació dels CEIP's i l'IES de Vilamajor, la pregunta capital és predir com evolucionarà en els propers anys la població en edat escolar de Vilamajor.

Actualment, i quasi per meitats en els dos pobles, fixen la seva residència a Vilamajor uns 90-100 nous nascuts cada any. Apart, el saldo migratori és anualment de l'ordre de 5-7 nens per any d'edat. Això permet assegurar a mig termini, uns 110 nois i noies de promig per cada any d'edat (4-5 línies en promig).

A llarg termini l'evolució d'aquests darrers anys presenta símptomes d'esgotament, doncs la vinguda de nova població infantil només està assegurada per un flux de nouvinguts amb fills o pròxims a tenir-ne (uns 120 adults per any), quina tendència, tot i que actualment no és d'augment, podria quedar compensada en cas contrari pel buit de població amb edats actuals compreses entre els 19 i els 29 anys que es dóna a Vilamajor, sobretot a Sant Pere.

En defecte d'anàlisis més aprofundides, les variables actuals fan pensar en què, a mig termini, la població en edat escolar tendirà a l'estabilització a Vilamajor.

L'oferta de nous habitatges a preus assequibles, que determinarà d'una banda la fixació de jovent en edat de crear família i d'altre un flux continuat de nouvinguts en la mateixa situació, serà determinant per a consolidar la tendència de creixement a llarg termini.

Certament, en totes aquestes avaluacions cal tenir en compte que Vilamajor també serveix places escolars per a altres municipis.

Algunes xifres comparatives de població

Sant Antoni de Vilamajor té un 36% més de població que St. Pere de Vilamajor. No obstant, Sant Antoni de Vilamajor té:
  • Un 11% més de nens i nenes de 0 a 6 anys (relativament Sant Pere en té molts més).
  • Un 35% més de nois i noies de 7 a 13 anys (proporció equilibrada).
  • Un 51% més de nois i noies de 14 a 17 anys (relativament Sant Pere en té molts menys).En conjunt, un 27% més de nois i noies de 0 a 17 anys (per sota del promig total, Sant Pere en té menys).

Però Sant Antoni de Vilamajor té un 90% més de joves de 18 a 25 anys (extraordinari desequilibri relatiu, de menys, a St. Pere), i un 52% més de joves entre 26 i 29 anys (Sant Pere en té molts menys). Aquests trams d'edat són crítics per a la fixació de població infantil, de manera que, en termes relatius, d'aqui a 10-15 anys l'aportació de St. Pere a la població escolar es reduirà en termes relatius respecte Sant Antoni, fet que explicaria la hipòtesi d'estancament de la població infantil conjunta.

Déficit relatiu___________________________________l_____Superàvit relatiu
(L'eix d'ordenades representa la desviació total promig=0)

Les diferències en les estructures de població dels dos municipis de Vilamajor són ben evidents, estant St. Antoni molt més equilibrada en la base:

Piràmide de població St. Antoni de Vilamajor. 2006

Piràmide de població St. Pere de Vilamajor. 2006