Últims articles:

24/1/09

Com es fa la Enquesta de Població Activa

L'Enquesta de Població Activa és l'únic instrument validat a nivell de la UE per a mesurar l'ocupació, l'atur i les taxes d'ocupació, d'activitat i d'atur (l'atur registrat a les oficines del SPO -antic INEM- no és dada fiable estadísticament parlant).

Sabeu com es fa la mostra?

Es seleccionen, per criteris que us estalvio, un total de 3.588 seccions que representen una mostra ben feta dels municipis d'España.

Aquestes seccions es determinen amb els censos que es fan cada 10 anys (el darrer és de 2001). El padró no té solidesa estadística a aquests efectes, dons es refereix a persones, no pas a habitatges existents (població de dret i població de fet).

A cada secció, es seleccionen, també amb criteri, 18 habitatges, a excepció de les províncies de Madrid, Barcelona, Sevilla, València i Saragossa on es seleccionen 22 habitatges per secció.

Tot plegat, s'entrevista a unes 75.000 persones, per bé que no només es demanen dades sobre l'entrevistat, sinó també de totes les persones que conviuen a la vivenda.

S'entrevisten els habitatges (telefónicament o personal).

Els resultats s'eleven a la població total a partir d'una estimació de la població major de 16 anys en cada província, per sexes, estreta de diverses fonts de dades.

A continuació teniu el detall de les mostres de seccions per províncies:

Cliqueu sobre la imatge per veure-la més gran

Nota: Els estrats es corresponen a municipis segons tamany poblacional.

19/1/09

Filiació dels habitants de Vilamajor

L'explotació estadística dels padrons municipals a 1/1/2008 ens dóna una interessant dada sociológica de la població residents als municipis de Vilamajor, que és el lloc de naixement de la població.

Així, prop d'un 80% dels empadronats a Vilamajor han nascut a Catalunya, sent més alta però aquesta proporció ens les residents a Sant Pere de Vilamajor.

Estructura de la població dels municipis de Vilamajor per naixement


La població de Vilamajor per lloc de naixement. Proporció conjunta

Les diferències més notables en els diferents grups i municipis està en els nascuts al mateix municipi, on Sant Antoni guanya sobradament a Sant Pere (19% del total contra 13%), sent a Sant Antoni actualment, el doble que a Sant Pere, amb creixements però molts paral.lels:

Evolució dels nascuts al mateix municipi 1999-2008

I també pel que fa als nascuts a l'estranger, pels que Sant Antoni, amb un 9% del total de la poblacioó gairebé duplica en nombre relatiu a Sant Pere (5%), més que duplicant amb nombre absolut (498 contra 204 ciutadans). El creixement de la població estrangera també és més intens a Sant Antoni:

Evolució dels nascuts a l'estranger 1999-2008

En els darrers anys, s'ha estabilitzat la població espanyola nascuda fora de Catalunya, tant a Sant Antoni com a Sant Pere de Vilamajor.

17/1/09

Anàlisi demogràfica 2007 de Vilamajor: les diferències


L'anàlisi de les piràmides demogràfiques de la població empadronada als municipis de Vilamajor mantenen a finals de 2007 (dades del padró a 1/1/2008) importants dieferències en les respectives estructures poblacionals:


Piràmide demogràfica de Sant Pere de Vilamajor a 1/1/2008
Piràmide demogràfica de Sant Antoni de Vilamajor a 1/1/2008

La piràmide de Sant Pere és força desequilibrada, amb un important "forat" en les edats entre els 9 i els 24 anys, i una exagerada proporcióo de persones entre 35 i 45 anys. Aquest desqeuilibri es déu a l'immigració, que ha fet que els nouvinguts a Sant Pere siguin joves d'entre 35 i 45 anys amb fills petits.

Sant Antoni de Vilamajor té una estructura més equilibrada.

Malgrat les diferències estructurals, agrupant la població pels tres trams principals: menors de 20 anys, de 20 a 64 i majors de 64 anys, sorprenentment, l'estructura demogràfica és idèntica en els dos municipis:

La població per grans trams d'edat a Sant Pere de Vilamajor a 1/1/2008
La població per grans trams d'edat a Sant Antoni de Vilamajor a 1/1/2008

Les diferències en els trams interiors es fan notables en els següents gràfics comparatius:

Diferències demogràfiques en la població dels municipis de Vilamajor. Dades percentuals
Diferències demogràfiques en la població dels municipis de Vilamajor. Dades absolutes
L'evolució de les respectives piràmides ens ofereix una tendència al lent reajust dels desequilibris a Sant Pere de Vilamajor, i un millor anivellament de la piràmide de Sant Antoni:

Evolució 2005-2008 de la piràmide demogràfica de Sant Pere de Vilamajor
Evolució 2005-2008 de la piràmide demogràfica de Sant Antoni de Vilamajor
Per intervals d'edats, entre els padrons de 2005 i 2008, s'aprecien importants diferències en el desequilibri relatiu de poc creixement de la població infantil a Sant Pere, i un exagerat creixement de la població de mitjana edat.

En ambdós municipis el tram que no experimenta creixement, i fins i tot dismunueix a Sant Pere, és el dels joves entre 20 i 24 anys d'adat, tant per la emigració com per l'avanç paulatí del cicle demogràfic que parteix d'una població infantil menguada de finals dels anys 90.

Evolució 2005-2008 de la població per edats a Sant Pere de Vilamajor
Evolució 2005-2008 de la població per edats a Sant Antoni de Vilamajor

El principal grup de desequilibri de Sant Pere de Vilamajor, absoluta i relativament és el de la població jove, entre 20 i 29 anys, doncs en el padró de 2008 consten tants joves d'aquestes edats com hi havia al 1999:

Evolució de la població entre 20 i 29 anys a Sant Pere de Vilamajor. Dades absolutes

Les diferències amb Sant Antoni són eloqüents:

Evolució de la població entre 20 i 29 anys a Sant Antoni de Vilamajor. Dades absolutes

Diferències en la població entre 20 i 29 anys als municipis de Vilamajor. Evolució absoluta
Diferències en la població entre 20 i 29 anys als municipis de Vilamajor. Evolució base 2000=1

Calrà esperar ben bé 4 anys, al ritme actual per a què Sant Pere de Vilamajor recuperi el seu màxim en el nombre de joves, que va esdevenir entre 1999 i 2000, amb prop de 440 joves.

Pel que fa als infants, gràcies als nouvinguts, Sant Pere manté una tónica favorable a la correcció dels desequilibris, però Sant Antoni experimeta un major dinamisme, augmentant paulatinament les diferències:


Evolució de la població entre 0 i 4 anys a Sant Pere de Vilamajor. Dades absolutes
Diferències en la població entre 0 i 4 anys als municipis de Vilamajor. Evolució absoluta
Diferències en la població entre 0 i 4 anys als municipis de Vilamajor. Evolució base 2000=1

16/1/09

Sabíeu que ...

Fa un any, a Sant Pere de Vilamajor hi havia el mateix nombre de joves de 20 a 29 anys que a finals de 1998 (388 joves).

En canvi, a Sant Antoni el jovent entre aquestes edats ha crescut en el mateix interval d'un 45%, arribant a 671.

Si a finals de 1999 la diferència entre Sant Pere i Sant Antoni era només de 53 joves entre aquestes edats, a finals de 2007 és de 283.

Al ritme actual, caldrà esperar ben be quatre anys per a què a Sant Pere es torni arribar al récord històric del 2001-2002, quan hi havia 439 joves d'entre 20 i 29 anys.

14/1/09

Economia submergida a Catalunya

Segons un estudi dels tècnics d'Hisenda (Gestha) es xifra el total d'economia submergida a Catalunya -tant per frau fiscal com a la Seguretat Social- en més de 39.000 milions d'euros, fet que suposa gairebé un 19% de la bossa de diner negre que hi ha a Espanya.

La província catalana que concentra més economia submergida (74%) és Barcelona, amb 29.000 milions, seguida de Tarragona, amb més de 4.000 i, finalment, Girona i Lleida, amb una bossa de frau de 3.754 i 2.230 milions, respectivament.

L'informe de Gestha assegura que una de les principals bosses de frau en l'economia catalana està relacionada directament amb les operacions de compravenda a càrrec d'empreses constructores i immobiliàries. En l'actualitat, només l'evasió fiscal en el sector immobiliari representa 8.600 milions anuals a Espanya, dels quals 1.836 milions (el 21,3%) es localitzen a Catalunya.

L'economia submergida a Espanya se situa en el 23% del producte interior brut (PIB), fet que suposa una quantitat de 208.000 milions d'euros, segons les últimes dades regionals de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Diferents estudis d'organismes com l'Institut d'Estudis Fiscals (IEF), el Banc d'Espanya, el Consell Econòmic i Social (CES), el Banc Mundial i la mateixa Unió Europea situen l'economia submergida espanyola en una forquilla compresa entre el 20% i el 25% del PIB. Un percentatge que queda 10 punts per sobre de l'entorn europeu, exclosos els països de l'Est i els de recent incorporació.

Els tècnics d'Hisenda estimen que, amb un pla eficaç de lluita contra el frau, l'Agència Tributària podria reduir en 10 punts percentuals les bosses de frau a Espanya, i fer-lo convergir amb la Unió Europea dels 15, fins al 13% del PIB. Això significaria fer aflorar 90.000 milions i recaptar (via impostos) gairebé 21.000 milions addicionals.

Veure també: Catalunya al capdavant dels lloguers no declarats.

13/1/09

Moviment natural de la població 2007

Durant 2007, ha continuat la tònica de descens de la natalitat a Vilamajor, amb 64 naixements a Sant Antoni i 47 a Sant Pere de Vilamajor. De la seva banda, les defuncions han experimentat un lleuger augment a Sant Antoni i una disminució a Sant Pere, respecte l'any anterior.

Moviment natural Sant Pere de Vilamajor 2000-2007
Moviment natural Sant Antoni de Vilamajor 2000-2007

La major població de Sant Antoni explica un nombre de naixement superior respecte Sant Pere, però, a l'hora, Sant Antoni supera Sant Pere en població d'edat avançada, fet que explica també el major nombre de defuncions que hi ha ha Sant Antoni, i per tant una equiparació del creixement vegetatiu d'ambdós municipis.

Naixements Sant Pere-Sant Antoni 2000-2007
Defuncions Sant Pere-Sant Antoni 2000-2007
De fet, al 2007 es consolida el major creixement vegetatiu (naixements menys defuncions) de Sant Pere respecte Sant Antoni de Vilamajor, per bé que la diferència és molt reduïda:

Saldo vegetatiu Sant Pere-Sant Antoni 2000-2007

10/1/09

L'atur al 2008 a Vilamajor

S'ha tancat l'any amb un increment de l'atur a Vilamjor del 69,1% respecte l'any anterior. A sant Pere l'increment ha estat menor que a Sant Antoni, 65,0% respecte 72,7%.

Són ja prop de 500 (492) les persones aturades a Vilamajor, 226 a Sant Pere i 266 a Sant Antoni, contra les 291 que hi havia en aquesta situació a finals de 2007.

Cal tenir però en compte que durant 2008 han vingut nous residents a viure a Vilamajor.

Les gràfiques següents permeten radiografiar l'evolució:

Evolució mensual de l'atur a Sant Pere de Vilamajor. 2005-2008

Evolució mensual de l'atur a Sant Antoni de Vilamajor. 2005-2008

Evolució mensual de l'atur a Sant Pere de Vilamajor per sexes. 2005-2008
Evolució mensual de l'atur a Sant Antoni de Vilamajor per sexes. 2005-2008

Evolució comparativa de l'atur a Vilamajor (Série desestacionalitzada)

3/1/09

Estadística de la pluja a Sant Pere de Vilamajor en el 2008


Gràcies a
Meteovilamagore, dipsosem per primera vegada de complertes dades sobre la meteorologia al nostre poble. Aqui teniu l'historial de pluja durant el 2008.

- Precipitació total: 667 lites/m2.
- Dies amb pluja: 151 dies
- Dia més plujós: 28 de desembre, amb 51,2 litres/m2
- Mes més plujós: Juny, amb el 19,2% del total anual, gràcies a Sant Elies.
- Mes menys plujós: Agost, amb l'1,4% del total anual.
- Mes amb més dies de pluja: Juny, amb 24 dies de pluja.
- Episodi amb més pluja ininterrompuda: 20 dies, de l'1 al 20 de juny, amb 119,4 litres/m2.
- Episodi més sec: 32 dies seguits, del 15 de juliol al 13 d'agost.
- Dies de més pluja fins la meitat de la pluja anual: 16 dies de pluja.

La pluja diaria acumulada
La pluja per mesos
La pluja acumulada per mesos
Els 25 dies més plujosos
Nota: Totes les dades corresponen a l'estació situada a La Força del nucli de Sant Pere de Vilamajor.