Últims articles:

17/1/09

Anàlisi demogràfica 2007 de Vilamajor: les diferències


L'anàlisi de les piràmides demogràfiques de la població empadronada als municipis de Vilamajor mantenen a finals de 2007 (dades del padró a 1/1/2008) importants dieferències en les respectives estructures poblacionals:


Piràmide demogràfica de Sant Pere de Vilamajor a 1/1/2008
Piràmide demogràfica de Sant Antoni de Vilamajor a 1/1/2008

La piràmide de Sant Pere és força desequilibrada, amb un important "forat" en les edats entre els 9 i els 24 anys, i una exagerada proporcióo de persones entre 35 i 45 anys. Aquest desqeuilibri es déu a l'immigració, que ha fet que els nouvinguts a Sant Pere siguin joves d'entre 35 i 45 anys amb fills petits.

Sant Antoni de Vilamajor té una estructura més equilibrada.

Malgrat les diferències estructurals, agrupant la població pels tres trams principals: menors de 20 anys, de 20 a 64 i majors de 64 anys, sorprenentment, l'estructura demogràfica és idèntica en els dos municipis:

La població per grans trams d'edat a Sant Pere de Vilamajor a 1/1/2008
La població per grans trams d'edat a Sant Antoni de Vilamajor a 1/1/2008

Les diferències en els trams interiors es fan notables en els següents gràfics comparatius:

Diferències demogràfiques en la població dels municipis de Vilamajor. Dades percentuals
Diferències demogràfiques en la població dels municipis de Vilamajor. Dades absolutes
L'evolució de les respectives piràmides ens ofereix una tendència al lent reajust dels desequilibris a Sant Pere de Vilamajor, i un millor anivellament de la piràmide de Sant Antoni:

Evolució 2005-2008 de la piràmide demogràfica de Sant Pere de Vilamajor
Evolució 2005-2008 de la piràmide demogràfica de Sant Antoni de Vilamajor
Per intervals d'edats, entre els padrons de 2005 i 2008, s'aprecien importants diferències en el desequilibri relatiu de poc creixement de la població infantil a Sant Pere, i un exagerat creixement de la població de mitjana edat.

En ambdós municipis el tram que no experimenta creixement, i fins i tot dismunueix a Sant Pere, és el dels joves entre 20 i 24 anys d'adat, tant per la emigració com per l'avanç paulatí del cicle demogràfic que parteix d'una població infantil menguada de finals dels anys 90.

Evolució 2005-2008 de la població per edats a Sant Pere de Vilamajor
Evolució 2005-2008 de la població per edats a Sant Antoni de Vilamajor

El principal grup de desequilibri de Sant Pere de Vilamajor, absoluta i relativament és el de la població jove, entre 20 i 29 anys, doncs en el padró de 2008 consten tants joves d'aquestes edats com hi havia al 1999:

Evolució de la població entre 20 i 29 anys a Sant Pere de Vilamajor. Dades absolutes

Les diferències amb Sant Antoni són eloqüents:

Evolució de la població entre 20 i 29 anys a Sant Antoni de Vilamajor. Dades absolutes

Diferències en la població entre 20 i 29 anys als municipis de Vilamajor. Evolució absoluta
Diferències en la població entre 20 i 29 anys als municipis de Vilamajor. Evolució base 2000=1

Calrà esperar ben bé 4 anys, al ritme actual per a què Sant Pere de Vilamajor recuperi el seu màxim en el nombre de joves, que va esdevenir entre 1999 i 2000, amb prop de 440 joves.

Pel que fa als infants, gràcies als nouvinguts, Sant Pere manté una tónica favorable a la correcció dels desequilibris, però Sant Antoni experimeta un major dinamisme, augmentant paulatinament les diferències:


Evolució de la població entre 0 i 4 anys a Sant Pere de Vilamajor. Dades absolutes
Diferències en la població entre 0 i 4 anys als municipis de Vilamajor. Evolució absoluta
Diferències en la població entre 0 i 4 anys als municipis de Vilamajor. Evolució base 2000=1