Últims articles:

15/9/09

Sant Pere de Vilamajor atrapa Sant Antoni en llocs de treball del sector serveis

A finals del segon trimestre d'aquest any, Sant Pere de Vilamajor ha arribat a la fita històrica d'igualar amb Sant Antoni els llocs de treball localitzats en el municipi del sector serveis (769 llocs de treball a Sant Pere respecte 774 a Sant Antoni).

Evolució dels llocs de treball dedicats al sector serveis als municipis de Vilamajor

Al primer trimestre de 2008 ja s'havia aconseguit una altra fita històrica, quan Sant Pere de Vilamajor va igualar els llocs de treball localitzats amb els de Sant Antoni de Vilamajor (per be que a finals del 2004 ja havia fregat puntualment aquesta equiparació).

Actualment (juny 2009) hi ha a Sant Pere de Vilamajor 1.423 llocs de treball localitzats, per 1.207 de Sant Antoni, tot malgrat la diferència de població (4.000 respecte 5.500).

Evolució dels llocs de treball totals als municipis de Vilamajor

Val a dir que l'estructura de l'ocupació en el sector serveis, malgrat l'equiparació, difereix prou entre ambdós municipis, doncs Sant antoni té uns 280 llocs de treball dedicats al comerç i uns altres 80 a l'hostaleria, subsectors pràcticament insignificants a Sant Pere de Vilamajor.

L'estructura de l'ocupació en els dos municipis ve determinada però amb dues grans diferències:

- L'elevat pes dels autònoms a Sant Antoni de Vilamajor (47% dels llocs de treball total, i 33% a Sant Pere), indicador d'una activitat econòmica més precària.
- La incidència de la indústria, molt elevada a Sant Pere de Vilamajor, que duplica el nombre de treballadors respecte Sant Antoni, arribant al 29% dels llocs de treball totals del municipi (contra el 16% de Sant Antoni).

Estructura de l'ocupació per sectors i règim a Sant Pere de Vilamajor. Juny 2009

Estructura de l'ocupació per sectors i règim a Sant Antoni de Vilamajor. Juny 2009

Comparació dels llocs de treball per sectors entre els municipis de Vilamajor. Juny 2009

Estructura de l'ocupació per sectors a Sant Pere de Vilamajor. Juny 2009

Estructura de l'ocupació per sectors a Sant Antoni de Vilamajor. Juny 2009

És d'assenyalar, però, que en el segon trimestre de 2009 Sant Pere de Vilamjor ha tingut un increment espectacular d'altes d'afiliació en el sectors serveis, probablement derivada de les intenses inspeccions que va fer el Departament de Treball de la Generalitat en aquells mesos.

Nota: Totes les dades corresponen a afiliats a la Seguretat Social. Font: Departament de Treball de la Generalitat.