Últims articles:

20/11/08

Inversions, Desinversions i Passius financers en els pressupostos municipals


Dades dels pressupostos municipals en Euros. Les etiquetes indiquen els noms dels Alcaldes que van signar els corresponents pressupostos.
Passius Financers Nets = diferència entre nous crèdits demanats i cancel.lació dels existents en cada exercici. Significa l'increment d'endeutament net en cada any (no representa el deute acumulat).