Últims articles:

11/10/12

D'on surten els diners de les CCAA: alguns exemples comparatius


Les CCAA de l'Estat espanyol (les de règim comú), es financien, resumidament, de quatre grans fonts (deixant de banda l'endeutament):

- De la participació en els impostos de l'Estat (IVA, IRPF i Impostos especials), distribuïts en base a la capacitat fiscal. És un repartiment ajustat a la realitat de cada CCAA. En direm "capacitat fiscal distribuïda".
- Dels impostos i tributs tant propis com cedits per l'Estat (que signifiquen de l'ordre del 20% dels anteriors).
- Del repartiment dels "fons de compensació" que fa l'Estat, en base a una série de paràmetres de "solidaritat". En algunes CCAA aquests fons superen la capacitat fiscal.
- Dels fons europeus que reben algunes CCAA més que altres.

Quan, en base a les dades oficials, agafem la liquidació dels pressupostos d'algunes CCAA en el darrer any disponible, 2010, ens trobem que Catalunya té els següents ingressos:

- Capacitat fiscal distribuïda: 10.066 M€.
- Impostos i tributs propis i cedits: 2.756 M€.
- Fons de compensació que aporta l'Estat: 10.852 M€
- Fons Europeus: 514 M€.

En el cas d'Extremadura, per exemple, les xifres són:

- Capacitat fiscal distribuïda: 871 M€.
- Impostos i tributs propis i cedits: 494 M€.
- Fons de compensació que aporta l'Estat: 2.276 M€
- Fons Europeus: 951 M€.

Ja us n'adoneu de les diferències substancials en els dos exemples reals que he plantejat.

Si comparem Catalunya amb algunes altres CCAA "emblemàtiques", tot ajustant els ingressos percebuts corresponents a competències transferides, per ta de fer les xifres homogènies, resulta el següent:


Estructura comparativa de les fonts d'ingressos d'algunes CCAA. 2010
Com llegim el gràfic? 
Hem igualat a la base 100 els ingressos de la capacitat fiscal distribuïda (que representa un 45% de la capacitat fiscal real de cada CCAA), Esforç fiscal propi, i comparem aquesta magnitud amb la resta de fonts d'ingressos: de l'Estat pels fons de "solidaritat" i dels fons europeus.

Els resultats són incontrovertibles.

Cal tenir en compte que l'Estat es queda un 50% de l'IRPF i de l'IVA, apart del 10% de l'Impost de Societat i d'altres impostos i taxes (com ara el de matriculació de vehicles o la taxa d'expedició del DNI) així com el 42% dels impostos especials. Equival a un 55% de la capacitat fiscal real de les CCAA (expol-li). Amb aquests ingressos es financien els pressupostos de l'Estat central i és d'on surten els diners dels repartiment del fons de "solidaritat" entre les CCAA. La resta (45%) ho transfereix a les CCAA (capacitat fiscal). 

Dit d'altre manera, Catalunya genera més dels ingressos que el sistema de finançament li transfereix en el capítol d'esforç o capacitat fiscal, i en canvi només en rep pel repartimet dels fons de "solidaritat" gairebé la meitat del que se li detreu. En canvi, Extremadura rép un 150% del què li correspondria, i Andalusia un 125%.

Dels 24.000 milions que va generar en impostos Catalunya al 2010, l'Estat li va tornar 10.000 per la participació en els impostsos de l'Estat (capacitat fiscal distribuïda), més uns altres 10.600 M€ que va assignar en els fons de "solidaritat". La resta, uns 3.400 M€ se'ls va quedar l'Estat  i els va repartir a la "solidaritat" de la resta de les CCAA.
Apart, els fons europeus aporten recursos addicinals a les CCAA "pobres", que en el cas d'Extremadura signifiquen un 21% dels seus ingressos totals (18% en el cas de Castella-La Manxa). Catalunya també rep fons europeus, però al 2010 només van significar un 2% dels seus ingressos totals. Andalusia és la més benefiada d'aquest fons, doncs aporten 2.650 M€ (en el 2010).

Més mal parades inclús que Catalunya resulten la Comunitat Valenciana i les Illes Balears.