Últims articles:

17/5/12

Un de cada 5 assalariats és empleat públic


Segons les dades oficials més actualitzades, a juliol de 2011 treballaven a Espanya un total de 2.690.099 empleats públics, dels quals 1.653.498 funcionaris de carrera, distribuïts de la següent manera (s'inclouen els Organismes Autònoms):
  • Administració General de l'Estat: 592.531
  • Comunitats Autònomes: 1.347.835
  • Ajuntaments: 569.948
  • Diputacions i supramunicipals: 76.679
  • Universitats: 103.106
A la mateixa data, treballaven (afiliats en alta a la Seguretat Social) un total de 17.637.352 persones, dels quals 14.427.059 assalariats i 3.210.293 autònoms.

Unes simples divisions ens donen la proporció dels treballadors públics sobre el total (s'han restat els 9.619 empleats públics que treballaven a l'estranger):
  • Els empleats públics representen el 15,2% del total d'ocupats legals.
  • Els empleats públics representen el 18,6% del total d'assalariats.
És a dir, prop de 1 de cada 5 assalariat és empleat públic.

Quan desglossem les relacions entre treballadors privats i treballadors públics per Comunitats Autònomes, els resultats ens donen xifres molt interessants, que per a millor comparació, es presenten gràficament:

Proporció de treballadors públics respecte el total de treballadors y sobre el total d'assalariats, per CCAA. Juliol 2011.
A Catalunya els empleats públics tot just representen el 10% dels treballadors totals, el 12% si només comptem els assalariats. La ratio més baixa de totes les CCAA espanyoles. (Els empleats públics que treballen a Catalunya eren a juliol de 2011 306.488; 499.961 a Andalusia i 427.774 a la Comunidad de Madrid, en els tres primers llocs).

La primera posició en la ràtio, com ja sospitavem, correspon a Extremadura, on un 24,1% dels treballadors són empleats d'alguna Administració Pública, i un 30,1% dels assalariats són empleats públics: gairebé un de cada 3 empleats.

A Ceuta i Melilla (no incloses en la gràfica anterior), gairebé la meitat dels treballadors són funcionaris, i prop del 60% dels assalariats treballen per les Administracions Públiques. Aquestes Ciutats Autònomes haurien de constar al Llibre Guiness dels Rècords per proporció de funcionaris.

Com a dada també interessant, la plantilla de les Administracions Públiques ha pujat en el conjunt de tot Espanya de 6.060 persones de gener a juliol de 2011 (d'un 1,1%). A Catalunya en el mateix interval ha baixat de 8.178 empleats públics (d'un 2,6%). 

Variació absoluta dels empleats públics per CCAA de gener a juliol de 2011


A Castella-Lleó i a Canàries en aquest primer semestre de 2011 ha pujat la plantilla de funcionaris de prop de 5.000, en cadascuna de les Comunitats. En termes relatius, on més ha pujat ha estat a Illes Balears (d'un 6,8%), i a Catalunya on més ha baixat (d'un 2,6%) la plantilla pública.

Són dades per reflexionar (i emprenyar-nos una mica més).

Fonts:
  • Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administracions Públicas. Registro Central de Personal. Ministerio de Política Territorial y Administración Pública. Juliol 2011 i gener 2011.
  • Afiliados a la Seguridad social en Alta Laboral. Juliol 2011 (mitjana mensual). Tressoreria General de la Seguretat Social.