Últims articles:

4/2/13

L'ocupació a Catalunya es situa a nivells de fa 11 anys


Al desembre de 2012 els treballadors afiliats en alta a la Seguretat Social a Catalunya pujaven a 2.875.000. Un any abans eren 3.001.000.

Més de 276.000 llocs de treball legals perduts en només un any.

El màxim històric de treballadors cotitzants va ser al juny de 2007, amb 3.459.000 treballadors, fet que significa que en aquests 5 anys i mig s'han perdut ja 584.000 llocs de treball. Un desastre.

Al desembre es dóna la circumstància que els treballadors en alta a la Seguretat Social del desembre de 2012 eren si fa o no fa els mateixos que hi havia al gener de l'any 2002, és a dir que avui treballen, cotitzant a la Seguretat Social, els mateixos catalans que fa 11 anys.

I també es dóna la curiositat de què des de gener de 2002 fins el màxim de juny de 2007 van passar 5 anys i mig, els mateixos que portem de davallada des de llavors per tornar als nivells de gener de 2002, és a dir, 5 anys i mig per crèixer 584.000 llocs de treball i uns altres 5 anys i mig per perdre'ls:


Evolució mensual dels treballadors en alta laboral a la Seguretat Social: 2002-2012
En termes desestacionalitzats (mitjana anual) a finals de 2012 havia els mateixos treballadors legals a Catalunya que a l'abril de 2003:

Evolució mensual de la mitjana anual de treballadors en alta laboral a la Seguretat Social: 2003-2012

En els millors dels casos, doncs, la mateixa ocupació que fa 10 anys.

Ara be, tots hem pensat alguna vegada què està passant amb els treballadors estrangers, doncs les notícies es donen amb comptagotes i sense poder-nos fer una idea clara.

L'anàlisis de les dades és cloncloent: tot i què no hi ha séries estadístiques d'afiliació estrangera d'abans de l'any 2000 (quan hi havia uns 73.000 treballadors estrangers afiliats a Catalunya), els números són contundents: actualment (desembre de 2012) hi ha els mateixos treballadors nacionals que els que hi havia al Juny de 1998. Si, els mateixos treballadors nacionals que els què hi havia fa 14 anys i mig.

Evolució mensual dels treballadors totals i nacionals afiliats a la Seguretat Social. 1998-2012
Nota: la série estadística d'afiliació estrangera comença a l'any 2000. Abans no hi ha dades publicades.

En canvi, els treballadors estrangers legals actuals a Catalunya són en nombre els mateixos que hi havia al juliol de 2005, és a dir, al mateix nivell que fa 7 anys i mig.

 Evolució mensual dels treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social. 2002-2012

Essent que l'ocupació total a Catalunya és la mateixa actualment que la que hi havia al gener de 2002, és curiós observar cóm ha evolucionat en aquests 11 anys comparant els treballadors nacionals i els estrangers:


Evolució mensual acumulada dels treballadors afiliats a la Seguretat Social des del gener de 2002 fins al desembre de 2012. Comparació per nacionalitats.

La gràfica anterior no deixa lloc a especulacions: des del gener de 2002, quan hi havia els mateixos treballadors afiliats a la Seguretat Social a Catalunya que al desembre de 2012, els treballadors estrangers han crescut de 222.000 més, mentre que els treballadors nacionals han disminuït de 205.000 en el mateix interval: els treballadors estrangers han augmentat tant com han dismunuït els treballadors nacionals (tot sense tenir en compte que uns 50.000 estrangers s'han nacionalitzat en aquests anys).

Clarament doncs, s'ha produït una substitució de 200.000 treballadors nacionals per estrangers, fet que explica perquè el contingent de treballadors legals nacionals ha retrocedit a nivells del 1998.

En termes desestacionalitzats la conclusió és la mateixa: ja s'ha vist que actualment hi ha els mateixos treballadors legals aque els què hi havia a l'abril de 2003. Aquesta és l'evolució per nacionalitats de les séries desestacionalitzades:

Evolució mensual acumulada de la mitjana anual dels treballadors afiliats a la Seguretat Social des de l'abril de 2003 fins al desembre de 2012. Comparació per nacionalitats.

En les séries desestacionalitzades, havent al mes d'abril de 2003 els mateixos treballadors mitjos que els què hi ha actualment (desembre de 2012), els treballadors estrangers han crescut de 197.000 en promig anual, mentre quels treballadors nacionals han disminuït de 195.000, també en mitjana anual.


Els respectius pendents de les séries desestacionalitzades marquen la intensitat de la tendència d'aquesta substitució de treballadors nacionals per estrangers.

En les séries de la EPA es confirma fil per randa les anteriors deduccions, tant pel que fa a les dades com en les xifres, per be que la ocupació total es troba actualment a Catalunya al nivell de principis de 2001 (un any abans que la série d'ocupació legal).

Des de llavors, s'han substituit uns 240.000 treballadors nacionals per estrangers.

Evolució trimestral acumulada dels treballadors ocupats (EPA) des del primer trimestre de 2001 fins al quart trimestre 2012. Comparació per nacionalitats.

Eix d'ordenades en milers.

Segons la EPA, l'ocupació de nacionals es trobaria actualment a nivells de mitjans de 1998 i l'estrangera a nivells de principis de 2005.

En la série desestacionalitzada de la EPA, l'ocupació total actual equivaldria a la del primer trimestre de 2003, havent-se perdut des de llavors uns 200.000 llocs de treball de nacionals en benefici de treballadors estrangers.

Evolució trimestral acumulada de la mitjana anual dels treballadors ocupats (EPA) des del primer trimestre de 2003 fins al quart trimestre de 2012. Comparació per nacionalitats.
Eix d'ordenades en milers.

La EPA, no obstant, recull una tendència més acusada en la desacceleració de treballadors estrangers, degut a un reajustament en les diferències entre l'ocupació reflectida en la EPA i els llocs de treball legals entre els estrangers. (Contravenint d'aquesta manera l'opinió generalitzada d'un increment de l'ocupació irregular. De fet, al llarg de 2012 les diferències entre els ocupats de la EPA i els afiliats registrats a la Seguretat Social pràcticament s'han eliminat, quan en els darrers anys eren d'uns 100.000-150.000 ocupats estrangers segons la EPA més que afiliats estrangers a la Seguretat Social).