Últims articles:

14/2/12

Evolució de la població en edat escolar a Vilamajor


Actualment (desembre de 2011) la població en edat escolar, és a dir, de 0 a 18 anys és en el conjunt dels municipis de Vilamajor de 2.314 nois i noies.

Evolució de la població en edat escolar a Vilamajor (Sant Pere i Sant Antoni): 2006-2011

La població en edat escolar als municipis de Vilamajor. Situació a finals de 2011

En els darrers 5 anys la població en edat escolar ha augmentat d'un 15%, mentre que la població total dels dos municipis ha incrementat d'un 13% en el darrer lustre.

L'increment sofert en els darrers cinc anys (de 301 nois i noies fins als 18 anys) contrasta però amb el sofert en els cincs anys anteriors a aquests (de 2001 a 2006) en què l'augment va ser molt superior, de 578 alumnes potencials.
En efecte, el ritme de creixement de la població en edat escolar s'ha estabilitzat en els darrers anys (pel fré de les immigracions) i tot fa pensar que continuarà així en el mig termini.

Destacar que en els darrers 5 anys no ha augmentat gens la població conjunta entre els 0 i 4 anys, en comparació amb els 171 nois i noies d'aquest tram d'edat del quinquenni precedent. Tampoc han augmentat en el seu conjunt els joves en edat de Batxillerat-Cicles de 2on. grau.
En canvi han experimentat un major increment els joves de 13 a 17 anys (ESO).

Increment de la població en edat escolar a Vilamajor (Sant Pere i Sant Antoni) en els dos darrers quinquennis

L'evolució demogràfica previsible en els propers anys és fonamental per tal de programar els recursos educatius. En aquest sentit hom pot esperar que en el mig termini la població en edat escolar de Vilamajor s'estabilitzi en una demanda potencial de fins a 6 línies de 25 alumnes en el conjunt dels nivells educatius.