Últims articles:

16/4/09

La construcció d'habitatges a Vilamajor

La construcció d'habitatges a Vilamajor senzillament s'ha desplomat durant el 2008:

Evolució dels habitatges iniciats a Vilamajor

Un "zoom" ens permet apreciar la situació:

Evolució semestral dels habitatges iniciats a Vilamajor


I si ens hi "acostem" encara més podem veure com al segon trimestre de 2007 comença la davallada, que es fa definitivament profunda a partir de la segona meitat de 2007:

Evolució trimestral dels habitatges iniciats a Vilamajor
Evolució dels habitatges iniciats a Sant Pere de Vilamajor
Evolució trimestral dels habitatges iniciats a Sant Pere de Vilamajor

Al llarg dels darrers 10 anys, el promig d'habitatges iniciats a Sant Antoni de Vilamajor, gairebé ha duplicat els iniciats a Sant Pere de Vilamajor: 89 contra 47.


Evolució dels habitatges iniciats a Vilamajor

Evolució acumulada dels habitatges iniciats a Vilamajor: 1998-2008
Pel que fa als habitatges acabats, les gràfiques d'evolució són aquestes:

Evolució dels habitatges acabats a Vilamajor
Evolució semestral dels habitatges acabats a Vilamajor

Evolució dels habitatges acabats a Sant Pere de Vilamajor
Evolució acumulada dels habitatges acabats a Vilamajor: 1998-2008

En el darrer deceni, s'han acabat 462 nous habitatges a Sant Pere de Vilamajor i 873 a Sant Antoni.

Per acabar aquesta anàlisi és interessant observar la darrera variable, referida a les cèdules d'habitabilitat concedides per habitatges nous. L'evolució en els darrers anys és força imponent:

Cèdules d'habitabilitat concedides. Acumulats 1992-2008

Interessant és destacar que les diferències acumulades entre Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor quant a cèdules d'habitabilitat es mantenen pràcticament constants fins 2002, any a partir del qual Sant Antoni es dispara respecte Sant Pere:

Diferències Sant Antoni-Sant Pere en cèdules d'habitabilitat concedides. Acumulats 1992-2008

L'evolució de la construcció en periodes més llargs dóna uns resultats sorprenents: Agafant per sexennis, en el que va de 1997 a 2002, tots els paràmetres de construcció són similars quantitativament entre Sant Pere i Sant Antoni.

En el següent sexenni, que va de 2003 fins 2008, a excepció d'un petit repunt en els habitatges iniciats, a Sant Pere de Vilamajor les dades es mantenen pràcticament constants, al voltant dels 50 habitatges anuals de promig. En canvi, a Sant Antoni, es multiplica per dos l'activitat constructora respecte el sexenni anterior:

Les diferències entre municipis: 1997-2002 i 2003-2008