Últims articles:

24/4/09

L'atur de la EPA i l'atur registrat: les diferències

Avui s'han fet públiques les dades de l'Enquesta de Població Activa corresponents al primer trimestre d'enguany: un desastre.

Com sabeu, la EPA és una enquesta que es fa sobre 75.000 llars de tota Espanya, (mireu aquest article) tenint una mostra relativament petita de cada Comunitat Autònoma, però molt ben feta, que permet fer inferències estadístiques sobre el total de la població. De fet, la coherència de la EPA està en la seva evolució, i no pas tant amb les dades absolutes.

De l'atur hi ha a Espanya doncs dues sèries de dades:

- La pròpia subministrada per la EPA, que arriba com màxim a nivell provincial, i
- L'atur registrat a los oficines del Sistema Nacional de Empleo (antic INEM), que es tenen mensualment i a nivell municipal.

Les dades de medició són heterogénees en les dues estadístiques, com també ho és la definició d'aturat en una i altra, per aixó no es pot dir realment que siguin equivalents.

Ara bé, la EPA registra les persones que declaren estar treballant amb independència de si el treball és o no legalitzat, és a dir, la EPA medeix també la economia submergida: l'aturat de la EPA es declara realment aturat, i tenint intenció de treballar.
De la seva banda, a les oficines de l'INEM només pot inscriure's qui tingui els papers en regla, i apart s'incriuen moltes persones que no tenen intenció de treballar, i per tant, realment no formarien part de la població activa. Al contrarfi, es treuen del aturats registrats colectius com ara els què estan fent cursos de formació per a aturats, persones que han rebutjat ofertes de treball,. Inclou estudiants que no volen treballar, mestresses de casa que s'hi apunten per aconseguir aventatges familiars, etc.

En definitiva, la EPA, tot i sent pitjor doncs és una enquesta, mentre l'atur registrat és un cens al 100% és més fidel amb l'esperit de qui és aturat, qui està ocupat (sia com sia) i qui no està en condicions actives per incorporar-se al mercat de treball.

Ara bé les dues séries són respecte elles mateixes, homogènies.

I ara arribem al nus on volia arribar: què passaria si comparessim, malgrat tot, les xifres de la EPA i les de l'atur registrat? Quin resultat dóna?

Ho he fet, i els resultats són força interessants. Em referiré només a Catalunya.

La EPA d'aquest primer trimestre ens dóna, com deiem, 622.700 aturats (les dades de la EPA es donen amb milers de persones, amb un decimal). L'atur registrat del mes de març és molt inferior, de només 498.352 persones. És ha dir, hi ha 124.350 persones que declaren estar a l'atur a la EPA per sobre les que realment estàn registrades.
Els motius poden ser diversos, però només citaré dues causes; persones aturades que no s'inscriuen a l'INEM perquè no volen, i persones aturades que no s'inscriuen a l'atur perquè no poden (per exemple, perquè no tenen papers). L'INEM només registraria, segons aquestes dades, el 80% dels aturats totals.

Fem un zoom entre els nacionals i els estrangers al mes de març:

- Segons la EPA hi havia a Catalunya 392.000 espanyols aturats, i segons l'INEM... 392.602 persones espanyoles registrades com aturades a Catalunya. La coincidència és total i extraordinària!
- Entre els estrangers, la EPA dóna 230.700 aturats, i a l'INEM només hi ha registrats 105.750; menys de la meitat!

Però aquesta coincidència entre els nacionals, després d'analitzar més dades, haig de dir-vos que és la primera vegada que es dóna de manera tant exacta. Veiem-ho (no he anat més enrera en el temps perquè la conclusió no varia):

Diferències entre l'atur segons la EPA i l'atur registrat entre els catalans de nacionalitat espanyola

Com es pot veure, les diferències han estat en els darrers anys bastant constants de 50.000 mentre l'atur no creixia.

La interpretació que en podíem fer és que hi havia aquest 50.000 persones que realment no estaven aturades (perquè treballeven en la economia irregular o per altres causes). Al 2on. i 3er trimestre de l'any passat, coincidint amb la galopada de l'atur, la diferència arriba a un màxim, de 70.000 persones que s'apunten "de més" a l'INEM, que en termes relatius són quasi 1/4 part dels aturats.
La diferència s'escurça a finals de l'any passat per arribar a la total coincidència en el 1er trimestre d'enguany, en què, segons les dades, els aturats reals i els registrats són els mateixos.

El fenòmen s'explica, entre altres qüestions pel fet de què molts aturats realment treballen o no són própiament persones en disposició de treballar.

I menstrestant, que ha passat amb les estrangers? Veiem-ho també:

Diferències entre l'atur segons la EPA i l'atur registrat entre els residents catalans de nacionalitat estrangera
Fins també el 2on trimestre de 2008, hi ha una diferència, per bé que amb tendència més inconstant, de 50.000 persones, però just a l'inrevés, hi ha més aturats reals que els que figuren apuntats a l'INEM, probablement per manca de regularització legal.
A finals de 2008, augmenta la diferència fins uns 65.000, que significa més del 40% dels aturats totals.
I al primer trimestre d'enguany, la diferència es duplica, arribant a 125.000 persones, més que duplicant els aturats segons la EPA que els registrats a l'INEM. És a dir, hi ha el doble d'aturats estrangers reals que els que ens diu l'INEM.

Que ha passat? Doncs que els aturats que treballaven de manera irregular estan quedant en masa a l'atur, aflorant nous aturats que no estaven registrats (ni podien estar-ho).

Aquesta dada, sobradament coneguda pels experts (com també l'increment dels aturats a l'INEM per motius diferents que l'atur real, com ara subsidis, beques, assistència social, ajuts familiars, etc.) posa de relleu la precarietat del treball dels immigrants i la major intensitat de la pérdua de llocs de treball en l'economia submergida, quin atur real aflora entre aquest colectiu.

I no vull dir amb aixó que no hi hagi economia irregular en el treball dels nacionals, però proporcionalment és molt menor.

Creuem per últim les gràfiques:

Diferències entre l'atur segons la EPA i l'atur registrat per nacionalitat espanyola/estrangera

La diferència total positiva en la gràfica significa que hi ha més aturats segons la EPA que aturats registrats, mentre que la diferència negativa indica que hi ha més aturats registrats que aturats reals.

En termes globals, s'observa que fins el tercer trimestre de 2008, les diferències són molt petites -inferiors a 25.000 aturats- però es disparen al primer trimestre de 2009, degut a la major diferència en els aturats reals estrangers.

Si comparem ara també les dades dels afiliats a la Seguretat Social amb la dels ocupats segons la EPA, i les de treballadors registrats a l'INEM (SOC) com aturats i les dels aturats de la EPA, es dónen proporcions molt reveladores de la situació per nacionalitats:

Diferències entre els ocupats i aturats estrangers segons la EPA, i els afiliats a la Seguretat Social, i aturats estrangers registrats al SOC (INEM)

Les dades de la EPA són superiors en les dues variables a les dades de registre d'afiliats i d'aturats.
Bona part dels ocupats estrangers segons la EPA no estan afiliats a la Seguretat Social (més d'un 50%, probablement economia submergida), i a l'hora més d'un 20% dels aturats estrangers segons la EPA no estan registrats al l'INEM (SOC) com aturats.

En canvi, la relació és inversa entre els nacionals:

Diferències entre els afiliats a la Seguretat Social i aturats de nacionalitat espanyola registrats al SOC (INEM), i els ocupats i aturats de nacionalitat espanyola segons la EPA

Aquesta gràfica és inversa a la anterior, doncs en les dues variables els ocupats i aturats registrats superen els de la EPA.
Entre els nacionals, fins just aquest trimestre, els aturats registrats superaven els de la EPA, en un 25%, mentre que la relació entre afiliats a la Seguretat Social i els ocupats segons la EPA venen pràcticament a coincidir, amb diferències de només el 2%.

Veurem com evolucionen aquestes dades.