Últims articles:

10/12/11

Diferències demogràfiques dels municipis de Vilamajor (1ª part)


En els darrers 10 anys, la població dels municipis de Vilamajor ha experimentat grans canvis, degut al creixement migratori que han tingut els dos municipis. Actualment (1-1-2011) la població de Sant Antoni és de 5.555 habitants i la de Sant Pere de Vilamajor de 4.256 persones empadronades.

Cóm ha variat la població dels municipis de Vilamajor en els darrers 10 anys?

A Sant Pere de Vilamajor, l'increment de població ha estat des de l'any 2000 fins l'any 2010 de 1.536 habitants empadronats més, un 56,5% d'increment, mentre que a Sant Antoni, superior, de 1.829 habitants més en 10 anys, amb un creixement relatiu sensiblement menor tot i alt, del 49,1%.
Increment de la població des de l'any 2000 als municipis de Vilamajor

La diferència de la població empadronada entre els dos municipis s'ha escurçat significativament en els darrers anys, precisament des del 2007-2008 quan comença la crisi, trencant-se la tendència de creixement a Sant Antoni de Vilamajor. Amb 1.300 habitants de diferència a finals de 2010 es retrocedeix just fins l'any 2005, partint del màxim històric de diferència entre els dos municipis, dels 1.441 habitants més de Sant Antoni, que es va donar a l'any 2007. (Nogensmenys, les estimacions actuals proposen un lleuger increment d'aquesta diferència per al 2011, degut sobre tot a la desinflada en el creixement de la població de Sant Pere de Vilamajor).

Evolució de la diferència d'habitants entre Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor. 2000-2010

A Sant Pere de Vilamajor l'increment de població en el darrer decenni s'ha polaritzat de manera molt significativa en dos trams d'edat concrets: adults de 35 a 44 anys i nois i noies de 0 a 9 anys, aquests darrers augmentats pel creixement vegetatiu. En suma, bàsicament parelles joves amb fills petits.

Increment de la població 2000-2010 a Sant Pere de Vilamajor per trams d'edat
En canvi, a Sant Antoni de Vilamajor el creixement poblacional ha estat més distribuït, donada la major fortalesa de base de la seva piràmide poblacional a l'any 2000, tot i què el creixement migratori ha incidit igualment en l'increment dels infants de 0 a 9 anys i en les parelles de mitjana edat.

Increment de la població 2000-2010 a Sant Antoni de Vilamajor per trams d'edat
A Sant Pere de Vilamajor en aquests 10 anys d'anàlisi s'ha produït un fet singular, que ja fa anys que s'arrossega, com és la disminució dels joves en els trams d'edat de 20 a 29 anys, i singularment en els de 25 a 29 anys. Aquest fenomen, que analitzarem en un altra capítol, es dóna principalment per la preexistència d'una molt feble capa d'adolescents 10 anys enrera, que no ha pogut ser compensada encara per les immigracions en aquest tram d'edat, creant una depressió molt intensa, exageradament intensa, en la piràmide poblacional entre els joves de 20 a 29 anys. De la mateixa manera, una capa de població que al 2000 estava, en aquest cas sobredimensionada, era la de entre 60 i 64 anys, que igualment ocasiona deu anys després que a sant Pere hi hagi una punta d'habitants entre 70 i 74 anys.

A Sant Antoni de Vilamajor es partia, com ja hem indicat, d'una base demogràfica més forta, però tenia una minva relativa en la seva població d'infants de entre 5 i 9 anys, que tampoc s'ha absorbit completament en el darrer decenni, i què significa a dia d'avui una vall poblacional destacada.

La comparació de les piràmides de població dels dos municipis (i d'aquests amb la del Vallès Oriental) posa en evidència algunes de les diferències demogràfiques entre els dos municipis de Vilamajor, ressaltant l'anomalia en la piràmide de Sant Pere de Vilamajor.

Evolució comparativa de la piràmide de població de Sant Pere de Vilamajor 2000-2010

Evolució comparativa de la piràmide de població de Sant Antoni de Vilamajor 2000-2010
Nota: Les gràfiques anteriors presenten les piràmides de població dels anys 2000 a 2010, remarcant els anys inicial i final de la sèrie. Les línies ombrejades representen les poblacions en els anys intermedis (2001 a 2009).

Piràmides de població comparades. 2010 (*)
(*) Lles piràmides dels municipis de Vilamajor són amb dades a 31-12-2010 (1-1-2011), mentre que les del Vallès Oriental són a 31-12-2009 (1-1-2010). La gràfica comparativa s'expressa en el % de població en cada tram d'edat.

D'aquí a uns dies continuarem analitzant les interessants dades demogràfiques dels nostres municipis.

Agraeixo als Ajuntaments de Sant Pere i Sant Antoni de Vilamajor que m'hagin facilitat les xifres dels padrons d'habitants a 1 de gener de 2011, les quals van ser aprovades en el seu dia pels respectius Plens municipals.

Nota final: Els anys reflectits a les gràfiques corresponen als padrons a 1 de gener de l'any següent, és a dir, les dades de 2010 són a 1-1-2011.