Últims articles:

10/10/11

Com funciona el PER


El PER (Plan de Empleo Rural), que actualment s'anomena "Subsidi de Treballadors Eventuals Agraris" s'aplica únicament a Extremadura i Andalusia, des de l'any 1984.

Actualment (agost) el cobren 151.356 persones, 136.991 d'Andalusia i 19.545 d'Extremadura. Equivalen a poc menys del 20% de les persones aturades que cobren prestacions en aquestes comunitats. La xifra de beneficiaris es manté estable en el temps.

A l'agost es van pagar 68.487.000 € de subsidis, a càrrec de la Seguretat Social (més de 2 milions cada dia).

S'ha d'haver treballat un mínim de 35 jornades dins del règim de Treballadors Eventuals Agraris de la Seguretat Social en els 12 meses anteriors al de cobrament de la prestació. En el cas de què ja s'hagi cobrat la prestació el mínim es redueix a 20 jornades.

La prestació es cobra de la següenta manera:
- Menors de 25 anys sense responsabilitats familiars: 3,43 dies de cobrament per dia treballat, amb un màxim de 180 dies de percepció.
- Majors de 25 anys i menos de 52 sense responsabilitat familiars, i menors de 25 anys amb responsabilitats familiars: es cobra durant 180 dies.
- De 52 a 60 anys: es cobra durant 300 dies.
- Majors de 60 anys, i majors de 52 que hagin cotitzat com menys 15 anys a la seguretat social: es percep la prestació durant 360 dies.

La quantia de la prestació és funció de les jornades en què s'hagi treballat, amb un mínim de 426 € mensuals (si s'ha treballa com mínim 35 jornades) i un màxim de 570 €/mes (si s'ha treballat 180 o més jornades).

El propi subsidi no computa als efectes de la renda màxima familiar per a tenir dret al mateix, de manera que en les famílies poden cobrar-la tots els membres majos de 16 anys i menors de 65 que hagin cotitzat "peonades". Tampoc es compunten com ingressos de la unitat familiar els salaris que es rebin com treballadors fix discontinus que no superin, en còmput anual, 6 vegades el Salari Mínim Interprofesional (6 x 641,40 €).

Mentre es cobra la prestació es pot continuar acumulant jornades de treball, de manera que si en els 12 darrers mesos s'ha treballat el mínim (en cas de repetició és inferior, de 20 jornades), es torna a cobrar la renda per 180, 300 o 360 dies si s'ha treballat 35 jornades (si s'ha treballat entre 20 i 35 jornades, s'apliquen uns coeficients en funció de l'edat, que van des dels mínims de 70 dies, 106, 266 i fins els 350 dies, en comptes dels 180, 300 i 360 de si s'ha treballat els 35 dies).

Mentre es percep la prestació es continua cotitzant a la Seguretat Social (Régim Especial de Treballadors Eventuals Agraris) a càrrec de l'Estat.

Apart d'empresaris agropequaris convencionals, també poden contratar "peonades" els Ajuntaments, per tasques com ara jardineria i altres tasques assimilades al treball agrari.

Més detalls aquí.