Últims articles:

25/10/12

El dèficit tributari de Catalunya amb l'Estat arriba aquest any als 8.000 milions al mes d'agost


L'AEAT publica mensualment la recaptació d'impostos estatals per CCAA, amb la qual cosa tenim informació puntual del què l'Estat recapta a Catalunya.

D'altra banda, el Departament d'Economia de la Generlitat publica mensualment els estractes d'execució presupostària.

Dels ingressos de la Generalitat hi ha dus fonts bàsiques que porvenen de l'Estat:
- Les bestretes a compte de l'IRPF (50%) i de l'IVA (50%), així com el 58% dels impostos especials, calculats en base a unes previsions de recaptació.
- Les transferències pels diferents conceptes de repartiment de la "solidaritat" entre les CCAA que fa l'Estat, també en base unes estimacions.

La liquidació real de tot plegat no es farà fins el 2014.

Comparant els impostos recaptats per la AEAT a Catalunya i el què retorna l'Estat a la Generalitat, en resulta la diferència o dèficit tributari, és a dir recaptació d'impostos que l'Estat no torna a Catalunya.

Les dades al mes d'agost de 2012 són les següents:

Evolució mensual 2012
 Dades en milions d'Euros

Comparació de la recaptació d'impostos amb les aportacions de l'Estat a la Generalitat. dades mensuals 2012 (milions d'Euros)

 Comparació de la recaptació d'impostos amb les aportacions de l'Estat a la Generalitat. dades mensuals acumulades 2012 (milions d'Euros)

Evolució del Dèficit tributari acumulat 2012 (milions d'Euros)


1.000 milions cada mes...

Un 40% dels impostos que es paguen a Catalunya que no tornen ...

És evident que la Generalitat té greus dificultats de tressoreria, degut sobre tot a què ha de refinançar, amb diners que proporciona l'Estat, el deute que fins ara li han deixat els bancs (crèdits) i els particulars (bons), doncs a diferència de l'Estat Espanyol, Catalunya no pot acudir ja als mercats financers a negociar deute (com si pot encara l'Estat, que haurà de refinançar més de 200.000 milions l'any vinent).

Val a dir però que els diners del Fons de Liquiditat Autonòmica, que paga l'Estat a les CCAA que ho han demanat (amb comptagotes, en el cas de Catalunya, com avui mateix es fa palés amb el cas de les Farmàcies) és un prèstec de l'Estat que aquest ha obtingut d'un crèdit que ha de demanar "Loterias del Estado", la única empresa pública sanejada, i prestar un consorci de bancs. És a dir, no són diners del pressupostos de l'Estat, sinò de deute de tercers, doncs ja s'han exhaurit els fons de l'ICO que van servir també per pagar les factures pendents del 2011d'Ajuntaments i CCAA.

Comptant des del 2009 fins avui, el dèficit tributari de Catalunya equival pràcticament a tot el deute que té actualment la Generalitat (de quasi 45.000 milions a finals d'enguany).

Que no torni el 40% del què es recapta té un nom, i no es diu precisament "solidaritat"...

Agafant les mateixes dades corresponents a Andalusia, a finals del mes d'agost s'havien recaptat 6.629 milions d'Euros, i l'Estat hi ha aportat 11.111, és a dir un excedent tributari de 4.483 milions d'euros de més del que tributa, equivalent al 67,6% de la seva recaptació tributària.

A Extremadura, per posar un altre exemple, s'han recaptat fins l'agost 544 milions, i l'Estat hi ha aportat en total 1.936 milions, és a dir, se li ha aportat 3,56 vegades la seva recaptació tributària.

Font: elaboració pròpia amb dades de:
- Informes mensuals de recaptació de la AEAT. Ministerio de Hacienda.
- Informes mensuals d'execució pressupostària de la Generalitat. Dpt. d'Economia i Coneixement.
- Estadística mensual de ejecución presupuestaria de las CCAA. Ministerio de Hacienda.


Per acabar: cóm quedarien els comptes de la Generalitat de Catalunya si tots els impostos recaptats per l'Estat s'haguessin quedat a casa nostra?

Veiem la situació real a finals del mes d'agost d'enguany:


Comparació hipotètica de l'execució pressupostària de la Generalitat de Catalunya al mes d'agost de 2012 (*)  
(*) Situació actual: ingressos, despeses i saldo real segons l'estat d'execució pressupostària de la Generalitat al mes d'agost de 2012 (partides no financeres).
Situació real: considerant que tota la recaptació real d'impostos estatals (AEAT) s'haguessin quedat a Catalunya.
Dades en milions d'euros.

Resultaria que en comptes d'haver tingut un dèficit provisional de 963 milions d'Euros (equivalent al pagament d'interessos), el saldo hagués estat positiu de prop de 6.900 milions d'Euros (i sense comptar altres impostos estatals que no s'ingressen a la AEAT de Catalunya). Això fins el mes d'agost.

Les meves previsions d'ingressos de recaptació d'impostos estatals a Catalunya per a finals d'any, tenint en compte que la campanya de renda ja s'ha acabat i comptant amb la pujada d'un 16% de la recaptació d'IVA en el darrer quadrimestre (tot comptant amb la caiguda de recaptació d'IVA d'un 14% per menors ingressos que s'acumula a l'agost), es sitúen en uns 30.951 milions d'Euros (32.068 milions reals al 2011).

Sumant-li els ingressos propis pressupostats de la Generalitat per tot el 2012 i comparant-lo amb el pressupost d'ingressos procedents de fons de l'Estat, es tindria una estimació per a finals de 2012 com es veu en, en termes comparatius estimats, en la gràfica següent:

Comparació hipotètica de l'execució pressupostària de la Generalitat de Catalunya al 2012 (*)
(*) Situació actual: ingressos, despeses i saldo segons els pressupostos revisats de la Generalitat per al 2012 (partides no financeres).
Situació real: considerant que tota la recaptació estimada d'impostos estatals (AEAT) es quedessin a Catalunya.
Dades en milions d'euros.

O sia que no és descabellat pensar que es podria acabar l'any amb una xifra positiva lleugerament superior als 9.000 milions d'Euros.

Si ara agafem les estimacions de les despeses addicionals calculades en les balances fiscals 2006-2009, les "estructures d'Estat" que ens falten s'estimaven al 2009 en uns 11.274 milions. Bé actualitzem la xifra -sense retallades- per al 2012 i la situem en uns 12.500 milions de 2012. El dèficit seria al 2012 de poc més del 1,5% del PIB català (comptant amb què aquest PIB, amb un territori propi, pujaria perquè el saldo comercial amb Espanya es comptaria dins del PIB, i no com ara.

El dèficit seria al 2012 superior al pressupostat, però estem en els pitjors temps d'ingressos fiscals d'aquesta crisi i en poc temps, esperant la recuperació de l'economia, el finançament de l'Estat català seria, amb les dades més reals a la mà, possible.

1 comentari:

ferran.calvera ha dit...

Increïble. No m' estranya que no puguim ni pagar les nòmines dels funcionaris catalans, ja que els nostres diners es destinen a pagar les dels funcionaris extremenys.